Financiering

In tegenstelling tot de meeste overheidsdiensten, wordt het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle (FANC) niet gefinancierd door dotaties die het ontvangt na herverdeling van de belastingen, hoewel deze mogelijkheid voorzien is bij wet.

Het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle wordt quasi volledig gefinancierd via retributies en heffingen.

  • De heffingen zijn jaarlijks verschuldigd eens men houder is van een vergunning of erkenning.
  • De retributies worden geheven bij de aanvraag van een vergunning of erkenning en kan men zien als een administratieve kost, gebruikt voor de afhandeling van het dossier. Deze worden niet vastgelegd door het parlement, wel via KB.

Wettelijke basis

De principes van de financiering van het FANC en de bedragen voor de heffingen zijn vastgelegd in de wet van 15 april 1994 (betreffende de bescherming van de bevolking en van het leefmilieu tegen de uit ioniserende straling voortspruitende gevaren en betreffende het Federaal Agentschap voor Nucleaire controle). Het KB van 27 oktober 2009 bepaalt de bedragen en de betalingsswijze van deze retributies.

Onafhankelijkheid

De retributies en heffingen worden dus bij koninklijk besluit of via wet (dus door het Parlement) vastgelegd voor een bepaalde termijn. Dit houdt dan ook in dat het FANC zijn onafhankelijkheid kan bewaren tav. elke vergunningshouder: welke sanctie het ook neemt tav. de vergunningshouder in kwestie er geen invloed is op de verschuldigde heffing en dus op  financiering van het FANC.

Het eventuele tijdelijk stilleggen om veiligheidsredenen van een nucleaire installatie (zoals een reactor) heeft zo ook geen enkele invloed op de inkomsten van het Agentschap en laat toe dus in volle onafhankelijkheid te oordelen.

Budgetcontrole

Het FANC dient zijn jaarlijkse budget ook in bij de FOD Begroting, waarbij naar een budget in evenwicht gestreefd wordt (zoals in de FANC-wet van 15 april 1994 voorzien is).

 

 

Laatst aangepast op: 02/02/2024