Overslaan en naar de inhoud gaan

Langetermijnuitbating (LTO) van de Belgische kerncentrales - 2025

Langetermijnuitbating (LTO) van de Belgische kerncentrales - 2025

Volgens het akkoord van de Belgische federale regering was er een evaluatie van de haalbaarheid van de kernuitstap voorzien voor november 2021. Op dat moment diende er een beslissing te worden genomen over een eventuele aanpassing van het wettelijk tijdschema voor een capaciteit tot 2 GW (wat overeenstemt met de capaciteit van de reactoren van Doel 4 en Tihange 3).

Eind december 2021 heeft de regering aan het FANC een rapport gevraagd met een overzicht van de beslissingen die moeten worden genomen en de acties die op korte en middellange termijn moeten worden uitgevoerd. Het FANC heeft, in overleg met AD Energie, een globaal overzicht en een geïntegreerde planning opgemaakt die - voor alle betrokken actoren - alle acties en beslissingen bevat nodig om dit door de regering genaamd plan B te doen slagen. De aandachtspunten die specifiek onder de bevoegdheid van het FANC vallen, worden toegelicht in de nota.

Cruciaal om plan B te activeren is dat er, nog in het eerste trimester van 2022, door de regering een duidelijke beslissing wordt genomen. Vervolgens is het aan de uitbater van de kerncentrales zijn analyse te maken en te bepalen of hij bereid is de nodige investeringen te doen.

Uit de analyse van het FANC blijkt dat een verlenging van de uitbatingstermijn voor de jongste kernreactoren op het vlak van nucleaire veiligheid, kan, weliswaar mits de nodige reglementaire aanpassingen en veiligheidsverbeteringen van de installaties.

Voor wat de veiligheid betreft voldoen momenteel alle kernreactoren aan de nu geldende veiligheidsvoorschriften vastgelegd in het KB van 30 november 2011. Die regelgeving werd aangescherpt in 2020 met bijkomende veiligheidsvereisten die gelden vanaf 2025. De meest recente reactoren, met name Doel 4 en Tihange 3, voldoen vandaag grotendeels aan deze nieuwe vereisten al zijn er nog een aantal veiligheidsverbeteringen nodig. Hierbij kan een onderscheid gemaakt worden tussen de “noodzakelijke vereisten” om volledig aan de verscherpte vereisten te voldoen die moeten worden gerealiseerd vóór een eventuele uitbatingsverlenging in 2025, en de “mogelijke aanpassingen” die eventueel na 2025 kunnen worden gerealiseerd zonder afbreuk te doen aan de veiligheid. Deze nieuwe timing vereist wel een aanpassing van deze regelgeving.

In geval van levensduurverlenging is eveneens een milieueffectenrapport vereist. Het FANC vraagt hiervoor dezelfde werkwijze te volgen die momenteel loopt in het kader van de regularisatie voor de levensduurverlenging van Doel1 & 2.

Om alles tegen 2025 in orde te krijgen zal een gecoördineerde aanpak met alle betrokken actoren noodzakelijk zijn. Bovenal moeten alle betrokken actoren zich achter het plan voor de verlenging scharen. Er is tussen vandaag en 18 maart – de beslissingsdatum van de regering – nog heel wat verder voorbereidend werk nodig en niet enkel op het gebied van nucleaire veiligheid. Daarom vraagt het FANC aan de regering om tegen uiterlijk eind januari deze globale aanpak met alle betrokkenen te valideren en de actoren de expliciete opdracht te geven om de detailacties en de planning verder uit te werken tegen 18 maart 2022.

Als de regering op 18 maart 2022 beslist om plan B te activeren, dan vraagt het FANC ook een coördinator aan te stellen, die erover waakt dat het plan correct en tijdig wordt uitgevoerd en dat alle actoren de aan hen toegewezen opdrachten vervullen.

Nota's en verslagen

 

Laatst aangepast op: 
01/02/2022