Controle van radioactieve stoffen in water bestemd voor menselijke consumptie

Het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle (FANC) bevordert de bescherming van de bevolking tegen de gevaren van radioactiviteit, onder andere door de radioactieve stoffen in het water te controleren.

Het is de verantwoordelijkheid van het FANC om de richtlijn 2013/51/EURATOM van de Raad van de Europese Unie van 22 oktober 2013 tot vaststelling van voorschriften voor de bescherming van de volksgezondheid tegen radioactieve stoffen in voor menselijke consumptie bestemd water, om te zetten in de Belgische wetgeving.

Het koninklijk besluit van 31 mei 2016, gepubliceerd in het Belgische Staatsblad op 28 juni 2016 en dat in werking trad op 1 augustus 2016, zet deze EURATOM richtlijn om. Het autocontroleprogramma en de analyses van radioactiviteit, waarvan sprake in het KB, dienen te worden uitgevoerd sinds 28 december 2016 (ofwel zes maanden na de publicatie in het Belgisch Staatsblad).

Dit KB is van toepassing op elke natuurlijke of rechtspersoon ("leverancier" volgens het KB) die water produceert, bestemd voor menselijke consumptie, en dit distribueert en/of gebruikt als incorporatie- of contactwater in voedingsmiddelen voor menselijke consumptie.

Een besluit van het FANC houdende de nadere uitvoeringsregels voor de controle op radioactieve stoffen in water bestemd voor menselijke consumptie vult dit KB aan. 

Het FANC heeft voor de leveranciers een webplatform uitgewerkt: https://dxp.fanc.be De leveranciers kunnen zich hier administratief registreren, hun autocontroleprogramma invoeren, ook de radioactiviteitsgegevens en hun jaarlijks rapport uploaden. 

Om praktische en technische aspecten te preciseren, heeft het FANC meerdere technische gidsen, handleiding en templates uitgewerkt.

  • Toegangsgids tot het platform
  • Handleiding tot gebruik van het webplatform
  • Technische gids m.b.t. het opstellen van het autocontroleprogramma
  • Technische gids m.b.t. methodologie van staalname water
  • Technische gids m.b.t. de procedures van de radioactiviteitsanalyses
  • Technische gids m.b.t. de verlaging van de frequentie
  • Model voor het registreren van de radioactiviteitsgegevens
  • Model voor het registreren van het autocontroleprogramma
  • Model voor het registreren van het autocontroleprogramma
  • Model voor het registreren van verlaging van de frequentie

Alle documenten kunnen hieronder worden gedownload. Bepaalde documenten zijn nog niet beschikbaar in beide landstalen, de vertalingen volgen zo snel mogelijk.  

Documenten om te downloaden:

Alle documenten kunnen worden gedownload in het zip-bestand. Ze zijn beschikbaar in de drie landstalen (FR-NL-DE) en in het Engels.

 

De gegevens die worden verzameld voor deze aangifte, worden behandeld overeenkomstig de wettelijke bepalingen die erop van toepassing zijn (Koninklijk Besluit van 31 mei 2016 betreffende de bescherming van de volksgezondheid tegen radioactieve stoffen in voor menselijke consumptie bestemd water, FANC Besluit van 24 november 2016 houdende de nadere uitvoeringsregels voor de controle op radioactieve stoffen in voor menselijke consumptie bestemd water (incluis de Wet van 15 april 1994 betreffende de bescherming van de bevolking en van het leefmilieu tegen de uit ioniserende stralingen voortspruitende gevaren en betreffende het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle en Koninklijk besluit van 20 juli 2001 houdende algemeen reglement op de bescherming van de bevolking, van de werknemers en het leefmilieu tegen het gevaar van de ioniserende stralingen – ARBIS).  Het doel van deze informatie is de aangifte van het verplichte autocontrole-programma door de leveranciers en de identificatie van de blootstelling aan natuurlijke stralingsbronnen. Deze gegevens worden door het FANC (en zijn partners) verwerkt en worden op anonieme wijze aangewend voor de bepaling van de blootstelling van de bevolking op het grondgebied. De persoonsgegevens worden vernietigd 30 jaar na de geldigheidsdatum; technische gegevens worden vernietigd overeenkomstig de wettelijke bepalingen na een onbepaalde duur. Voor verdere vragen over het behandelen van persoonsgegevens kan u terecht bij de Data Protection Officer.

 

Laatst aangepast op: 23/03/2023