Registratie als gebruiker van röntgenstraling voor dentomaxillofaciale beeldvorming

1. Registratie

Het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle (FANC) levert geen formele vergunningsbesluiten af voor vergunningen voor het gebruik van dentomaxillofaciale beeldvorming. Elke tandarts die gebruik maakt van röntgenstraling voor dentomaxillofaciale beeldvorming dient zich echter wel te registreren bij het FANC.

Deze registratie moet minstens drie maanden voor de start of wijziging van de handelingen op Belgisch grondgebied gebeuren. Na de registratie wordt nagegaan of de tandarts voldoet aan de voorwaarden om vergund te worden. Het FANC heeft twee maanden om te melden dat de tandarts in kwestie niet zou voldoen aan de van kracht zijnde vereisten.

U kan zich online registreren via: online aanvraag.

  • Voor de registratie dient u aan te melden met een digitale sleutel (eID + kaartlezer, its me, …).
  • U zal gevraagd worden volgende documenten te uploaden
    • Uw visum als tandarts
    • Uw diploma stralingsbescherming (voor tandartsen die hun volledige opleiding tandheelkunde, bachelor en master, in België afgerond hebben na 2012, volstaat het bachelordiploma tandheelkunde)

Bij uw online aanvraag tot registratie zal uw RIZIV-nummer worden gevraagd. In afwachting van de toekenning van uw RIZIV-nummer, kan u uw registratie reeds indienen. Dit kan echter enkel per email of per post en niet via een online aanvraag.

U kan tevens uw registratie per email of per post verzenden (zie contactgegevens onderaan).
Hiervoor dient u ons onderstaande documenten toe te sturen:

  • Het ingevulde registratieformulier: downloaden 
  • Een kopie van uw visum als tandarts
  • Een kopie van uw diploma stralingsbescherming (voor tandartsen die hun volledige opleiding tandheelkunde, bachelor en master, in België afgerond hebben na 2012, volstaat het bachelordiploma tandheelkunde)

Als stomatoloog kan u ervoor kiezen om vergund te worden voor het gebruik van röntgenstralen voor dentomaxillofaciale beeldvorming ofwel voor het gebruik van röntgenstralen voor medische beeldvorming. Deze keuze heeft gevolgen wat betreft basisopleiding, bijscholing, de types toestellen die u mag gebruiken en het delegeren van onderzoeken. Meer informatie kan u vinden in volgende document: persoonlijke vergunning voor stomatologen

2. Cone beam CT voor dentomaxillofaciale beeldvorming

Indien u tevens gebruik wilt maken van een cone beam CT-toestel voor dentomaxillofaciale beeldvorming dient u zich hiervoor eveneens te registeren.

U kan bij uw initiële registratie reeds kiezen voor de optie cone beam CT en daarna de nodige bewijzen van de bijkomende opleiding uploaden of opsturen. Volg hiervoor de stappen uit punt 1.

Indien u reeds geregistreerd bent voor dentomaxillofaciale beeldvorming, kan u een uitbreiding van uw vergunning laten registeren. Dit kan online of via het volgende registratie document

3. Behoud van vergunning

U blijft vergund zolang u voldoende permanente vorming volgt. U dient 3 uur permanente vorming per periode van 5 jaar te volgen. Indien u geaccrediteerd bent, voldoet u automatisch aan deze voorwaarden, aangezien ze overeenkomen met de voorwaarden van domein 3 “Radiologische beeldvorming van de orofaciale regio met inbegrip van de stralingsbescherming”.

Het Agentschap houdt toezicht om het naleven van deze voorwaarden en kan, al dan niet periodiek, de door u gevolgde permanente vorming controleren. Voor geaccrediteerde tandartsen wisselt het Agentschap hierover informatie uit met het RIZIV. Indien u niet geaccrediteerd bent, dient u zelf de bewijzen bij te houden en desgevallend voor te leggen. Dit kan eveneens online of per email of per post (zie contactgegevens onderaan) via volgend document.

Het bovenstaande houdt in dat u op eigen initiatief dus geen “verlengingsaanvraag” moet indienen. Dit is enkel noodzakelijk op expliciete vraag van het Agentschap.

4. Stopzetting van vergunning

Indien u geen gebruik meer maakt van röntgenstralen voor dentomaxillofaciale beeldvorming, vragen wij u om ons hiervan op te hoogte te brengen.

Dit kan online of door volgend document per email of per post op te sturen (zie contactgegevens onderaan).

U kan het bovenstaande document tevens gebruiken voor de aanvraag tot stopzetting van de gebruikersvergunning bij overlijden van een tandarts door een erfgenaam of vertegenwoordiger.

