Overslaan en naar de inhoud gaan

Toegangsvergunning

Toegangsvergunning

Juridische basis: de wet van 11/12/1998 betreffende de classificatie en de veiligheidsmachtigingen, veiligheidsattesten en veiligheidsadviezen en K.B. 17/10/2011 betreffende de veiligheidsattesten voor de nucleaire sector en tot regeling van de toegang tot de veiligheidszones, het kernmateriaal of tot de nucleaire documenten in bepaalde bijzondere omstandigheden

Personen die geen verblijfplaats hebben in België en die niet beschikken over een buitenlandse veiligheidsmachtiging, dienen een toegangsvergunning aan te vragen. Bij deze aanvraag moeten documenten worden bijgevoegd die relevante informatie verschaffen voor de beoordeling van de betrouwbaarheid van de betrokken persoon. Bij de aanvraag van een toegangsvergunning dient de persoon een attest te bezorgen dat minder dan één jaar geleden is uitgereikt door de bevoegde overheid van land van herkomst/verblijf. Dit attest moet verzekeren dat de persoon toegang heeft tot een kerninstallatie, nucleair vervoerbedrijf of tot nucleaire documenten. Indien de persoon niet in de sector werkt, kan er ook een recent uittreksel van het strafregister worden meegestuurd.

Deze documenten dienen volledig aangevuld en ondertekend per mail te worden verstuurd naar screening@fanc.fgov.be. Daarnaast moet u de papieren versie per post sturen naar het FANC (Dienst Nucleaire Beveiliging, Ravensteinstraat 36, 1000 Brussel).

Vernieuwing systeem van aanvragen

Het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle (FANC) zal overgaan tot een vernieuwing van de procedure en het systeem om aanvragen voor veiligheidsattesten, toegangsvergunningen en erkenningen van buitenlandse veiligheidsmachtigingen te ontvangen en te behandelen. Deze verandering is gepland voor december 2020.

We zullen namelijk overschakelen naar een online aanvraagformulier, waarbij ook meer duiding zal gegeven worden over de informatie die op het formulier dient ingevuld te worden. Hiervoor zal gewerkt worden met het CSAM-systeem van de overheid, waardoor u zal moeten inloggen op het CSAM-platform om aanvragen te kunnen opstarten.  De Veiligheidsofficier en de medewerker, die mee zal instaan voor deze aanvragen, zullen hiervoor de correcte rollen moeten verkrijgen binnen hun bedrijf. Voor meer informatie over dit rollenbeheer, zie het onderdeel FAQ. 

Ik ben een onderaannemer en doe aanvraag voor toegang tot een nucleaire instelling/nucleaire vervoerbedrijf

U vraagt toegang aan voor personen die niet wonende zijn te België en die aan een nucleaire installatie of vervoerbedrijf verbonden zijn via een werk- of dienstcontract. 

U hebt keuze uit de volgende 3 opties: 

Bij toegang van lange duur of een heraanstelling – artikel 13, §2, b KB Veiligheidsattesten:

Deze toegangsvergunning verstrijkt bij berichtgeving van toekenning of definitieve weigering van de machtiging door het NVO, of de dag waarop de betrekking eindigt. U voegt aan uw aanvraag toe:

 • Excel formulier
 • Aanvraagdocument met de aanduiding van art. 13, §2, b KB 
  Veiligheidsattesten
  →  Let op! Vergeet niet om in Kolom 3 naast het artikel ook de gevraagde informatie aan te vullen.
 • Verklaring op Erewoord 
 • Bewijs van aanvraag persoonlijke veiligheidsmachtiging
 • Uittreksel strafregister van land van verblijf van niet ouder dan één jaar
  OF attest van bevoegde overheid van land van herkomst/verblijf, dat verzekert dat de persoon in eigen land toegang heeft tot kerninstallaties of vervoerbedrijven. Dit kan o.a. een lijst met dosimetrie inhouden.
 • FVM of Fase II (bij eerste aanvraag of hernieuwing)
Een toegang van korte duur – artikel 13, §2, a KB Veiligheidsattesten:

