Administratieve herstructurering van de vergunningen voor kerncentrale Tihange

Op 29 mei 2022 werd via koninklijk besluit de oprichtings- en exploitatievergunningen van de NV Electrabel voor hun installaties op kerncentrale Tihange gewijzigd en aangevuld om te komen tot 1 globale geherstructureerde vergunning. Het besluit werd op 17 juni bij uittreksel bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad.

Dit koninklijk besluit vormt een administratieve herstructurering van de bestaande exploitatievergunningen van kerncentrale Tihange en is er gekomen op initiatief van het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle (FANC). Hierbij werd de procedure conform artikel 13 van het koninklijk besluit van 20 juli 2001 houdende algemeen reglement op de bescherming van de bevolking, van de werknemers en het leefmilieu tegen het gevaar van de ioniserende stralingen gevolgd. Het FANC heeft deze aanpassing voorbereid en gepresenteerd aan de Wetenschappelijke Raad, die hierover een gunstig advies uitbracht.

De doelstelling van deze administratieve herstructurering is om te komen tot één geheel herziene en gebundelde globale vergunning die rekening houdt met de komende definitieve stopzetting van de kernreactoren en hun uiteindelijke ontmanteling. Bijkomend werd er ook gezorgd voor een harmonisering van de vergunningsvoorwaarden en verscheidene administratieve en punctuele verbeteringen. Bij deze herstructurering van de vergunningen zijn er geen inhoudelijke versoepelingen aangebracht aan de bestaande van kracht zijnde vergunningsvoorwaarden.

Raadpleeg de bijhorende documenten:

 

Laatst aangepast op: 13/03/2024