Internationale relaties

Om vooruitgang te boeken, stelt het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle (FANC) zijn expertise op het gebied van de bescherming tegen de risico’s van ioniserende straling steeds opnieuw kritisch in vraag.  Het is daarom ook binnen een nationaal en internationaal kader actief op het gebied van het toezicht op de nucleaire veiligheid en beveiliging.

Daarom onderhouden wij nauwe contacten met grote organisaties als:

IAEA – Internationaal Atoomenergieagentschap

Het Internationaal Atoomenergieagentschap (IAEA), een autonome organisatie van de Verenigde Naties, is een intergouvernementeel forum voor wetenschappelijke en technische samenwerking op het gebied van nucleaire technologie en het vreedzaam gebruik daarvan.

België werd lid in 1958, één jaar na de oprichting van de organisatie. In februari 2016 telde het IAEA 168 leden.

De voornaamste activiteiten van het IAEA zijn :

  • het organiseren van werkgroepen en het opstellen van "veiligheidsnormen" of "Safety Standards", die de veiligheidsprincipes en –voorschriften beschrijven;
  • het verlenen van "peer review-diensten" aan de lidstaten, met de bedoeling hen advies te verlenen over specifieke veiligheidskwesties (bv. OSART-missies, IRRS, TRANSAS);
  • de harmonisatie van de communicatie-instrumenten, waaronder de door veel lidstaten gebruikte INES-schaal (internationale schaal van nucleaire gebeurtenissen). Dit gebeurt in samenwerking met het Nuclear Energy Agency (NEA) van de OESO.

NEA – Nuclear Energy Agency

Het Nuclear Energy Agency (NEA) is een intergouvernementele organisatie die de samenwerking bevordert tussen landen met geavanceerde nucleaire installaties, en zo streeft naar een optimale nucleaire veiligheid. Het NEA maakt deel uit van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) en is gevestigd in Parijs, Frankrijk.

Andere instanties

ENSREG – European Nuclear Safety Regulators Group

ENSREG is een adviesgroep van deskundigen van de Europese Commissie, opgericht in 2007. De groep bestaat uit verantwoordelijken van de nationale overheden belast met de nucleaire veiligheid, de veiligheid van het radioactief afval of de stralingsbescherming, alsook uit terzake bevoegde ambtenaren uit de 28 Europese lidstaten en vertegenwoordigers van de Europese Commissie.

De rol van ENSREG bestaat erin de voorwaarden voor continue verbetering vast te stellen en een gemeenschappelijke visie te creëren op het gebied van nucleaire veiligheid en het beheer van radioactief afval.

WENRA – Western European Nuclear Regulators Association

WENRA is een niet-gouvernementele organisatie die in februari 1999 werd opgericht door de nucleaire regulatoren uit België, Duitsland, Finland, Frankrijk, Italië, Nederland, Spanje, het Verenigd Koninkrijk, Zweden en Zwitserland.  De WENRA-leden streven naar een gezamenlijke aanpak inzake nucleaire veiligheid, ook op vlak van regelgeving binnen de Europese Unie. Het netwerk is er ook om kennis en ervaringen uit te wisselen op vlak van nucleaire veiligheid.

HERCA – Heads of the European radiological protection competent authorities

HERCA werd opgericht in 2007 op initiatief van de Franse nucleaire veiligheidsinstantie ASN. Het is een vrijwillige organisatie van Europese autoriteiten inzake stralingsbescherming. HERCA staat hen toe kennis en ervaringen uit te wisselen, om zo tot praktische en geharmoniseerde oplossingen te komen en de stralingsbescherming in Europa te bevorderen.

EACA – European Association of Competent Authorities

EACA, opgericht in 2008 door het Verenigd Koninkrijk en Frankrijk, is een vereniging voor alle Europese autoriteiten bevoegd met het veilig vervoer van radioactieve stoffen. De leden ontwikkelen hiervoor een gemeenschappelijke aanpak om zo de veiligheid van Europese transporten naar een hoger niveau te tillen.

ENSRA – European Nuclear Security Regulators Association

ENSRA werd opgericht in 2004. De belangrijkste doelstelling van ENSRA is de uitwisseling tussen de lidstaten van informatie en praktijkervaringen over de fysieke beveiliging van kerncentrales en nucleaire materialen, teneinde een hoog niveau van nucleaire beveiliging te bevorderen.

 

 

Laatst aangepast op: 03/10/2022