Modellen van collo en verpakkingen

De aspecten met betrekking tot de verplichtingen van modellen van collo en verpakkingen zijn opgenomen in het KB hoofdstukken 7, 8 en 9 en in het technisch reglement m.b.t. hoofdstuk 7,8 en 9 van het koninklijk besluit van 22/10/2017, verplichtingen m.b.t. de colli en verpakkingen.

Goedkeuringen van modellen van collo

De aanvragen voor goedkeuringen van modellen van collo voor het vervoer van gevaarlijke goederen van de klasse 7 die verplicht zijn in de van kracht zijnde internationale overeenkomsten en reglementen, moeten ingediend worden bij het Agentschap.

Een aanvraag voor goedkeuring van model van collo moet ingediend worden door de ontwerper of door een derde partij van het model van collo.

Veiligheidsdossier en package design safety rapport

Verschillende overheden bevoegd voor het vervoer van radioactieve stoffen (Duitsland, België, Spanje, Frankrijk en Verenigd Koninkrijk) en hun technische steunorganisaties, alsook het WNTI (World Nuclear Transport Institute) en AREVA als vertegenwoordiger van de industrie, hebben een handleiding ontwikkeld voor het opstellen van de veiligheidsdossiers van modellen van collo voor het vervoer van radioactieve stoffen.

Deze handleiding beschrijft de inhoud van een PDSR (Package Design Safety Report – Veiligheidsdossier van een model van colli) om de conformiteit van een model van collo voor het vervoer van radioactieve stoffen aan de eisen van de internationale, Europese en nationale reglementeringen aan te tonen.

De handleiding is van toepassing voor modellen van collo die de goedkeuring van de bevoegde overheid vereisen (type B(U), type B(M), type C en modellen van collo met niet vrijgestelde splijtbaar stoffen) maar ook voor modellen van collo die niet door de bevoegde overheden goedgekeurd moeten worden (uitgezonderde colli, industriële colli (type IP-1, type IP-2, type IP-3), colli van het type A).

De handleiding is gebaseerd op het Reglement voor het vervoer van radioactieve stoffen (SRR-6) uitgegeven door het IAEA, basis voor de reglementeringen van toepassing voor de verschillende vervoermodes: weg (ADR), spoor (RID), zee (IMDG code), waterwegen (ADN) en lucht (TI van ICAO).

Hoewel het gebruik van deze handleiding niet reglementair vereist is, ondersteunt het FANC dit initiatief en raadt het de ontwerpers van modellen van collo aan om hun veiligheidsdossiers op te stellen aan de hand van deze handleiding.

Meldingen

De ontwerpers van elk model van collo waarbij België het land van oorsprong is en dat door het Agentschap dient goedgekeurd te worden, brengt het Agentschap op de hoogte van de fabricage van elke verpakking conform dit model, ten minste 4 weken voor de voorziene aanvangsdatum van de fabricage.

Deze melding gebeurt bij voorkeur via elektronische weg door middel van het meldingsformulier op het adres: transport@fanc.fgov.be.

Documenten om te downloaden:

 

 

Laatst aangepast op: 12/02/2019