Overslaan en naar de inhoud gaan

Tihange: Spent Fuel Storage Facility-project

Tihange: Spent Fuel Storage Facility-project

Oprichtings- en exploitatievergunning verleend aan nieuwe opslaginrichting in Tihange

Per koninklijk besluit van 26 januari 2020 werd aan de nv Electrabel een oprichtings- en exploitatievergunning verleend voor de inrichting bestemd voor de tijdelijke opslag van verbruikte kernbrandstof op de site van de nv Electrabel in Tihange. Een kennisgeving van dit besluit is opgenomen in het Belgisch Staatsblad van 3 februari 2020.

Het FANC legde op 13 december 2019 het dossier en zijn analyses voor aan de Wetenschappelijke Raad voor zijn voorlopig gemotiveerd advies. De Wetenschappelijke Raad heeft vervolgens een gunstig advies uitgebracht. De diverse stukken kunnen via de links hieronder worden geraadpleegd.

Openbaar onderzoek naar aanleiding van de aanvraag van NV Electrabel voor een vergunning van een nieuwe installatie bedoeld voor de tijdelijke opslag van verbruikte kernbrandstof op de site van NV Electrabel in Tihange

Op 2 mei 2018 heeft NV Electrabel een vergunningsaanvraag ingediend bij het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle (FANC), op basis van artikel 6 van het algemeen reglement op de bescherming van de bevolking, van de werknemers en het leefmilieu tegen het gevaar van de ioniserende stralingen van 20 juli 2001 (hierna: ‘algemeen reglement’), met betrekking tot een nieuwe installatie bedoeld voor de tijdelijke opslag van verbruikte kernbrandstof op de site van NV Electrabel in Tihange.

De aanvraag betreft een nieuwe installatie voor de tijdelijke opslag van verbruikte kernbrandstof (Spent Fuel Storage Facility, SF2) die van het type ‘droge opslag’ is, analoog aan de reeds bestaande installatie op de site van NV Electrabel in Doel. In een dergelijke installatie wordt de verbruikte kernbrandstof opgeslagen in zogenaamde Dual Purpose-containers, die zowel gebruikt kunnen worden voor het transport als voor de tijdelijke opslag in de SF2-installatie.

De aanvraag werd door het FANC onderworpen aan de diverse stappen opgenomen in artikel 6 van het algemeen reglement. Conform artikel 6.4 van het algemeen reglement heeft het FANC op 24 mei 2019 een exemplaar van de aanvraag samen met diverse andere relevante documenten overgemaakt aan alle burgemeesters van de gemeenten die zich bevinden binnen een straal van 5 kilometer rond het voorwerp van de vergunningsaanvraag. Het betreft de gemeenten Huy, Amay, Modave, Wanze, Marchin, Villers-le-Bouillet, Nandrin, Engis en Verlaine, gelegen in het Waalse gewest. De burgemeesters werd gevraagd om een openbaar onderzoek te organiseren aangaande de vergunningsaanvraag met inbegrip van het milieueffectbeoordelingsrapport. Dat openbaar onderzoek werd in alle betrokken gemeenten georganiseerd van 12 juni tot 12 juli 2019. In het kader van elk van die openbare onderzoeken konden burgers hun opmerkingen schriftelijk indienen bij de diverse gemeenten.

Daarna werden de resultaten van het openbaar onderzoek samen met de adviezen van de schepencolleges door de gemeenten overgemaakt aan het FANC. Het dossier werd ook naar de bestendige deputatie van de provincie Luik gestuurd voor advies. Vervolgens legde het FANC alle adviezen en bezwaren voor advies aan de Wetenschappelijke Raad voor. Ten slotte werd het volledige dossier ter besluit aan de Koning voorgelegd.

Hieronder vindt u een samenvatting van de aanvraag (enkel beschikbaar in het Frans), opgesteld door Electrabel. Dit document maakt geen deel uit van het aanvraagdossier, maar dient enkel als achtergrondinformatie.

Samenvatting vergunningsaanvraag

Hieronder vindt u de documenten met betrekking tot de autorisatieaanvraag van het project Spent Fuel Storage Facility op de site van de kerncentrale van Tihange.

Resultaten van het openbaar onderzoek per gemeente:

AMAY Ongunstig
HUY Gunstig
MODAVE Gunstig
WANZE Gunstig onder voorwaarden
MARCHIN Gunstig onder voorwaarden
VILLERS-LE-BOUILLET Gunstig onder voorwaarden
NANDRIN Ongunstig
ENGIS Ongunstig
VERLAINE Ongunstig

 

 

Laatst aangepast op: 
20/02/2020