Overslaan en naar de inhoud gaan

Vergunning voor het gebruik van röntgenstraling voor diergeneeskundige diagnose

Vergunning voor het gebruik van röntgenstraling voor diergeneeskundige diagnose

  1. Registratie als gebruiker van röntgenstraling voor diergeneeskundige diagnose
  2. Behoud van vergunning
  3. Stopzetting van vergunning
     

1. Registratie als gebruiker van röntgenstraling voor diergeneeskundige diagnose

Sinds 1 juli 2012 levert het FANC geen formele vergunningsbesluiten meer af voor het gebruik van röntgenstraling voor diergeneeskundige diagnose. We vragen wel om u te registeren als gebruiker van röntgenstraling.

Hiervoor hebben wij de volgende documenten nodig:

  • Een inlichtingenformulier (diergeneeskundige diagnose );
  • Een afschrift van uw diploma als dierenarts;
  • Een afschrift van uw diploma stralingsbescherming (voor dierartsen die hun volledige opleiding diergeneeskunde in België afgerond hebben vanaf 1977 aan de univeristeit van Gent of vanaf 2006 aan de univeristeit van Luik, volstaat het diploma diergeneeskunde).

Bij deze registratie wordt tevens nagegaan of u aan alle vergunningsvereisten voldoet. Meer informatie vindt u op deze pagina.  

Het Agentschap stuurt een bevestigingsbrief aan alle diernartsen die in orde zijn. Zij krijgen intern voor opvolgingsdoeleinden nog een vergunningsnummer.

2. Behoud van vergunning

U blijft vergund zolang u aan de voorwaarden van permanente vorming voldoet.

U dient zelf niet actief aan te tonen dat u de nodige permanente vorming gevolgd heeft, maar u moet de nodige bewijzen kunnen voorleggen op eenvoudige vraag van het Agentschap.

3. Stopzetting van vergunning

Indien u geen gebruik meer maakt van röntgentoepassingen voor diergeneeskundige diagnose, kan u uw gebruikersvergunning stopzetten. Gelieve hiervoor onderstaand document  te gebruiken.

U kan dit document tevens gebruiken voor de aanvraag tot stopzetting van de gebruikersvergunning bij overlijden van een arts door een erfgenaam of vertegenwoordiger.

Documenten om te downloaden :

De gegevens die worden verzameld in het kader van deze aanvragen tot het bekomen van een vergunning of erkenning, worden behandeld overeenkomstig de wettelijke bepalingen die erop van toepassing zijn (Wet van 15 april 1994 betreffende de bescherming van de bevolking en van het leefmilieu tegen de uit ioniserende stralingen voortspruitende gevaren en betreffende het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle en Koninklijk Besluit van 20 juli 2001 houdende algemeen reglement op de bescherming van de bevolking, van de werknemers en het leefmilieu tegen het gevaar van de ioniserende stralingen).  Het doel van de vraag voor gegevens is het verwerken van uw aanvraag tot het bekomen van een vergunning of erkenning. Om het aanvraagdossier te kunnen vervolledigen, worden gegevens opgevraagd bij de persoon zelf alsook bij authentieke bronnen (Rijksregister, KBO, RIZIV, FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu). Deze gegevens worden enkel op het FANC verwerkt en kunnen eventueel doorgegeven worden aan andere toezichthoudende overheden, met name het RIZIV en de FOD Volksgezondheid, volgens het Koninklijk Besluit van 20 december 2016 betreffende de uitwisseling en koppeling van informatie en gegevens tussen het Federaal Agentschap voor nucleaire controle en het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering en het Koninklijk Besluit van 20 december 2016 betreffende de uitwisseling en koppeling van informatie en gegevens tussen het Federaal Agentschap voor nucleaire controle en de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu. De gegevens worden vernietigd overeenkomstig de wettelijke bepalingen na het verstrijken van 20 jaar te rekenen vanaf de laatste beslissing ten aanzien van de betrokken persoon. Voor verdere vragen over het behandelen van persoonsgegevens kan u terecht bij de Data Protection Officer.