Technisch reglement ter beoordeling van het rechtstreeks verband tussen installaties van een verschillende klasse in een inrichting

Het Koninklijk Besluit van 20 juli 2001 houdende algemeen reglement op de bescherming van de bevolking, van de werknemers en van het leefmilieu tegen het gevaar van de ioniserende stralingen, hierna “ARBIS”, aangepast door het Koninklijk Besluit van 29 mei 2020, geeft middels artikel 11 het FANC de mogelijkheid om  technische reglementen op te stellen voor wat betreft gemengde inrichtingen. Het ontwerp van dit technisch reglement werd in het voorjaar van 2021 opengesteld voor stakeholdercommentaar. De ontvangen commentaren werden verwerkt in de finale versie die nu gepubliceerd is.

Een gemengde inrichting is een inrichting waar  installaties van een verschillende klasse aanwezig zijn. De installaties behorende tot verschillende klassen op een zelfde locatie kunnen deel uitmaken van onderscheiden inrichtingen wat tot voordeel heeft dat voor elke inrichting het overeenkomende vergunningsproces kan worden gevolgd in plaats van het vergunningsproces van de hoogst aanwezige klasse.

Dit houdt bv. in dat een installatie van klasse II of III op de site van een exploitant van klasse I, apart kan worden vergund volgens een lichtere en snelle vergunningsprocedure. De eisen die van toepassing zijn (controleregime, veiligheidsrapport, fysische controle…) op deze installaties, worden verbonden aan de corresponderende vergunning en kunnen dus rekening houden met een 'graded approach'. Het technisch reglement voorziet in criteria op basis waarvan het al dan niet bestaan van een rechtstreeks verband tussen installaties wordt beoordeeld.

Het Technisch Reglement zal elektronisch ter beschikking van het publiek op de Jurion website van het FANC.

 

Laatst aangepast op: 10/07/2024