Langetermijnuitbating (LTO) van Doel 4 en Tihange 3 tot 2035

De Belgische regering en uitbater ENGIE Electrabel zijn tot een akkoord gekomen om de twee jongste kernreactoren van ons land, Doel 4 en Tihange 3, tien jaar langer open te houden dan hun geplande sluitingsdatum in 2025.

Vanwege bezorgdheden in verband met de Belgische energiebevoorradingszekerheid na 2025, besloot de Belgische overheid om de geplande kernuitstap in 2025 niet volledig door te voeren en kernreactoren Doel 4 en Tihange 3 open te houden tot 2035. Aan het definitieve akkoord met uitbater ENGIE Electrabel gingen heel wat stappen vooraf.

Chronologie

Eind december 2021
De regering vraagt aan het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle (FANC) om een overzicht te maken van de beslissingen die moeten worden genomen en de acties die moeten worden uitgevoerd om de twee jongste Belgische kernreactoren langer dan gepland open te houden.

17 januari 2022
Het FANC publiceert in samenwerking met de Algemene Directie Energie van de FOD Economie het gevraagde overzicht met geïntegreerde planning voor alle betrokken actoren. Uit de analyse van het FANC van de aspecten met betrekking tot nucleaire veiligheid blijkt dat een verlenging van de uitbatingstermijn mogelijk is, weliswaar mits de nodige reglementaire aanpassingen en veiligheidsverbeteringen van de installaties.

Alle Belgische kernreactoren voldoen momenteel aan de nu geldende veiligheidsvoorschriften (vastgelegd in het KB van 30 november 2011). Die regelgeving werd in 2020 aangescherpt met bijkomende veiligheidsvereisten die gelden vanaf 2025. Doel 4 en Tihange 3 zijn de meest recente reactoren in ons land en voldoen vandaag al grotendeels aan de nieuwe vereisten, maar toch zijn er nog een aantal veiligheidsverbeteringen nodig.

18 maart 2022
De federale regering besluit om effectief over te gaan tot een verlenging van de uitbatingstermijn van Doel 4 en Tihange 3 en zo een nucleaire productiecapaciteit van 2 gigawatt te behouden. Vanaf dan zet het FANC dan ook opnieuw volledig in op de voorbereiding van de verlenging en bouwt het zijn LTO-programma verder uit.

22 juli 2022
De eerste gesprekken tussen de regering en ENGIE Electrabel leiden tot een niet-bindende intentieverklaring. In de maanden daarop volgen de eerste technische uitwisselingen tussen het FANC en uitbater ENGIE Electrabel rond enkele specifieke onderwerpen.

Eind 2022
Een nieuw rapport van hoogspanningsnetbeheerder Elia toont aan dat er al in de winters van 2025-2026 en 2026-2027 energiebevoorradingstekorten zouden kunnen optreden en dat die tekorten enkel kunnen worden opgevangen met nucleaire elektriciteitsproductie.

9 januari 2023
De niet-bindende intentieverklaring tussen de regering en ENGIE Electrabel leidt tot een principeakkoord, dat een heropstart van Doel 4 en Tihange 3 beoogt tegen november 2026.

Februari 2023
Naar aanleiding van het rapport van Elia vraagt de regering aan het FANC of de oudere kernreactoren (Doel 1, Doel 2 en Tihange 1) voor een korte tijd kunnen worden verlengd om de mogelijke bevoorradingstekorten in de winters van 2025-2026 en 2026-2027 op te vangen. Vanuit het oogpunt van nucleaire veiligheid acht het FANC die piste niet optimaal. Daarom stelt het voor dat ENGIE Electrabel een deel van de nodige werkzaamheden aan reactoren Doel 4 en Tihange 3 – die in principe allemaal klaar moesten zijn vóór de start van de nieuwe uitbatingsperiode – na de doorstart realiseert, uiteraard zonder afbreuk te doen aan de veiligheid.

20 maart 2023
In opdracht van de Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie wordt een milieueffectenrapport gepubliceerd, dat vereist is voor een uitbatingsverlenging. Het FANC geeft, rekening houdend met zijn bevoegdheden, een advies over de nucleaire en radiologische aspecten van het milieueffectenrapport.

29 juni 2023
De federale regering en ENGIE Electrabel sluiten een concreet akkoord over de verlenging van de uitbatingstermijn van kernreactoren Doel 4 en Tihange 3.

20 juli 2023
Het FANC legt zijn verwachtingen met betrekking tot de nucleaire veiligheid voor aan ENGIE Electrabel. De uitbater van de kerncentrales moet de nodige voorbereidende studies en analyses uitvoeren en die ter goedkeuring aan het FANC voorleggen, samen met een uitgebreid actieplan met aanpassingen die het veiligheidsniveau van de reactoren verder moeten verhogen, opdat ze het niveau van de meest recente nucleaire vermogensreactoren benaderen. Een belangrijk aspect is bijvoorbeeld dat de reactoren, na het kernongeval in Fukushima-Daichii in 2011, nog beter bestand moeten zijn tegen noodsituaties zoals extreme natuurfenomenen. De nodige veiligheidsverbeteringen mogen worden gespreid in de tijd en moeten in 2028 allemaal zijn uitgevoerd. Het FANC zal erop toezien dat er prioriteit wordt gegeven aan de werkzaamheden die het meest van belang zijn voor de nucleaire veiligheid.

13 december 2023
De onderhandelingen tussen de regering en ENGIE Electrabel resulteren in de ondertekening van verschillende transactiedocumenten, die juridisch bindend zijn.

Januari 2024
De regelgeving (KB van 30 november 2011) wordt aangepast om de nieuwe timing voor de uitvoering van de werkzaamheden toe te laten.

Huidige stand van zaken

Het FANC verwacht het volledige dossier van ENGIE Electrabel tegen begin 2025 en zal het in de zes daaropvolgende maanden grondig analyseren en becommentariëren.

Nota's en verslagen

 

Laatst aangepast op: 23/02/2024