Dessel: installatie voor de oppervlakteberging voor kortlevend laag-en middelactief radioactief afval

Op 23 april 2023 werd via koninklijk besluit de oprichtings- en exploitatievergunning verleend aan de Nationale instelling voor radioactief afval en verrijkte splijtstoffen voor een nieuwe inrichting in Dessel die zal dienen om kortlevend laag-en middelactief radioactief afval aan de oppervlakte te bergen. Het besluit verscheen op 16 mei 2023 in het Belgisch Staatsblad.

Op 31 januari 2013 diende de Nationale instelling voor radioactief afval en verrijkte splijtstoffen (NIRAS) een vergunningsaanvraag in bij het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle (FANC) op basis van artikel 6 van het Koninklijk besluit van 20 juli 2001 houdende algemeen reglement op de bescherming van de bevolking, van de werknemers en het leefmilieu tegen het gevaar van de ioniserende stralingen (ARBIS).

De aanvraag betreft een oppervlaktebergingsinrichting voor kortlevend laag-en middelactief afval in Dessel. Dit zogenaamde ‘categorie A’-afval zal worden geconditioneerd in betonnen containers dewelke in betonnen modules geplaatst worden. De modules worden na opvulling bedekt met meerdere grondlagen waardoor een tumulus ontstaat. Meer over de context van de vergunningsaanvraag kunt u hier vinden: Oppervlakteberging in Dessel.

1. Adviesvragen

Volgend op een gunstig eerste advies van haar Wetenschappelijk Raad van het FANC, heeft het FANC op 12 november 2019 een exemplaar van de aanvraag overgemaakt aan alle burgemeesters van de gemeenten die zich bevinden binnen een straal van 5 kilometer rond het voorwerp van de vergunningsaanvraag. Het betrof de gemeenten Dessel, Geel, Kasterlee, Mol en Retie, gelegen in het Vlaamse gewest. De burgemeesters werd gevraagd om een openbaar onderzoek te organiseren aangaande de vergunningsaanvraag met inbegrip van het milieueffectbeoordelingsrapport. Dit openbaar onderzoek werd in Dessel, Kasterlee, Mol en Retie georganiseerd 22 november tot en met 21 december 2019 en in Geel van 5 december 2019 tot en met 3 januari 2020. Daarna werden de resultaten van het openbaar onderzoek samen met de adviezen van de schepencolleges door de gemeenten overgemaakt aan het FANC.

Het dossier werd ook voor advies naar de bestendige deputatie van de provincie Antwerpen en naar de Europese Commissie gestuurd. De deputatie van Antwerpen heeft op 28 februari 2020 een voorwaardelijk gunstig advies uitgevaardigd. De Europese Commissie had enkele bijkomende vragen betreffende de vergunningsaanvraag en het FANC heeft op 28 juli 2020 hierop geantwoord. Op 13 november 2020 heeft de Europese Commissie haar advies gepubliceerd.

2. Bijkomende vragen voor NIRAS

In het kader van het gunstig voorlopig voorafgaand advies van de Wetenschappelijke Raad van 3 oktober 2019, hebben het FANC en Bel V een aantal vragen aan NIRAS gesteld. NIRAS heeft de laatste van deze vragen op 30 januari 2023 beantwoord.

3. Tweede advies Wetenschappelijke Raad

Het FANC heeft alle gevraagde adviezen, de evaluatie van de bezwaren en de evaluatie van de antwoorden van NIRAS gebundeld in een verslag en dit vervolgens voorgelegd aan de Wetenschappelijke Raad tot het bekomen van een tweede advies Hierop heeft  Wetenschappelijke Raad een gunstig gemotiveerd advies gegeven. Dit advies bevat voorwaarden die nodig zijn om de veiligheid van de inrichting te waarborgen en om de effecten ervan op het milieu te beperken.

4. Vergunning

Op basis van het tweede advies van haar Wetenschappelijke Raad heeft het FANC een voorstel van beslissing opgesteld en overgemaakt aan de minister bevoegd voor binnenlandse zaken. De minister heeft op 23 april 2023 besloten de vergunning te verlenen. Deze beslissing werd op 16 mei 2023 als koninklijk besluit in het staatsblad gepubliceerd.

Raadpleeg de bijhorende documenten:

Hieronder vindt u de documenten met betrekking tot de vergunningsaanvraag voor een oppervlaktebergingsinrichting voor categorie A-afval in Dessel.

 

 

Laatst aangepast op: 13/03/2024