Vierde vergadering van de Belgisch-Luxemburgse Commissie Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming

De vierde vergadering van de Belgisch-Luxemburgse Commissie Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming vond plaats op 23 maart 2017 op het Ministerie van Volksgezondheid in het Groothertogdom Luxemburg.

De oprichting van deze commissie vloeit voort uit het akkoord van 14 mei 2013, gesloten tussen de Belgische minister van Binnenlandse Zaken en de Luxemburgse minister van Volksgezondheid. Het betreft de organisatie van de bilaterale samenwerking inzake nucleaire veiligheid en stralingsbescherming tussen beide landen.

Tijdens deze vergadering wisselden de delegaties van de twee landen van gedachten over de recente ontwikkelingen in de Belgische nucleaire inrichtingen, in het bijzonder in Tihange. Zo werden de Luxemburgse parlementaire vragen over de nucleaire veiligheid in België voorgelegd, net als de wijzigingen aan de centrale als gevolg van de stress tests en van de langetermijnuitbating. Daarnaast bespraken beide partijen de feedback op de nucleaire noodplanoefening in Tihange, die plaatsvond op 29 november 2016 en waaraan Luxemburg deelnam als waarnemer.

In verband met de medische toepassingen, maakten de twee landen een stand van zaken op van de gemeenschappelijke inspanningen op vlak van rechtvaardiging van controles, met in het bijzonder de audits in de ziekenhuizen en de sensibiliseringscampagnes. Verder maakten zij de balans op van de gekruiste inspecties omtrent het rechtvaardigingsproces. Zo werd in 2016 de week van de Europese inspecties van de diensten medische beeldvorming georganiseerd. In deze context namen inspecteurs van beide landen als waarnemer deel aan de inspecties, met als doel om hun ervaringen te delen.

Op vlak van stralingsbescherming hadden de twee delegaties het onder andere over de omzetting van de Europese richtlijn die de basisnormen vastlegt voor de bescherming van de gezondheid tegen de blootstelling van ioniserende straling. Ook kwam de radonproblematiek aan bod, waarvoor een actieplan is voorzien in de context van bovengenoemde richtlijn.

Over het algemeen is de bedoeling van deze vergadering dus om een stand van zaken op te maken van de talrijke samenwerkingsacties die reeds bestaan en die nog  worden opgezet met het oog op de continue verbetering van de nucleaire veiligheid en de stralingsbescherming.

De twee delegaties drukten hun tevredenheid uit na afloop van deze vierde vergadering, die in een hartelijke en constructieve sfeer verliep.