Toegangsvergunning

Juridische basis: de wet van 11/12/1998 betreffende de classificatie en de veiligheidsmachtigingen, veiligheidsattesten en veiligheidsadviezen en K.B. 17/10/2011 betreffende de veiligheidsattesten voor de nucleaire sector en tot regeling van de toegang tot de veiligheidszones, het kernmateriaal of tot de nucleaire documenten in bepaalde bijzondere omstandigheden

Personen die geen verblijfplaats hebben in België en die niet beschikken over een buitenlandse veiligheidsmachtiging, dienen een toegangsvergunning aan te vragen. Bij deze aanvraag moeten documenten worden bijgevoegd die relevante informatie verschaffen voor de beoordeling van de betrouwbaarheid van de betrokken persoon. Bij de aanvraag van een toegangsvergunning dient de persoon een attest te bezorgen dat minder dan één jaar geleden is uitgereikt door de bevoegde overheid van land van herkomst/verblijf. Dit attest moet verzekeren dat de persoon toegang heeft tot een kerninstallatie, nucleair vervoerbedrijf of tot nucleaire documenten. Indien de persoon niet in de sector werkt, kan er ook een recent uittreksel van het strafregister worden meegestuurd.

k ben een onderaannemer en doe aanvraag voor toegang tot een nucleaire instelling/nucleaire vervoerbedrijf

U vraagt toegang aan voor personen die niet wonende zijn te België en die aan een nucleaire installatie of vervoerbedrijf verbonden zijn via een werk- of dienstcontract. 

U hebt keuze uit de volgende 3 opties: 

Bij toegang van lange duur of een heraanstelling – artikel 13, §2, b KB Veiligheidsattesten:

Deze toegangsvergunning verstrijkt bij berichtgeving van toekenning of definitieve weigering van de machtiging door het NVO, of de dag waarop de betrekking eindigt. 

Een aanvraag kan opgestart worden binnen het CSAM platform via de link: https://apps.digital.belgium.be/forms/show_/fanc/securityFileRequest?clearCache=true.

U dient hiervoor de correcte rol te hebben, voor meer informatie over deze rollen binnen het CSAM platform, zie het onderdeel ‘Veelgestelde vragen’.

Een toegang van korte duur – artikel 13, §2, a KB Veiligheidsattesten:

Dit houdt in dat een persoon toegang tot de veiligheidszones nodig heeft voor een periode korter dan deze voorzien voor de toekenningsprocedure van een veiligheidsmachtiging. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een arbeidscontract van bepaalde duur of stageovereenkomst. Dit artikel wordt aangevraagd wanneer de uitvoering van het contract voor werken of diensten regelmatige toegang vereist tot veiligheidszones, kernmateriaal of nucleaire documenten voor een periode van minder dan 12 maanden (bij vereiste veiligheidsniveau VERTROUWELIJK) of 15 maanden (bij vereiste veiligheidsniveau GEHEIM). 

Een aanvraag kan opgestart worden binnen het CSAM platform via de link: https://apps.digital.belgium.be/forms/show_/fanc/securityFileRequest?clearCache=true.

U dient hiervoor de correcte rol te hebben, voor meer informatie over deze rollen binnen het CSAM platform, zie het onderdeel ‘Veelgestelde vragen’.

Een dagbezoek – artikel 13, §2, c KB Veiligheidsattesten:

Dit kan worden aangevraagd voor individueel of groepsbezoek in de veiligheidszones van een nucleaire installatie of nucleair vervoerbedrijf of voor werken of diensten voor 1 dag (toegang voor max. 6 uur). 

Een aanvraag kan opgestart worden binnen het CSAM platform via de link: https://apps.digital.belgium.be/forms/show_/fanc/securityFileRequest?clearCache=true.

U dient hiervoor de correcte rol te hebben, voor meer informatie over deze rollen binnen het CSAM platform, zie het onderdeel ‘Veelgestelde vragen’.

De gegevens die worden verzameld voor deze aanvragen, worden behandeld overeenkomstig de wettelijke bepalingen die erop van toepassing zijn (wet van 11/12/1998 betreffende de classificatie en de veiligheidsmachtigingen, veiligheidsattesten en veiligheidsadviezen en K.B. 17/10/2011 betreffende de veiligheidsattesten voor de nucleaire sector en tot regeling van de toegang tot de veiligheidszones, het kernmateriaal of tot de nucleaire documenten in bepaalde bijzondere omstandigheden).  Het doel van deze procedure is om een verificatie op de persoon uit te voeren, vooraleer de persoon toegang kan krijgen tot specifieke zones binnen de nucleaire sector, zoals in de wet bepaald. Voor deze verificatie worden, of gegevens opgevraagd bij de persoon zelf (toegangsvergunning), of gegevens verzameld bij enkele partijen (Veiligheidsattest, gegevens worden verzameld bij: Federale Politie, inlichtingendiensten, Strafregister en rijksregister). Deze gegevens worden enkel op het FANC verwerkt en kunnen eventueel doorgegeven worden aan het beroepsorgaan inzake veiligheidsmachtigingen, veiligheidsattesten en veiligheidsadviezen, wanneer de persoon zelf in beroep gaat tegen de beslissing van het FANC. De gegevens worden vernietigd na drie jaar te rekenen vanaf de laatste beslissing ten aanzien van de betrokken persoon. Voor verdere vragen over het behandelen van persoonsgegevens kan u terecht bij de Data Protection Officer.

 

Laatst aangepast op: 11/06/2021