Overslaan en naar de inhoud gaan

Ik ben een niet-nucleaire installatie met nucleaire documenten

Ik ben een niet-nucleaire installatie met nucleaire documenten

Vernieuwing systeem van aanvragen

Het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle (FANC) zal overgaan tot een vernieuwing van de procedure en het systeem om aanvragen voor veiligheidsattesten, toegangsvergunningen en erkenningen van buitenlandse veiligheidsmachtigingen te ontvangen en te behandelen. Deze verandering is gepland voor december 2020.

We zullen namelijk overschakelen naar een online aanvraagformulier, waarbij ook meer duiding zal gegeven worden over de informatie die op het formulier dient ingevuld te worden. Hiervoor zal gewerkt worden met het CSAM-systeem van de overheid, waardoor u zal moeten inloggen op een platform om aanvragen te kunnen opstarten. De toegang tot dit platform zal gegeven worden aan de CEO van uw bedrijf (of de aangeduide persoon binnen uw bedrijf als u reeds met dit systeem werkt). Deze persoon zal de mogelijkheid krijgen om aanvragen in te dienen bij het FANC. Deze rol voor aanvragen moet dan doorgegeven worden aan de veiligheidsofficieren en de medewerkers van de veiligheidsofficieren. We geven in een later stadium nog meer informatie  over hoe dit praktisch verloopt.

Juridische basis: de wet van 11/12/1998 betreffende de classificatie en de veiligheidsmachtigingen, veiligheidsattesten en veiligheidsadviezen en K.B. 17/10/2011 betreffende de veiligheidsattesten voor de nucleaire sector en tot regeling van de toegang tot de veiligheidszones, het kernmateriaal of tot de nucleaire documenten in bepaalde bijzondere omstandigheden

Veiligheidsattest voor toegang tot een installatie met enkel nucleaire documenten

U vraagt toegang aan voor een persoon wonende te België, die in het kader van het contract voor de prestatie van werken of diensten toegang dient te hebben tot nucleaire documenten die zich bevinden buiten een kerninstallatie of nucleair vervoerbedrijf. De wetgeving voorziet een forfaitaire retributie van 50€ voor de verificatie van een veiligheidsattest door het FANC.

U hebt keuze uit de volgende 3 opties: 

Bij toegang van lange duur– artikel 15 KB Veiligheidsattesten – of een heraanstelling – artikel 16 KB Veiligheidsattesten:

Dit veiligheidsattest verstrijkt bij berichtgeving van toekenning of definitieve weigering van de machtiging door het NVO, of de dag waarop de betrekking eindigt. U voegt aan uw aanvraag toe:

 • Excel formulier
 • Aanvraagdocument met de aanduiding van art. 15 of 16 KB
  Veiligheidsattesten
  → Let op! Vergeet niet om in Kolom 3 naast het artikel ook de gevraagde informatie aan te vullen.
 • Verklaring op Erewoord
 • Bewijs van aanvraag persoonlijke veiligheidsmachtiging
Een toegang van korte duur – artikel 17 KB Veiligheidsattesten:

Dit houdt in dat een persoon toegang tot de veiligheidszones nodig heeft voor een periode korter dan deze voorzien voor de toekenningsprocedure van een veiligheidsmachtiging. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een arbeidscontract van bepaalde duur of stageovereenkomst. Dit artikel wordt aangevraagd wanneer de uitvoering van het contract voor werken of diensten regelmatige toegang vereist tot veiligheidszones, kernmateriaal of nucleaire documenten voor een periode van minder dan 12 maanden (bij vereiste veiligheidsniveau VERTROUWELIJK) of 15 maanden (bij vereiste veiligheidsniveau GEHEIM). U voegt toe aan uw aanvraag:

Een dagbezoek – artikel 7 KB Veiligheidsattesten:

Dit kan worden aangevraagd voor individueel of groepsbezoek in de veiligheidszones van een nucleaire installatie of nucleair vervoerbedrijf voor 1 dag (toegang voor max. 6 uur). U voegt aan uw aanvraag toe:

 • Excel formulier
 • Aanvraagdocument met de aanduiding van art. 7 KB 
  Veiligheidsattesten
  →  Let op! Vergeet niet om in Kolom 3 naast het artikel ook de gevraagde informatie aan te vullen.

Toegangsvergunning voor toegang tot een installatie met enkel nucleaire documenten

Personen die geen inwoner zijn van België en geen veiligheidsmachtiging van het vereiste niveau bezitten, kunnen via een toegangsvergunning toch toegang krijgen tot nucleaire documenten die zich bevinden buiten een kerninstallatie of nucleair vervoerbedrijf.

