Overslaan en naar de inhoud gaan

Informatie voor exploitanten

Informatie voor exploitanten

Het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle (FANC) wordt volledig gefinancierd door retributies en heffingen. Deze worden betaald door de houders van vergunningen en erkenningen, vereist voor het stellen van handelingen die een bijkomende blootstelling van personen aan ioniserende stralingen met zich mee kunnen brengen. Het is immers op deze handelingen dat het FANC toezicht uitoefent en onderzoek verricht, alsook het gepaste regelgevend kader voorbereidt.

Praktisch : hoe betalen en wanneer ?

Het FANC stuurt het eerste trimester een betalingsverzoek naar de heffingsplichtige, op basis van de vergunningen en erkenningen die actief waren op 1 januari van dat jaar. Het betalingsverzoek vermeldt het te betalen bedrag en het bankrekeningnummer. De betaling dient te gebeuren tegen het einde van de maand volgend op het versturen van het betalingsverzoek.

Waarop is de heffing gebaseerd ?

De heffingen zijn verschuldigd voor elke inrichting of handeling die op 1 januari van het heffingsjaar het voorwerp uitmaakt van een vergunning met een geldigheidstermijn van één jaar of meer en voor elke persoon of inrichting die op 1 januari van het heffingsjaar is erkend of geregistreerd voor een periode van één jaar of meer.

Het is het bestaan van de vergunning of erkenning dat bepalend is voor de heffing, dus niet het uitvoeren van de vergunde activiteit, het gebruik van een toestel ...

Er is geen pro-rata systeem in geval van stopzetting van de vergunning in de loop van het jaar. De heffing is enkel gebaseerd op de vergunde situatie op 1 januari.

Wat indien de vergunde inrichting of activiteit intussen is stopgezet ?

De voorwaarden en formaliteiten voor het stopzetten van een vergunning zijn afhankelijk van het vergunningstype. U neemt hiervoor best contact op met het FANC.

Vergunningen of erkenningen kunnen in principe niet retroactief worden stopgezet. Voor inrichtingen bestaande uit één of meerdere RX-toestellen voor medisch gebruik (o.a. RX-installaties in tandarts- en veeartspraktijken) wordt hierop echter een uitzondering gemaakt indien de stopzetting aan het FANC tijdig wordt gemeld.

Hiervoor dient het stopzettingsformulier te worden gebruikt. U kan ons dit formulier bezorgen via fax, e-mail (ingescand document) of (aangetekende) post.

Meer informatie :

Reglementering :

 

 

 

Laatst aangepast op: 
20/01/2022