Overslaan en naar de inhoud gaan

Langetermijnuitbating (LTO) van Doel 4 en Tihange 3 tot 2035

Langetermijnuitbating (LTO) van Doel 4 en Tihange 3 tot 2035

Volgens het akkoord van de Belgische federale regering was er een evaluatie van de haalbaarheid van de kernuitstap voorzien voor november 2021. Op dat moment diende er een beslissing te worden genomen over een eventuele aanpassing van het wettelijk tijdschema voor een capaciteit tot 2 GW (wat overeenstemt met de capaciteit van de reactoren van Doel 4 en Tihange 3).

Eind december 2021 heeft de regering aan het FANC een rapport gevraagd met een overzicht van de beslissingen die moesten worden genomen en de acties die op korte en middellange termijn dienden te worden uitgevoerd om de kernreactoren van Doel 4 en Tihange 3 langer dan voorzien open te houden, indien deze verlenging nodig bleek om de energiebevoorradingszekerheid na 2025 te waarborgen. Het FANC heeft, in overleg met de AD Energie van de FOD Economie, een globaal overzicht en een geïntegreerde planning opgemaakt die - voor alle betrokken actoren - alle acties en beslissingen bevat die nodig zijn om dit door de regering genaamd “plan B” te doen slagen. De aandachtspunten die specifiek onder de bevoegdheid van het FANC vallen, worden toegelicht in de nota.

Cruciaal om plan B te activeren is dat er, nog in het eerste trimester van 2022, door de regering een duidelijke beslissing werdt genomen. Vervolgens is het aan de uitbater van de kerncentrales om zijn analyse te maken en te bepalen of hij bereid is de nodige investeringen te doen.

Uit de analyse van het FANC bleek dat een verlenging van de uitbatingstermijn voor de jongste kernreactoren op het vlak van de nucleaire veiligheid, weliswaar mits de nodige reglementaire aanpassingen en veiligheidsverbeteringen van de installaties, mogelijk was.

Voor wat de veiligheid betreft, voldoen momenteel alle kernreactoren aan de nu geldende veiligheidsvoorschriften vastgelegd in het KB van 30 november 2011. Die regelgeving werd aangescherpt in 2020 met bijkomende veiligheidsvereisten die gelden vanaf 2025. De meest recente reactoren, met name Doel 4 en Tihange 3, voldoen vandaag grotendeels aan deze nieuwe vereisten, al zijn er nog een aantal veiligheidsverbeteringen nodig. Hierbij kan een onderscheid gemaakt worden tussen de “noodzakelijke vereisten” om volledig aan de verscherpte vereisten te voldoen die moeten worden gerealiseerd vóór een eventuele uitbatingsverlenging in 2025, en de “opportuniteiten voor verbetering” die eventueel na 2025 kunnen worden gerealiseerd, zonder afbreuk te doen aan de veiligheid. Deze nieuwe timing vereist wel een aanpassing van deze regelgeving.

In geval van een levensduurverlenging is eveneens een milieueffectenrapport vereist. Het FANC vraagt hiervoor dezelfde werkwijze te volgen die momenteel loopt in het kader van de regularisatie voor de levensduurverlenging van Doel 1 & 2.

Om alles tegen 2025 in orde te krijgen, zal een gecoördineerde aanpak met alle betrokken actoren noodzakelijk zijn. Bovenal moeten alle betrokken actoren zich achter het plan voor de verlenging scharen. Tot 18 maart – de beslissingsdatum van de regering – werd nog heel wat voorbereidend werk uitgevoerd, en dit niet enkel op het gebied van de nucleaire veiligheid.

Op 18 maart 2022 besloot de federale regering de levensduur van de reactoren Tihange 3 en Doel 4 met tien jaar te verlengen, tot 2035, om een nucleaire productiecapaciteit van 2 gigawatt te behouden. Deze verlenging gaat enkel in wanneer er een akkoord tussen Engie en de regering wordt bereikt.

Op 22 juli 2022 kondigde de regering aan dat een eerste principeakkoord was bereikt tussen de Belgische staat en Engie over de verlenging van de kerncentrales Doel 4 en Tihange 3.

Nota's en verslagen

 

Laatst aangepast op: 
29/09/2022