Overslaan en naar de inhoud gaan

Vervoerders

Vervoerders

Erkenning

Elke vervoerder die gevaarlijke goederen van de klasse 7 wenst te vervoeren, dient te beschikken over een geldige erkenning, verleend door het Agentschap.

De aspecten met betrekking tot de verplichtingen van vervoerders zijn opgenomen in het KB hoofdstuk 4 en in het technisch reglement m.b.t. hoofdstuk 4 van het koninklijk besluit van 22/10/2017, verplichtingen van de vervoerder.

Een erkenning kan geldig zijn voor één of meerdere van de volgende UN-groepen of UN-nummers:

  • UN-groep 1: goederen van de klasse 7 in uitgezondere colli
  • UN-groep 2: goederen van de klasse 7 die geen splijtstoffen zijn of splijtbaar vrijgesteld cf. internationale regelgeving, met uitzondering van deze opgenomen in UN-groep 4
  • UN-groep 3: goederen van de klasse 7 die splijtstoffen zijn
  • UN-groep 4: UF6

Een aanvraag dient te gebeuren aan de hand van de formulieren die door het Agentschap ter beschikking gesteld worden. Deze formulieren dienen zowel voor een nieuwe aanvraag, een verlenging van een lopende erkenning als een wijziging van een erkenning.

Binnen een termijn van drie maanden na ontvangst van de volledige aanvraag tot erkenning zal een erkenningsbesluit afgeleverd worden. Een langere termijn is mogelijk indien dit gerechtvaardigd is door een technische analyse van de documenten en de informatie opgenomen in de aanvraag. Bij een wijziging of een verlenging van het erkenningsbesluit wordt een erkenningsbesluit afgeleverd binnen een termijn van twee maanden. De erkenning wordt toegekend voor een periode van maximaal vijf jaar.

Bij de aanvraag van een nieuwe erkenning moet een eenmalige retributie betaald worden. Voor erkenningen die langer dan een jaar geldig zijn moet een jaarlijks taks betaald worden.

Verder dient de vervoerder ten laatste 21 kalenderdagen na het einde van elke maand een overzicht bezorgen van het uitgevoerde vervoer gedurende de voorbije maand volgens een vastgelegd formulier.

Vergunning of goedkeuringscertificaat voor verzending

Een aantal transporten die een specifiek risico inhouden voor wat betreft stralingsbescherming, transportveiligheid of transportbeveiliging, vereisen een vergunning of een goedkeuringscertificaat voor verzending. Een dergelijke aanvraag kan enkel gebeuren door een erkend vervoerder.

Het betreft volgende transport:

Goedkeuringscertificaat:

Het vervoer van type B(M) colli met een activiteit van meer dan 3000A1, 3000A2 of 1000 TBq
Het vervoer van type B(M) colli met tussentijdse beluchting
Het vervoer van type B(M) colli ontworpen buiten het temperatuursgebied -40°C en 70°C
Het vervoer van colli met splijtstoffen waarvan de totale criticaliteitsveiligheidsindex per voertuig of container meer dan 50 bedraagt
Het vervoer van colli dat een stralingsbeschermingsprogramma eist voor ‘special use vessel’

Vergunning:

Het vervoer van nucleaire materialen die behoren tot de fysieke beveiligingsgroep A of tot de bestraalde splijtstoffen van de fysieke beveiligingsgroep B zoals gedefinieerd in het KB van 17 oktober 2011 betreffende de categorisering van kernmateriaal en de definiëring van veiligheidszones in de nucleaire installaties en de nucleaire vervoerbedrijven
Het vervoer van radioactieve afvalstoffen of bestraalde kernbrandstoffen waarvoor er, in toepassing van hoofdstuk V van het KB van 24 maart 2009 tot regeling van de invoer, de doorvoer en de uitvoer van radioactieve stoffen, een overbrengingsvergunning vereist is
Het vervoer van colli, andere dan type B(M) colli, met een activiteit van meer dan 3000A1, 3000A2 of 1000 TBq
Het vervoer van colli die gevaarlijke goederen van de klasse 7 bevatten waarbij de totale transportindex meer dan 200 per transport bedraagt
Het vervoer van grote containers met gevaarlijke goederen van de klasse 7 waarbij de totale criticaliteitsveiligheidsindex per schip meer dan 200 bedraagt

Vergunning éénmalig vervoer

Voor een éénmalig vervoer van gevaarlijke goederen van de klasse 7 kan de erkenning onder de vorm van een vergunning voor dit éénmalige vervoer verleend worden. Binnen een termijn van één maand na het ontvangst van de volledige aanvraag, zal een vergunningsbesluit worden afgeleverd.

Documenten om te downloaden:

 

Laatst aangepast op: 
15/07/2020