Overslaan en naar de inhoud gaan

Tienjaarlijkse herzieningen

Tienjaarlijkse herzieningen

De Belgische wetgeving voorziet dat er om de tien jaar een veiligheidsevaluatie moet worden uitgevoerd, vanaf het ogenblik waarop de centrale vergund wordt om bij vol vermogen te werken. Deze evaluatie wordt « periodieke veiligheidsherziening » of « tienjaarlijkse herziening » (TJH) genoemd. Bij een TJH vereist de Belgische regelgeving dat de exploitant de toestand van de installaties en de bij de uitbating gevolgde processen vergelijkt met de regels, normen en handelingen die op dat ogenblik internationaal van kracht zijn.

Dit betekent dat er naast het proces van continue verbetering en optimalisatieacties, een bijkomende analyse gebeurt die nogmaals de toestand evalueert. Ook hieruit kunnen verbeteringsmaatregelen volgen.

De vastgestelde verschillen uit de vergelijking worden geïdentificeerd en geëvalueerd. Voor deze die niet aanvaardbaar zijn, worden aangepaste maatregelen voorgesteld. Het geheel van conclusies komt in een syntheserapport, eigen aan elke eenheid, dat wordt voorgelegd aan het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle.

Doelstellingen

De fundamentele doelstelling van een TJH - zowel in België als in het buitenland - is het nagaan door middel van een evaluatie van grote omvang, of de installatie minstens even veilig is als bij het ontwerp of op het einde van de vorige TJH, en of er passende maatregelen zijn genomen om gedurende de uitbating het veiligheidsniveau niet alleen te handhaven maar ook steeds te verbeteren.

De gekozen aanpak om aan de vereisten inzake de TJH van de uitbatingsvergunning te voldoen rechtvaardigt de verdere veilige uitbating van de betrokken kerncentrale. Deze aanpak wordt geconcretiseerd door middel van de volgende algemene doelstellingen:

  • aantonen dat de eenheid op zijn minst hetzelfde veiligheidsniveau haalt als op het moment van het bekomen van de uitbatingsvergunning, daarbij rekening houdend met de besluiten uit de voorgaande tienjaarlijkse herzieningen;
  • de staat van de eenheid onderzoeken, met bijzondere aandacht voor de processen van slijtage en veroudering en andere factoren die een veilige uitbating negatief zouden kunnen beïnvloeden;
  • het huidige veiligheidsniveau aantonen, rekening houdend met de meest recente veiligheidsregels en -praktijken, en indien nodig verbeteringen voorstellen.

Actuele stand van zaken van de verschillende TJH per kerncentrale

Onderstaande tabel geeft een overzicht van de verschillende tienjaarlijkse herzieningen. De stand van zaken per kerncentrale wordt vervolgens gegeven. De links in de tabellen verwijzen naar de recentste samenvattende verslagen van de verschillende eenheden.

Eenheid Eerste TJH Tweede TJH Derde TJH
Doel 1/2 Volledig afgesloten Volledig afgesloten

Afgesloten + actieplan
Samenvattend verslag
 

Doel 3 Volledig afgesloten Afgesloten + actieplan
Samenvattend verslag
 
Afgesloten + actieplan
Samenvattend verslag
 
Doel 4 Volledig afgesloten Afgesloten + actieplan
Samenvattend verslag
 
Samenvattend verslag
Tihange 1 Volledig afgesloten Volledig afgesloten Afgesloten + actieplan
Samenvattend verslag
(enkel in Frans)
Tihange 2 Volledig afgesloten Afgesloten + actieplan
Samenvattend verslag
(enkel in Frans)
Afgesloten + actieplan
Samenvattend verslag
(enkel in Frans)
Tihange 3 Volledig afgesloten Afgesloten + actieplan
Samenvattend verslag
(enkel in Frans)
Samenvattend verslag

Kernreactoren van Doel 1/2

De eerste en tweede TJH van Doel 1/2 vonden plaats in 1985 1995. Deze TJH zijn volledig afgesloten. In 2012 werd het syntheseverslag van de derde TJH van Doel 1/2 bij het FANC ingediend. Deze TJH werd eveneens afgesloten en heeft geleid tot een actieplan dat wordt uitgevoerd.

Kernreactor van Doel 3

In 1992 ontvingen de destijds bevoegde overheden het syntheseverslag, opgesteld door Electrabel (ondersteund door het studiebureau Tractebel Energy Engineering) en AVN (Associatie Vinçotte Nucleair), van de eerste TJH van de kerncentrale Doel 3 en het Water- en Afvalbehandelingsgebouw (WAB). Deze TJH is volledig afgehandeld. In 2012 ontving het FANC het syntheseverslag van de tweede TJH van de kerncentrale Doel 3 en het Water- en Afvalbehandelingsgebouw (WAB). Deze TJH is volledig afgerond en heeft geleid tot een actieplan dat nu wordt uitgevoerd. 

Kernreactor van Doel 4

In 1995 werd het syntheseverslag van de eerste TJH van Doel 4 ingediend bij de destijds bevoegde overheden. Deze TJH is volledig afgehandeld. In 2012 werd het syntheseverslag van de tweede TJH van Doel 4  bij het FANC ingediend. Deze TJH is afgerond en heeft geleid tot een actieplan dat nu wordt uitgevoerd. 

Kernreactor van Tihange 1

De eerste en tweede TJH van Tihange 1 vond plaats in 1985 en 1995. Deze TJH zijn volledig afgesloten. In 2012 werd het syntheseverslag van de derde TJH van Tihange 1 bij het FANC ingediend. Deze TJH is afgerond en heeft geleid tot een actieplan dat nu wordt uitgevoerd.

Kernreactor van Tihange 2

Voor de eerste TJH van Tihange 2 zijn al de onderwerpen volledig afgehandeld. In 2012 ontving het FANC het syntheseverslag van de tweede TJH van de kerncentrale Tihange 2. Deze TJH is afgerond en heeft geleid tot een actieplan dat nu wordt uitgevoerd.

Kernreactor van Tihange 3

In 1995 werden het syntheseverslag van de eerste TJH van Tihange 3 ingediend bij de destijds bevoegde overheden. Deze TJH is volledig afgehandeld. In 2012 werd het syntheseverslag van de tweede TJH van Tihange 3 bij het FANC ingediend. Deze TJH is afgerond en heeft geleid tot een actieplan dat nu wordt uitgevoerd.

 

Laatst aangepast op: 
11/06/2020