Overslaan en naar de inhoud gaan

Registratie als gebruiker van röntgenstraling voor dentomaxillofaciale beeldvorming

Registratie als gebruiker van röntgenstraling voor dentomaxillofaciale beeldvorming

1. Registratie

Het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle (FANC) levert geen formele vergunningsbesluiten af voor vergunningen voor het gebruik van dentomaxillofaciale beeldvorming. Elke tandarts die gebruik maakt van röntgenstraling voor dentomaxillofaciale beeldvorming dient zich echter wel te registreren bij het FANC.

Deze registratie moet minstens drie maanden voor de start of wijziging van de handelingen op Belgisch grondgebied gebeuren. Na de registratie wordt nagegaan of de tandarts voldoet aan de voorwaarden om vergund te worden. Het FANC heeft twee maanden om te melden dat de tandarts in kwestie niet zou voldoen aan de van kracht zijnde vereisten.

U kan zich online registreren via: online aanvraag.

  • Voor de registratie dient u aan te melden met een digitale sleutel (eID + kaartlezer, its me, …).
  • U zal gevraagd worden volgende documenten te uploaden
    • Uw visum als tandarts
    • Uw diploma stralingsbescherming (voor tandartsen die hun volledige opleiding tandheelkunde, bachelor en master, in België afgerond hebben na 2012, volstaat het bachelordiploma tandheelkunde)

Bij uw online aanvraag tot registratie zal uw RIZIV-nummer worden gevraagd. In afwachting van de toekenning van uw RIZIV-nummer, kan u uw registratie reeds indienen. Dit kan echter enkel per email of per post en niet via een online aanvraag.

U kan tevens uw registratie per email of per post verzenden (zie contactgegevens onderaan).
Hiervoor dient u ons onderstaande documenten toe te sturen:

  • Het ingevulde registratieformulier: downloaden 
  • Een kopie van uw visum als tandarts
  • Een kopie van uw diploma stralingsbescherming (voor tandartsen die hun volledige opleiding tandheelkunde, bachelor en master, in België afgerond hebben na 2012, volstaat het bachelordiploma tandheelkunde)

Als stomatoloog kan u ervoor kiezen om vergund te worden voor het gebruik van röntgenstralen voor dentomaxillofaciale beeldvorming ofwel voor het gebruik van röntgenstralen voor medische beeldvorming. Deze keuze heeft gevolgen wat betreft basisopleiding, bijscholing, de types toestellen die u mag gebruiken en het delegeren van onderzoeken. Meer informatie kan u vinden in volgende document: persoonlijke vergunning voor stomatologen

2. Cone beam CT voor dentomaxillofaciale beeldvorming

Indien u tevens gebruik wilt maken van een cone beam CT-toestel voor dentomaxillofaciale beeldvorming dient u zich hiervoor eveneens te registeren.

U kan bij uw initiële registratie reeds kiezen voor de optie cone beam CT en daarna de nodige bewijzen van de bijkomende opleiding uploaden of opsturen. Volg hiervoor de stappen uit punt 1.

Indien u reeds geregistreerd bent voor dentomaxillofaciale beeldvorming, kan u een uitbreiding van uw vergunning laten registeren. Dit kan online of via het volgende registratie document

3. Behoud van vergunning

U blijft vergund zolang u voldoende permanente vorming volgt. U dient 3 uur permanente vorming per periode van 5 jaar te volgen. Indien u geaccrediteerd bent, voldoet u automatisch aan deze voorwaarden, aangezien ze overeenkomen met de voorwaarden van domein 3 “Radiologische beeldvorming van de orofaciale regio met inbegrip van de stralingsbescherming”.

Het Agentschap houdt toezicht om het naleven van deze voorwaarden en kan, al dan niet periodiek, de door u gevolgde permanente vorming controleren. Voor geaccrediteerde tandartsen wisselt het Agentschap hierover informatie uit met het RIZIV. Indien u niet geaccrediteerd bent, dient u zelf de bewijzen bij te houden en desgevallend voor te leggen. Dit kan eveneens online of per email of per post (zie contactgegevens onderaan) via volgend document.

Het bovenstaande houdt in dat u op eigen initiatief dus geen “verlengingsaanvraag” moet indienen. Dit is enkel noodzakelijk op expliciete vraag van het Agentschap.

4. Stopzetting van vergunning

Indien u geen gebruik meer maakt van röntgenstralen voor dentomaxillofaciale beeldvorming, vragen wij u om ons hiervan op te hoogte te brengen.

Dit kan online of door volgend document per email of per post op te sturen (zie contactgegevens onderaan).

U kan het bovenstaande document tevens gebruiken voor de aanvraag tot stopzetting van de gebruikersvergunning bij overlijden van een tandarts door een erfgenaam of vertegenwoordiger.

5. Status van uw registratie nagaan

Op dit moment is er geen online applicatie om de status van uw registratie na te gaan. Indien u echter inlogt via de online module en u kiest voor “aantonen permanente vorming” dan krijgt u uw actieve registratie te zien. Ziet u geen registratie staan? Dan heeft u zich nooit geregistreerd, heeft u niet positief geantwoord op de vraag om uw permanente vorming aan te tonen of komen uw gegevens niet overeen met de gegevens in onze databank.  Gelieve in dat geval contact op te nemen met onze diensten.

Let op! Deze applicatie geeft niet aan of u enkel voor eenvoudige dentomaxillofaciale beeldvorming of voor eenvoudige dentomaxillofaciale én cone beam CT-beeldvorming bent geregistreerd.

Contact

Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle (FANC)
Dienst Bescherming van de Gezondheid - Röntgentoepassingen
Ravensteinstraat 36
1000 Brussel
RXagreements@fanc.fgov.be

De gegevens die worden verzameld in het kader van deze aanvragen tot het bekomen van een vergunning of erkenning, worden behandeld overeenkomstig de wettelijke bepalingen die erop van toepassing zijn (Wet van 15 april 1994 betreffende de bescherming van de bevolking en van het leefmilieu tegen de uit ioniserende stralingen voortspruitende gevaren en betreffende het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle en Koninklijk Besluit van 20 juli 2001 houdende algemeen reglement op de bescherming van de bevolking, van de werknemers en het leefmilieu tegen het gevaar van de ioniserende stralingen).  Het doel van de vraag voor gegevens is het verwerken van uw aanvraag tot het bekomen van een vergunning of erkenning. Om het aanvraagdossier te kunnen vervolledigen, worden gegevens opgevraagd bij de persoon zelf alsook bij authentieke bronnen (Rijksregister, KBO, RIZIV, FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu). Deze gegevens worden enkel op het FANC verwerkt en kunnen eventueel doorgegeven worden aan andere toezichthoudende overheden, met name het RIZIV en de FOD Volksgezondheid, volgens het Koninklijk Besluit van 20 december 2016 betreffende de uitwisseling en koppeling van informatie en gegevens tussen het Federaal Agentschap voor nucleaire controle en het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering en het Koninklijk Besluit van 20 december 2016 betreffende de uitwisseling en koppeling van informatie en gegevens tussen het Federaal Agentschap voor nucleaire controle en de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu. De gegevens worden vernietigd overeenkomstig de wettelijke bepalingen na het verstrijken van 20 jaar te rekenen vanaf de laatste beslissing ten aanzien van de betrokken persoon. Voor verdere vragen over het behandelen van persoonsgegevens kan u terecht bij de Data Protection Officer.

 

 

Laatst aangepast op: 
09/07/2021