5. Status van uw registratie nagaan

Op dit moment is er geen online applicatie om de status van uw registratie na te gaan. Indien u echter inlogt via de online module en u kiest voor “aantonen permanente vorming” dan krijgt u uw actieve registratie te zien. Ziet u geen registratie staan? Dan heeft u zich nooit geregistreerd, heeft u niet positief geantwoord op de vraag om uw permanente vorming aan te tonen of komen uw gegevens niet overeen met de gegevens in onze databank.  Gelieve in dat geval contact op te nemen met onze diensten.

Let op! Deze applicatie geeft niet aan of u enkel voor eenvoudige dentomaxillofaciale beeldvorming of voor eenvoudige dentomaxillofaciale én cone beam CT-beeldvorming bent geregistreerd.

Contact

Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle (FANC)
Dienst Bescherming van de Gezondheid - Röntgentoepassingen
Markiesstraat 1, bus 6A
1000 Brussel
RXagreements@fanc.fgov.be

6. FAQ's

Registratieaanvraag en praktische modaliteiten

Hoe kan ik mij registreren als gebruiker van röntgenstralen voor dentomaxillofaciale beeldvorming?

Dit kan via: https://fanc.fgov.be/nl/RXregistratie

Kan ik de status van mijn registratie nagaan?

Meer informatie hierover kan u vinden onder punt 5 via: https://fanc.fgov.be/nl/RXregistratie

Hoelang duurt de verwerking van mijn registratieaanvraag?

Deze registratie moet minstens drie maanden voor de start of wijziging van de handelingen op Belgisch grondgebied gebeuren. Na de registratie wordt nagegaan of de tandarts voldoet aan de voorwaarden om vergund te worden. Het FANC heeft twee maanden om te melden dat de tandarts in kwestie niet zou voldoen aan de van kracht zijnde vereisten.
Probeer uw aanvraag zo volledig mogelijk te maken.
Indien er documenten ontbreken, noteer dit dan zeker op uw aanvraag met de vermelding wanneer u deze documenten wel zal kunnen bezorgen. Zo contacteren wij u niet onnodig voor het opvragen van bijkomende informatie.
Bijkomende informatie kan u sturen naar RXagreements@fanc.fgov.be. Vermeld hierbij steeds uw dossiernummer, indien dat (nog) niet gekend is, vermeld dan uw naam.

Ik zal in een andere praktijk of in een ander ziekenhuis werken, moet ik dit aan het FANC melden?

Neen, vergunningen voor het gebruik van röntgenstralen voor dentomaxillofaciale beeldvorming zijn niet locatiegebonden.

Word ik verwittigd wanneer mijn vergunning vervalt?

U blijft vergund zolang u voldoende permanente vorming volgt. U dient 3 uur permanente vorming per periode van 5 jaar te volgen.
Dit houdt in dat u op eigen initiatief dus geen “verlengingsaanvraag” moet indienen. Dit is enkel noodzakelijk op expliciete vraag van het Agentschap.

Wanneer moet ik een aanvraag voor de verlenging van mijn vergunning indienen?

U blijft vergund zolang u voldoende permanente vorming volgt. U dient 3 uur permanente vorming per periode van 5 jaar te volgen.
Dit houdt in dat u op eigen initiatief dus geen “verlengingsaanvraag” moet indienen. Dit is enkel noodzakelijk op expliciete vraag van het Agentschap.

Kan ik mijn registratieaanvraag al indienen indien ik nog geen of een voorlopig RIZIV-nummer heb?

Uw registratieaanvraag kan enkel een positief gevolg krijgen indien u beschikt over een visum dat u toelaat het beroep van tandarts in België uit te oefenen.
Verwacht u uw visum binnenkort (binnen de 3 maanden), dan kan u uw aanvraag wel reeds indienen. Vermeld op uw aanvraag dat uw visum binnenkort zal afgeleverd worden. U dient dan ter aanvulling van uw dossier uw visum door te sturen eenmaal u dit gekregen hebt.

De bevoegdheidscode van mijn RIZIV-nummer is gewijzigd, moet ik dit melden aan het FANC? (bijv. bij het toekennen van het definitief RIZIV-nummer)?

Neen. Indien enkel uw bevoegdheidscode wijzigde dient u dit niet te melden aan het FANC.

Op mijn registratiebevestiging staat mijn voorlopig RIZIV-nummer, ik kreeg ondertussen een definitief RIZIV-nummer. Kan ik een nieuw document aanvragen?