Dit houdt in dat een persoon toegang tot de veiligheidszones nodig heeft voor een periode korter dan deze voorzien voor de toekenningsprocedure van een veiligheidsmachtiging. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een arbeidscontract van bepaalde duur of stageovereenkomst. Dit artikel wordt aangevraagd wanneer de uitvoering van het contract voor werken of diensten regelmatige toegang vereist tot veiligheidszones, kernmateriaal of nucleaire documenten voor een periode van minder dan 12 maanden (bij vereiste veiligheidsniveau VERTROUWELIJK) of 15 maanden (bij vereiste veiligheidsniveau GEHEIM). U voegt toe aan uw aanvraag:

 • Excel formulier 
 • Aanvraagdocument met de aanduiding van art. 13, §2, a KB 
  Veiligheidsattesten
  →  Let op! Vergeet niet om in Kolom 3 naast het artikel ook de gevraagde informatie aan te vullen.
 • Verklaring op Erewoord 
 • Uittreksel strafregister van land van verblijf van niet ouder dan één jaar
  OF attest van bevoegde overheid van land van herkomst/verblijf, dat verzekert dat de persoon in eigen land toegang heeft tot kerninstallaties of vervoerbedrijven. Dit kan o.a. een lijst met dosimetrie inhouden.
 • FVM of Fase II (bij eerste aanvraag of hernieuwing)
Een dagbezoek – artikel 13, §2, c KB Veiligheidsattesten:

Dit kan worden aangevraagd voor individueel of groepsbezoek in de veiligheidszones van een nucleaire installatie of nucleair vervoerbedrijf of voor werken of diensten voor 1 dag (toegang voor max. 6 uur). U voegt aan uw aanvraag toe:

 • Excel formulier
 • Aanvraagdocument met de aanduiding van art. 13, §2, c KB 
  Veiligheidsattesten
  →  Let op! Vergeet niet om in Kolom 3 naast het artikel ook de gevraagde informatie aan te vullen.
 • Uittreksel strafregister van land van verblijf van niet ouder dan één jaar
  OF attest van bevoegde overheid van land van herkomst/verblijf, dat verzekert dat de persoon in eigen land toegang heeft tot kerninstallaties of vervoerbedrijven. Dit kan o.a. een lijst met dosimetrie inhouden.
 • FVM of Fase II (bij eerste aanvraag of hernieuwing)
De gegevens die worden verzameld voor deze aanvragen, worden behandeld overeenkomstig de wettelijke bepalingen die erop van toepassing zijn (wet van 11/12/1998 betreffende de classificatie en de veiligheidsmachtigingen, veiligheidsattesten en veiligheidsadviezen en K.B. 17/10/2011 betreffende de veiligheidsattesten voor de nucleaire sector en tot regeling van de toegang tot de veiligheidszones, het kernmateriaal of tot de nucleaire documenten in bepaalde bijzondere omstandigheden).  Het doel van deze procedure is om een verificatie op de persoon uit te voeren, vooraleer de persoon toegang kan krijgen tot specifieke zones binnen de nucleaire sector, zoals in de wet bepaald. Voor deze verificatie worden, of gegevens opgevraagd bij de persoon zelf (toegangsvergunning), of gegevens verzameld bij enkele partijen (Veiligheidsattest, gegevens worden verzameld bij: Federale Politie, inlichtingendiensten, Strafregister en rijksregister). Deze gegevens worden enkel op het FANC verwerkt en kunnen eventueel doorgegeven worden aan het beroepsorgaan inzake veiligheidsmachtigingen, veiligheidsattesten en veiligheidsadviezen, wanneer de persoon zelf in beroep gaat tegen de beslissing van het FANC. De gegevens worden vernietigd na drie jaar te rekenen vanaf de laatste beslissing ten aanzien van de betrokken persoon. Voor verdere vragen over het behandelen van persoonsgegevens kan u terecht bij de Data Protection Officer.

 

 

Laatst aangepast op: 
16/11/2020