Wie zijn wij ?

Onze missie

Het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle (FANC) is de Belgische nucleaire veiligheidsautoriteit die instaat voor de bescherming van de werknemers, de bevolking en het milieu tegen de risico’s van ioniserende straling.

Aangezien de nucleaire en radiologische sectoren grote risico's inhouden voor de samenleving als geheel, zijn zij aan een strikt regelgevingskader onderworpen. De inhoud van onze missie is grotendeels internationaal vastgelegd via de Europese regelgeving, internationale vereisten of normen van de Internationale Organisatie voor Atoomenergie (IAEA), verdragen (Euratom) en internationale overeenkomsten, en meer technische afspraken tussen Europese regelgevers die in Belgische regelgeving worden omgezet.

Het FANC vervult activiteiten in de domeinen van nucleaire veiligheid, beveiliging, safeguards en stralingsbescherming, voor alle nucleaire en radio­logische activiteiten in België. En dit zowel voor de risico’s verbonden aan natuurlijke als aan kunstmatige radioactiviteit.

Onze activiteitsgebieden

Het FANC is meer in het bijzonder actief op de volgende gebieden:

Om onze missie te vervullen heeft het FANC een strategisch document uitgewerkt voor de periode 2023-2032. Vijf thema’s – met name evoluerende activiteiten, nieuwe technologieën, stakeholders, expertise en financiering – vormen de ruggengraat voor onze strategie.

Onze visie en ambitie

Onze visie: als onafhankelijk Belgisch nucleair Agentschap een nationaal en internationaal gerespecteerde autoriteit te zijn voor de bescherming tegen ioniserende straling, door continue verbetering en uitmuntend toezicht na te streven in al onze bevoegdheidsdomeinen, met bijzondere aandacht voor het versterken van de culturele aspecten doorheen al onze bevoegdheden.

Het is onze ambitie dat te realiseren door:

 • onze taken proactief te doen evolueren op basis van de noden en verwachtingen van de maatschappij en onze stakeholders, en conform internationale standaarden;
 • te investeren in onze expertise, die te laten uitgroeien tot uitmuntendheid en uit te dragen op nationaal en internationaal niveau;
 • efficiënt en doelgericht toezicht te houden op de sector;
 • optimaal samen te werken met ons filiaal Bel V;
 • duurzame partnerships te ontwikkelen met onze stakeholders;
 • in alle transparantie en onafhankelijkheid te beschermen: door te reglementeren, toezicht te houden, te inspecteren, te vergunnen, te informeren en te beschikken over een adequate financiering.

Onze waarden

Het FANC vervult zijn opdracht in overeenstemming met 3 fundamentele waarden: verantwoordelijkheid, respect en integriteit.

Verantwoordelijkheid

 • door ons op onafhankelijke en transparante wijze toe te leggen op onze activiteiten strevend naar continue verbetering;
 • door onze verwachtingen te verduidelijken, de gepaste initiatieven te nemen en proactief op te treden in het belang van de maatschappij, rekening houdend met de mate van het risico (‘graded approach’);
 • door de nodige beslissingen te nemen in ons bevoegdheidsdomein en dat op consistente en proportionele wijze.

Respect

 • door respectvol samen te werken met collega’s en stakeholders;
 • door constructief, open en eerlijk in dialoog te gaan met aandacht voor elke interne en externe gesprekspartner;
 • door een positief klimaat te creëren voor transversale samenwerking waarin iedereen zijn verantwoordelijkheid opneemt en de kans krijgt om zijn mening te uiten.

Integriteit

 • door op een onbaatzuchtige manier de missie van het FANC te behartigen;
 • door onszelf uit te dagen om elke dag opnieuw een voorbeeld te zijn;
 • door onze dienstverlening op een betrouwbare en plichtsbewuste manier te garanderen.

 

Laatst aangepast op: 09/05/2023