Neen. Indien enkel uw bevoegdheidscode wijzigde wordt er geen nieuw document opgesteld.

Waarom staat er geen vervaldatum op mijn vergunning?

Het FANC levert geen formele vergunningsbesluiten af voor vergunningen voor het gebruik van dentomaxillofaciale beeldvorming. Enkel een document dat bevestigt dat u geregistreerd bent als gebruiker van röntgenstralen voor dentomaxillofaciale beeldvorming.
U blijft vergund zolang u voldoende permanente vorming volgt. U dient 3 uur permanente vorming per periode van 5 jaar te volgen.

Wat moet ik doen indien ik geen gebruik meer maak van röntgenstralen voor dentomaxillofaciale beeldvorming?

U dient dit te melden aan het FANC, op die manier zullen wij ook de opvolging van uw permanente vorming stopzetten. Dit kan via: https://fanc.fgov.be/nl/RXregistratie.

Permanente vorming

Hoeveel uur permanente vorming moet ik volgen?

U dient 3 uur permanente vorming per periode van 5 jaar te volgen.
Bij het RIZIV geaccrediteerde tandartsen voldoen automatisch aan deze voorwaarden, aangezien ze overeenkomen met de voorwaarden van domein 3 “Radiologische beeldvorming van de orofaciale regio met inbegrip van de stralingsbescherming”.

Welke vormingen komen in aanmerking als permanente vorming voor het behoud van mijn vergunning?

Alle activiteiten die voor de RIZIV-accreditering goedgekeurd werden binnen deelgebied 3 "Radiologische beeldvorming van de orofaciale regio met inbegrip van de stralingsbescherming" van de accreditering, komen automatisch in aanmerking als permanente vorming ongeacht of de tandarts geaccrediteerd is of niet. De door het RIZIV geaccrediteerde initiatieven zijn hier (link: https://www.inami.fgov.be/nl/toepassingen/Paginas/accreditering-webtoepassing.aspx) beschikbaar.

Bij het RIZIV geaccrediteerde tandartsen voldoen automatisch aan de voorwaarden voor permanente vorming, aangezien ze overeenkomen met de voorwaarden van domein 3 “Radiologische beeldvorming van de orofaciale regio met inbegrip van de stralingsbescherming”.

Komen vormingen die ik gevolgd heb ik het kader van mijn RIZIV-accreditering in aanmerking als permanente vorming?

Alle activiteiten die voor de RIZIV-accreditering goedgekeurd werden binnen deelgebied 3 "Radiologische beeldvorming van de orofaciale regio met inbegrip van de stralingsbescherming" van de accreditering, komen automatisch in aanmerking als permanente vorming ongeacht of de tandarts geaccrediteerd is of niet. De door het RIZIV geaccrediteerde initiatieven zijn hier (link: https://www.inami.fgov.be/nl/toepassingen/Paginas/accreditering-webtoepassing.aspx) beschikbaar.
Voor geaccrediteerde tandartsen wisselt het FANC informatie over de gevolgde vormingen uit met het RIZIV.

Waar kan ik nagaan hoeveel permanente vorming ik reeds gevolgd heb?

Het FANC houdt de permanente vormingen die u volgt niet automatisch bij. U bent zelf verantwoordelijk voor het bijhouden van uw aanwezigheidsattesten.

Voor geaccrediteerde tandartsen wisselt het FANC informatie over de gevolgde vormingen uit met het RIZIV en dient u hiervoor zelf geen actief te ondernemen.
Indien u niet geaccrediteerd bent, dient u zelf de bewijzen bij te houden.

Wanneer vervalt mijn vergunning?

Eenmaal geregistreerd als gebruiker van röntgenstralen voor dentomaxillofaciale beeldvorming blijft u vergund zolang u voldoende permanente vorming volgt.£
Uw vergunning heeft dus geen expliciete einddatum en u dient zelf geen verlenging aan te vragen.
Het FANC houdt toezicht op het naleven van de voorwaarden rond permanente vorming en kan, al dan niet periodiek, de door u gevolgde permanente vorming controleren. Voor geaccrediteerde tandartsen wisselt het FANC hierover informatie uit met het RIZIV. Indien u niet geaccrediteerd bent, dient u zelf de bewijzen bij te houden en desgevallend voor te leggen.

Hoe moet ik mijn vergunning verlengen?

Eenmaal geregistreerd als gebruiker van röntgenstralen voor dentomaxillofaciale beeldvorming blijft u vergund zolang u voldoende permanente vorming volgt.
Uw vergunning heeft dus geen expliciete einddatum en u dient zelf geen verlenging aan te vragen.