U hebt keuze uit de volgende 3 opties: 

Bij toegang van lange duur– artikel 10 KB Veiligheidsattesten- of een heraanstelling – artikel 11 KB Veiligheidsattesten:

Deze toegangsvergunning verstrijkt bij berichtgeving van toekenning of definitieve weigering van de machtiging door het NVO, of de dag waarop de betrekking eindigt. U voegt aan uw aanvraag toe:

 • Excel formulier
 • Aanvraagdocument met de aanduiding van art. 10 of 11 KB 
  Veiligheidsattesten
  → Let op! Vergeet niet om in Kolom 3 naast het artikel ook de gevraagde informatie aan te vullen.
 • Verklaring op Erewoord
 • Bewijs van aanvraag persoonlijke veiligheidsmachtiging
 • Uittreksel strafregister van land van verblijf van niet ouder dan één jaar
  OF attest van bevoegde overheid van land van herkomst/verblijf, dat verzekert dat de persoon in eigen land toegang heeft tot kerninstallaties of vervoerbedrijven. Dit kan o.a. een lijst met dosimetrie inhouden.
Een toegang van korte duur – artikel 12 KB Veiligheidsattesten:

Dit houdt in dat een persoon toegang tot de veiligheidszones nodig heeft voor een periode korter dan deze voorzien voor de toekenningsprocedure van een veiligheidsmachtiging. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een arbeidscontract van bepaalde duur of stageovereenkomst. Dit artikel wordt aangevraagd wanneer de uitvoering van het contract voor werken of diensten regelmatige toegang vereist tot veiligheidszones, kernmateriaal of nucleaire documenten voor een periode van minder dan 12 maanden (bij vereiste veiligheidsniveau VERTROUWELIJK) of 15 maanden (bij vereiste veiligheidsniveau GEHEIM). U voegt toe aan uw aanvraag:

 • Excel formulier
 • Aanvraagdocument met de aanduiding van art. 12 KB 
  Veiligheidsattesten
  → Let op! Vergeet niet om in Kolom 3 naast het artikel ook de gevraagde informatie aan te vullen.
 • Verklaring op Erewoord
 • Uittreksel strafregister van land van verblijf van niet ouder dan één jaar
  OF attest van bevoegde overheid van land van herkomst/verblijf, dat verzekert dat de persoon in eigen land toegang heeft tot kerninstallaties of vervoerbedrijven. Dit kan o.a. een lijst met dosimetrie inhouden.
Een dagbezoek – artikel 14 KB Veiligheidsattesten:

Dit kan worden aangevraagd voor individueel of groepsbezoek in de veiligheidszones van een nucleaire installatie of nucleair vervoerbedrijf of voor werken of diensten voor 1 dag (toegang voor max. 6 uur). U voegt aan uw aanvraag toe:

 • Excel formulier
 • Aanvraagdocument met de aanduiding van art. 14 KB 
  Veiligheidsattesten
  →  Let op! Vergeet niet om in Kolom 3 naast het artikel ook de gevraagde informatie aan te vullen.
 • Uittreksel strafregister van land van verblijf van niet ouder dan één jaar
  OF attest van bevoegde overheid van land van herkomst/verblijf, dat verzekert dat de persoon in eigen land toegang heeft tot kerninstallaties of vervoerbedrijven. Dit kan o.a. een lijst met dosimetrie inhouden.

Erkenning van buitenlandse veiligheidsmachtiging

Personen die beschikken over een buitenlandse veiligheidsmachtiging kunnen ook in België toegang krijgen tot de veiligheidszones van nucleaire inrichtingen, tot kernmateriaal of tot nucleaire documenten. Zij dienen via de veiligheidsofficier van het bedrijf waarvoor de persoon tewerkgesteld is of zal worden, een brief te sturen naar het FANC met het verzoek om de buitenlandse veiligheidsmachtiging te erkennen. Bij deze brief dient de officiële bevestiging van de buitenlandse veiligheidsmachtiging gevoegd te worden. Het FANC zal de geldigheid van de veiligheidsmachtiging controleren en bevestigen.

 • Excel formulier
 • Begeleidend schrijven voor de aanvraag van erkenning van de veiligheidsmachtiging
 • Bewijs van de veiligheidsmachtiging
De gegevens die worden verzameld voor deze aanvragen, worden behandeld overeenkomstig de wettelijke bepalingen die erop van toepassing zijn (wet van 11/12/1998 betreffende de classificatie en de veiligheidsmachtigingen, veiligheidsattesten en veiligheidsadviezen en K.B. 17/10/2011 betreffende de veiligheidsattesten voor de nucleaire sector en tot regeling van de toegang tot de veiligheidszones, het kernmateriaal of tot de nucleaire documenten in bepaalde bijzondere omstandigheden).  Het doel van deze procedure is om een verificatie op de persoon uit te voeren, vooraleer de persoon toegang kan krijgen tot specifieke zones binnen de nucleaire sector, zoals in de wet bepaald. Voor deze verificatie worden, of gegevens opgevraagd bij de persoon zelf (toegangsvergunning), of gegevens verzameld bij enkele partijen (Veiligheidsattest, gegevens worden verzameld bij: Federale Politie, inlichtingendiensten, Strafregister en rijksregister). Deze gegevens worden enkel op het FANC verwerkt en kunnen eventueel doorgegeven worden aan het beroepsorgaan inzake veiligheidsmachtigingen, veiligheidsattesten en veiligheidsadviezen, wanneer de persoon zelf in beroep gaat tegen de beslissing van het FANC. De gegevens worden vernietigd na drie jaar te rekenen vanaf de laatste beslissing ten aanzien van de betrokken persoon. Voor verdere vragen over het behandelen van persoonsgegevens kan u terecht bij de Data Protection Officer.

 

 

Laatst aangepast op: 
05/10/2020