Overslaan en naar de inhoud gaan

Erkenningsproces van de deskundige in de medische stralingsfysica

Erkenningsproces van de deskundige in de medische stralingsfysica

Verplichting tot erkenning  

Het koninklijk besluit van 20 juli 2001 (artikel 51.7.2) gaat uit van volgende principes:

 • Deskundigen in de medische stralingsfysica moeten door het FANC erkend zijn in één of meerdere bevoegdheidsgebieden: radiotherapie, nucleaire geneeskunde in vivo of radiologie, en dit voorafgaand aan de uitoefening van hun opdrachten;
 • Deskundigen in de medische stralingsfysica worden persoonlijk erkend door het FANC voor het uitvoeren van welbepaalde opdrachten en kunnen bijgevolg deze opdrachten niet delegeren.

Tijdens de klinische stage kan de kandidaat voor de erkenning als deskundige in de medische stralingsfysica enkel en alleen onder de werkelijke supervisie en verantwoordelijkheid van een stagemeester werken, die een door het Agentschap erkend deskundige in de medische stralingsfysica is. De stagemeester tekent de verslagen van de door de stagiair uitgevoerde controles inzake conformiteit met de aanvaardbaarheidscriteria. Dit impliceert dat de stagemeester aanwezig is tijdens deze controles, tenzij het controles betreft waarvoor de stagemeester meent dat de stagiair dit type van controles zelfstandig en autonoom kan uitvoeren. Dit oordeel komt de stagemeester toe.

Ook tijdens de periode die loopt tussen het indienen van de erkenningsaanvraag en de beslissing van het FANC omtrent deze aanvraag, kan de kandidaat voor de erkenning als deskundige in de medische stralingsfysica enkel en alleen onder de werkelijke supervisie en verantwoordelijkheid werken van een door het Agentschap erkend deskundige in de medische stralingsfysica. In de praktijk kan het gebeuren dat deze erkende deskundige niet dezelfde persoon is als de stagemeester. In dat geval moet de erkende deskundige aanvankelijk aanwezig zijn bij de controles om zich ervan te vergewissen dat de kandidaat voor de erkenning als deskundige in de medische stralingsfysica de controles al dan niet zelfstandig kan uitvoeren. Dit oordeel komt de erkende deskundige toe.

Criteria voor de erkenning van de deskundige in de medische stralingsfysica

Om erkend te kunnen worden als deskundige in de medische stralingsfysica in een bijzonder bevoegdheidsgebied moet de kandidaat (artikel 51.7.3) :

 • kunnen aantonen dat hij/zij een opleiding in de medische stralingsfysica heeft doorlopen die bestaat uit hetzij een masteropleiding met een globaal studiepakket van 120 studiepunten, hetzij uit een master na masteropleiding van 60 studiepunten.
  Kandidaat-deskundigen die een equivalent opleidingsprogramma doorlopen hebben in het buitenland, moeten dit kunnen aantonen aan de hand van een in België erkend of gelijkwaardig verklaard diploma.
 • voor de erkenning als deskundige in de medische stralingsfysica een klinische stage hebben doorlopen.

Klinische stage

De klinische stage (artikel 51.7.3) moet aan de volgende voorwaarden voldoen:

 • Een looptijd hebben van minstens één jaar voltijds in het eerste bevoegdheidsdomein. In een tweede of derde bevoegdheidsdomein, heeft de stage een looptijd van minstens één jaar voltijds voor de radiotherapie en van minstens zes maanden voltijds voor de radiologie of de nucleaire geneeskunde in vivo. In het geval van een deeltijdse stage wordt de duur van de stage evenredig verlengd.
 • De stage vindt plaats in een klinische omgeving die een breed spectrum van behandelingen of handelingen met ioniserende straling aanbiedt en die over moderne apparatuur en hulpmiddelen beschikt. Het combineren van meerdere stageplaatsen is mogelijk en wordt sterk aanbevolen.
 • De stage dient ter plaatse begeleid te worden door een stagemeester die sedert 5 jaar actief is en door het Agentschap erkend is als deskundige in de medische stralingsfysica in het bevoegdheidsdomein waarvoor de erkenning wordt gevraagd en die bij voorkeur verbonden is aan een universitaire instelling. Indien de stagemeester niet verbonden is aan een universitaire instelling, dient de stage mee gesuperviseerd te worden door een deskundige in de medische stralingsfysica die eveneens sedert vijf jaar actief is, erkend door het FANC en die wel verbonden is aan een universitaire instelling.
 • De rol van de academische stagesupervisor en van de niet-academische lokale stagemeester wordt verduidelijkt in het vademecum.
 • De stage moet ook voldoen aan het stageprogramma vastgesteld door het Agentschap. De verschillende onderdelen uit het stageprogramma moeten worden behandeld in een  stageverslag.
 • Het stageverslag bevat maximaal 50 bladzijden waarin de verschillende onderdelen uit het stageprogramma op adequate wijze worden weergegeven. Het verslag is persoonlijk door de stagemeester(s) ondertekend, voorafgegaan door de vermelding ‘gelezen en goedgekeurd’. Het verslag is een weergave van de persoonlijke activiteiten uitgevoerd tijdens de stage en laat toe te beoordelen of de kandidaat in staat is de taken van een erkend deskundige in de medische stralingsfysica zelfstandig uit te voeren. De stagemeester dient eveneens een schriftelijke beoordeling te geven van de stagiair en diens stage aan de hand van een evaluatieformulier .

Documenten om te downloaden:

Erkenningsaanvraag voor deskundige in de medische stralingsfysica

De erkenningsaanvraag (artikel 51.7.4) dient alle inlichtingen en documenten te bevatten die door het FANC worden vereist. De online aanvraag of het downloadbare inlichtingenformulier te sturen naar medicaljury@fanc.fgov.be geeft een overzicht van deze documenten.

De erkenning wordt door het FANC verleend of geweigerd na advies van de Medische Jury ingesteld bij artikel 54.9.

Termijnen voor het indienen van dossiers

De termijnen voor het indienen van dossiers werden bepaald in functie van de nieuwe data voor de zittingen van de Medische Jury in 2020:

Datum van de zitting Uiterste datum indienen dossier
Donderdag 12/03 13/02
Donderdag 11/06 14/05
Donderdag 24/09 27/08
Donderdag 10/12 12/11

Op verzoek van de voorzitter en de secretaris van de jury zullen dossiers die 3 volle weken voor de zitting nog onvolledig zijn automatisch uitgesteld naar de volgende zitting van de jury.

Contactadres Medische Jury:
Rita Latour
Secretariaat Medische Jury
Departement Gezondheid & Leefmilieu
Dienst Bescherming van de Gezondheid
Ravensteinstraat 36
1000 Brussel
E-mail: medicaljury@fanc.fgov.be

De gegevens die worden verzameld in het kader van deze aanvragen tot het bekomen van een vergunning of erkenning, worden behandeld overeenkomstig de wettelijke bepalingen die erop van toepassing zijn (Wet van 15 april 1994 betreffende de bescherming van de bevolking en van het leefmilieu tegen de uit ioniserende stralingen voortspruitende gevaren en betreffende het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle en Koninklijk Besluit van 20 juli 2001 houdende algemeen reglement op de bescherming van de bevolking, van de werknemers en het leefmilieu tegen het gevaar van de ioniserende stralingen).  Het doel van de vraag voor gegevens is het verwerken van uw aanvraag tot het bekomen van een vergunning of erkenning. Om het aanvraagdossier te kunnen vervolledigen, worden gegevens opgevraagd bij de persoon zelf alsook bij authentieke bronnen (Rijksregister, KBO, RIZIV, FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu). Deze gegevens worden enkel op het FANC verwerkt en kunnen eventueel doorgegeven worden aan andere toezichthoudende overheden, met name het RIZIV en de FOD Volksgezondheid, volgens het Koninklijk Besluit van 20 december 2016 betreffende de uitwisseling en koppeling van informatie en gegevens tussen het Federaal Agentschap voor nucleaire controle en het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering en het Koninklijk Besluit van 20 december 2016 betreffende de uitwisseling en koppeling van informatie en gegevens tussen het Federaal Agentschap voor nucleaire controle en de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu. De gegevens worden vernietigd overeenkomstig de wettelijke bepalingen na het verstrijken van 20 jaar te rekenen vanaf de laatste beslissing ten aanzien van de betrokken persoon. Voor verdere vragen over het behandelen van persoonsgegevens kan u terecht bij de Data Protection Officer.