 Buitenlandse opleiding stralingsbescherming

Is mijn buitenlandse opleiding stralingsbescherming ook geldig in België?

Enkel indien uw opleiding voldoet aan de vereisten zoals opgenomen in het besluit medische bloostellingen artikel 72-73.
In vele gevallen zal (onder andere) het onderdeel ‘Belgische wetgeving’ ontbreken.

Het FANC is echter niet bevoegd om de equivalentie van uw opleidingstraject stralingsbescherming te evalueren.
De Belgische universiteiten kunnen dit wel. Om een vlotte en gelijke behandeling van de dossiers te garanderen voor alle tandartsen organiseren de Belgische universiteiten die de opleiding tandheelkunde aanbieden hiertoe een kennisproef.
Meer informatie kan u vinden via: https://fanc.fgov.be/nl/professionelen/medische-professionelen/tandheelkunde/kennisproef-voor-de-tandartsen.

Wat moet ik studeren voor de kennisproef stralingsbescherming?

In principe peilt deze kennisproef uw parate kennis stralingsbescherming zoals u deze dagdagelijks binnen uw activiteiten als tandarts nodig heeft.
Indien u denkt niet over de nodige kennis te beschikken, raden de professoren u aan om de basisprincipes stralingsbescherming en de Belgische wetgeving op te frissen. Hiervoor kan u naast de informatie op onze website enkel referentiewerken raadplegen die u kan vinden via: https://fanc.fgov.be/nl/professionelen/medische-professionelen/tandheelkunde/kennisproef-voor-de-tandartsen.

Komen bijscholingen die ik in het buitenland gevolgd heb ik aanmerking als permanente vorming?

Indien de inhoud duidelijk is en overeenstemt met de vereisten zoals beschreven in het artikels 75 van het besluit medische blootstellingen kunnen buitenlandse opleidingen ook in aanmerking komen als permanente vorming.

Andere 

Ik ben stomatoloog, kies ik best voor een vergunning voor het gebruik van röntgenstralen voor medische beeldvorming of dentomaxillofaciale beeldvorming?

Het verschil tussen beide vergunningen wordt uitgelegd in het onderstaande document: https://fanc.fgov.be/nl/documents/persoonlijke-vergunning-voor-stomatologen.

Ik ben mondhygiënist, moet ik mij ook registeren als gebruiker van röntgenstralen voor dentomaxillofaciale beeldvorming?

Neen, als mondhygiënist treedt u op als gemachtigde. U dient wel de nodige basisopleiding en permanente vorming gevolgd te hebben. Meer informatie over de gemachtigden kan u vinden via: https://fanc.fgov.be/nl/professionelen/medische-professionelen/gemachtigden.

De gegevens die worden verzameld in het kader van deze aanvragen tot het bekomen van een vergunning of erkenning, worden behandeld overeenkomstig de wettelijke bepalingen die erop van toepassing zijn (Wet van 15 april 1994 betreffende de bescherming van de bevolking en van het leefmilieu tegen de uit ioniserende stralingen voortspruitende gevaren en betreffende het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle en Koninklijk Besluit van 20 juli 2001 houdende algemeen reglement op de bescherming van de bevolking, van de werknemers en het leefmilieu tegen het gevaar van de ioniserende stralingen).  Het doel van de vraag voor gegevens is het verwerken van uw aanvraag tot het bekomen van een vergunning of erkenning. Om het aanvraagdossier te kunnen vervolledigen, worden gegevens opgevraagd bij de persoon zelf alsook bij authentieke bronnen (Rijksregister, KBO, RIZIV, FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu). Deze gegevens worden enkel op het FANC verwerkt en kunnen eventueel doorgegeven worden aan andere toezichthoudende overheden, met name het RIZIV en de FOD Volksgezondheid, volgens het Koninklijk Besluit van 20 december 2016 betreffende de uitwisseling en koppeling van informatie en gegevens tussen het Federaal Agentschap voor nucleaire controle en het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering en het Koninklijk Besluit van 20 december 2016 betreffende de uitwisseling en koppeling van informatie en gegevens tussen het Federaal Agentschap voor nucleaire controle en de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu. De gegevens worden vernietigd overeenkomstig de wettelijke bepalingen na het verstrijken van 20 jaar te rekenen vanaf de laatste beslissing ten aanzien van de betrokken persoon. Voor verdere vragen over het behandelen van persoonsgegevens kan u terecht bij de Data Protection Officer.

 

 

Laatst aangepast op: 06/02/2024