Industriële radiografie: FAQ

Algemene antwoorden op veel gestelde vragen

Andere vragen

Bunker 

Moet een bunker een dak hebben?

Dit is strikt genomen niet verplicht. Een bunker zonder dak is weliswaar enkel mogelijk op voorwaarde dat het dosisdebiet op elke punt buiten de bunker, eveneens rekening houdend met het skyshine-effet, voor niet-beroepshalve blootgestelde personen, te allen tijde onder de grens van 10 microsievert per uur blijft en dat de geaccumuleerde dosis niet meer dan 300 microsievert per jaar bedraagt. Het ontwerpen van een bunker zonder dak houdt dus risico’s in en kan de toegelaten activiteiten binnen de bunker sterk beperken. Informeer u dus voorafgaandelijk bij uw erkende deskundige.

Moet een bunker een deur hebben?

Tijdens normaal gebruik van de bunker moet de ruimte vergrendeld en gesloten blijven tijdens bestraling. Men kan echter kiezen tussen deur(en), poort(en), of een combinatie van beide, met of zonder het gebruik van een chicane. Men moet ervoor zorgen dat het dosisdebiet buiten de bunker, met name voor niet-beroepshalve blootgestelde personen, te allen tijde onder de grens van 10 microsievert per uur blijft en dat de geaccumuleerde dosis niet meer dan 300 microsievert per jaar bedraagt.

Moet een bunker echt overal lekdicht zijn?

Een bunker voor industriële radiografie moet zo ontworpen en gebouwd zijn dat deze lekdicht is, wat betekent dat het maximum dosisdebiet van 10 microsievert per uur en de maximum geaccumuleerde dosis van 300 microsievert per uur op alle plaatsen rondom de bunker gerespecteerd wordt. Als er lekkages worden geconstateerd, kunnen deze doorgaans structureel worden verholpen (bv. extra loodafscherming). Bovendien worden bunkers periodiek geïnspecteerd en getest om ervoor te zorgen dat ze nog steeds lekdicht zijn en dat er geen verhogingen van het dosisdebiet rondom de bunker ontstaan als gevolg van spleten, slijtage of beschadiging. Men moet ervoor zorgen dat het stralingsniveau buiten de bunker, met name voor niet-beroepshalve blootgestelde personen, te allen tijde onder de grens van 10 microsievert per uur blijft en dat de geaccumuleerde dosis niet meer dan 300 microsievert per jaar bedraagt.

Moet een bunker altijd geopend kunnen worden bij een incident?

Onder normale omstandigheden blijft de bunker steeds afgesloten wanneer er straling is. Bij een incident moet het echter, volgens een interne procedure, steeds mogelijk zijn voor het interventieteam om de bunker te betreden.

Waarom is het auditieve signaal gevraagd?

Het auditieve signaal waarschuwt omstanders dat de deuren/poorten binnenkort gesloten zullen worden, zodat niemand zich in het pad van de deuren/poorten bevindt. Het geeft ook niet-bevoegde personen een signaal om de bunker te verlaten. Dit signaal is te horen zolang de deuren/poorten zich niet in een gesloten toestand bevinden.

Voert het FANC controles uit op bunkers?

De certificering van de bunkers gebeurt door een deskundige erkend in de fysische controle en stuurt het conformiteitscertificaat naar het FANC. Het FANC kan op elk moment tegenmetingen uitvoeren en eventueel conformiteitscertificaten intrekken indien er zou blijken dat de criteria niet worden gerespecteerd. Andere handhavingsmiddelen (boetes, dwangsommen, veiligheidsmaatregelen, …) kunnen eveneens door het FANC worden opgelegd.

Werfopslag

Is er tijdelijke opslag mogelijk indien er verschillende werven op eenzelfde site van een NDO-klant plaatsvinden?

Het koninklijk besluit bepaalt dat de tijdelijke opslag niet mag dienen voor de opslag tussen opeenvolgende werven. Echter, indien opeenvolgende dagen NDO-activiteiten plaatsvinden op eenzelfde site, hoewel ze op verschillende locaties en dus werven plaatsvinden binnen die site, is tijdens deze periode de tijdelijke opslag toegestaan om onnodige transporten te vermijden. Deze tijdelijke opslag mag niet meer dan vier maanden per vierentwintig maanden bedragen.

Opleiding

Moeten alle operatoren een opleiding tot Agent voor de Stralingsbescherming volgen?

Elke persoon die industriële radiografie uitvoert, wordt als industrieel radioloog beschouwd en moet een opleiding als Agent voor de stralingsbescherming gevolgd hebben. Het aantal uren van de initiële en de permanente vorming zal verschillen afhankelijk van de klasse van het toestel/de bron (bv. 8u voor een X-stralentoestel met een topspanning lager dan 200kV).

Uitzondering

Wetenschappelijk onderzoek op schilderijen

Wanneer industriële radiografie wordt toegepast op schilderijen met een X-stralentoestel met een topspanning van of lager dan 100 kV, valt deze toepassing buiten de reikwijdte van het Koninklijk Besluit van 17 februari 2023 betreffende industriële radiografie.

Het agentschap benadrukt eveneens dat het stralingsrisico verbonden aan deze specifieke activiteit, vanwege het gebruikte type X-stralentoestel, beperkt is. Daarom heeft het FANC besloten dat de verplichtingen zoals vastgelegd in het KB Industriële Radiografie niet van toepassing zijn op deze specifieke wetenschappelijke activiteit.

 

 

Laatst aangepast op: 11/01/2024