Overslaan en naar de inhoud gaan

Jaarlijkse heffingen

De bedragen van de jaarlijkse heffingen, die ten bate van het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle (FANC) worden geheven ten laste van houders van vergunningen en erkenningen en geregistreerden, worden als volgt vastgesteld in art 30 bis/2 van de wet van de 15 april 1994.

Omschrijving van de vergunde inrichting, de vergunde of
geregistreerde activiteit of de erkende persoon of diensten

Bedrag van toepassing
vanaf het voorheffingsjaar 2018
Reactoren
Kernreactoren voor elektriciteitsproductie,         
per megawatt geïnstalleerd vermogen          
-
Vermogensreactor Doel 1 1 703 066
 
Vermogensreactor Doel 2 1 703 066
Vermogensreactor Doel 3 3 406 133
 
Vermogensreactor Doel 4 3 406 133
Vermogensreactor Tihange 1 3 406 133
Vermogensreactor Tihange 2 3 406 133
Vermogensreactor Tihange 3 3 406 133
Kernreactoren voor onderzoek met een thermisch
vermogen van maximaal 5 megawatt
6732
Kernreactoren voor onderzoek met een thermisch
vermogen groter dan 5 megawatt
34 477
Ontmanteling van kernreactoren voor
elektriciteitsproductie

403 942

Ontmanteling van kernreactoren voor onderzoek met
een thermisch vermogen groter dan 5 megawatt
17 239
Ontmanteling van kernreactoren voor onderzoek met
een thermisch vermogen van maximaal 5 megawatt
3367
Inrichtingen van klasse I
Inrichtingen van klasse I, andere dan kernreactoren
voor elektriciteitsproductie en onderzoeksreactoren   
34 477         
Ontmanteling van inrichtingen van klasse I, andere
dan kernreactoren voor elektriciteitsproductie
en onderzoeksreactoren
17 239
Inrichtingen van klasse II
Inrichtingen van klasse II waar radioactieve stoffen
worden gewonnen uit bestraalde splijtstoffen en
waar deze worden geconditioneerd voor de verkoop  
12 597       
Ontmanteling van de inrichtingen van klasse II waar
radioactieve stoffen worden gewonnen uit bestraalde
splijtstoffen en waar deze worden geconditioneerd
voor de verkoop 

6299

Inrichtingen van klasse II met een of meerdere
deeltjesversnellers die gebruikt worden voor onderzoek
of voor de productie van radionucliden (met
uitzondering van elektronische microscopen) alsook de
inrichtingen waar deze deeltjesversnellers worden
vervaardigd en/of getest

6299
Inrichtingen van klasse II met een of meerdere
deeltjesversnellers voor de rechtstreekse
behandeling van patiënten
2017
Andere inrichtingen van klasse II met een of meerdere
deeltjesversnellers
6299
Ontmanteling van inrichtingen van klasse II met een of
meerdere deeltjesversnellers
3149
Inrichting van klasse II waar zich bestralingsinstallaties
bevinden met een bron waarvan de activiteit gelijk is
aan of hoger ligt dan 100TBq, met uitzondering van
bestralingseenheden voor de behandeling van
patiënten en met uitzondering van bronnen die in alle
omstandigheden in hun afscherming blijven
6299
Inrichtingen van klasse II waar radioactieve stoffen
worden verpakt voor verkoop in industriële
hoeveelheden
6299
Andere inrichtingen van klasse II, dan deze reeds
vermeld in deze tabel

2017

Inrichtingen van klasse III
Inrichtingen van klasse III bestaande uit een of  
meerdere RX-toestellen    

118 

Inrichtingen van klasse III, andere dan
inrichtingen met een of meerdere
RX-toestellen

237

Mobiele installaties
Voertuigen en vaartuigen met kernaandrijving   40 320     

De mobiele installaties en de tijdelijke of bij
gelegenheid uitgevoerde werkzaamheden,
uitgezonderd de mobiele toestellen uitsluitend
gebruikt in het kader van de humane of
diergeneeskunde, die röntgenstralen
voortbrengen waarbij de normale piekspanning
200 kV niet overschrijdt.

252

Mobiele toestellen uitsluitend gebruikt in het
kader van de humane of diergeneeskunde, die
röntgenstralen voortbrengen waarbij de
normale piekspanning 200kV niet overschrijdt.

252

Activiteiten
Beroepsactiviteiten waarbij natuurlijke stralingsbronnen
aangewend worden en die door het Agentschap                   
vergund zijn
807   
Geregistreerde invoerders die enkel radioactieve stoffen
invoeren bestemd voor eigen gebruik
605
Geregistreerde invoerders die radioactieve stoffen
invoeren bestemd voor verdere verdeling
1210
Vervoerders van radioactieve stoffen, houders van één of
meerdere algemene vervoervergunningen (het specifieke
vervoer van ontmantelde bliksemafleiders uitgezonderd)
2418
Vervoerders van radioactieve stoffen, voor elke speciale
vervoervergunning
1614
Vervoerder UN groep 1 - over de weg 668
Vervoerder UN groep 1 - anders dan over de weg 668
Vervoerder UN groep 1 - over de weg - met onderaannemers 1464
Vervoerder UN groep 1 - anders dan over de weg - met onderaannemers 1464
Vervoerder UN groep 2 - over de weg 4483
Vervoerder UN groep 2 - anders dan over de weg 2178
Vervoerder UN groep 2 - over de weg - met onderaannemers 7553
Vervoerder UN groep 2  - anders dan over de weg - met onderaannemers 4070
Vervoerder UN groep 3 - over de weg 12 464
Vervoerder UN groep 3 - anders dan over de weg 4498
Vervoerder UN groep 3 - over de weg - met onderaannemers 17 597
Vervoerder UN groep 3  - anders dan over de weg - met onderaannemers 6747
Vervoerder UN groep 4 - over de weg 13 476
Vervoerder UN groep 4 - anders dan over de weg 5319
Vervoerder UN groep 4 - over de weg - met onderaannemers 18 133
Vervoerder UN groep 4  - anders dan over de weg - met onderaannemers 6747
Exploitant met een onderbrekingssite 11 248
Afhandelaar luchthaven 2392
Havenskaai uitbater 2392
Houders van vervoervergunningen waarbi jde geldigheidsduur van de vergunning of de vergunningen langer is dan een jaar 2499
Houders van een vergunning voor het in de handel
brengen van radioactieve producten bestemd voor in
vivo gebruik of voor therapie in de geneeskunde of
diergeneeskunde
4032
Houders van een vergunning voor het in de handel
brengen van radioactieve producten bestemd voor in
vitro gebruik in de geneeskunde of de
diergeneeskunde
1343