Overslaan en naar de inhoud gaan

Ontwerp van koninklijk besluit tot vaststelling van de vorm, de inhoud, alsook de modaliteiten en beperkingen voor de toegang tot en het gebruik van het blootstellingsregister en het stralingspaspoort

De wet van 26 januari 2014 (gedeeltelijk in werking getreden op 1st April 2017) tot wijziging van de wet van 15 april 1994 betreffende de bescherming van de bevolking en van het leefmilieu tegen de uit ioniserende stralingen voortspruitende gevaren en betreffende het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle belast het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle met het beheer en de invoering van een blootstellingsregister in het kader van het dosimetrisch toezicht, in combinatie met de aanmaak van een stralingspaspoort.

De wet legt tevens op dat er per koninklijk besluit bepalingen moeten worden gedefinieerd die in het bijzonder betrekking hebben op:

  • De modaliteiten m.b.t. de werking en het gebruik van het blootstellingsregister;
  • de voorwaarden en de modaliteiten aangaande de uitbouw, het gebruik en de werking van het blootstellingsregister;
  • De vorm van het blootstellingsregister;
  • De inhoud van het blootstellingsregister;
  • De regels aangaande de verplichtingen van de partijen die betrokken zijn bij de werking en het gebruik van het blootstellingsregister.
  • De inhoud en de vorm van het stralingspaspoort;
  • de te respecteren regels betreffende de werking en het gebruik van het stralingspaspoort.

De meeste van deze bepalingen worden uiteengezet in dit besluit. De regels m.b.t. de verplichtingen van de partijen (exploitant, ondernemingshoofd, externe onderneming) die betrokken zijn bij de werking en het gebruik van het blootstellingsregister en het stralingspaspoort worden behandeld in een koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 20 juli 2001 houdende algemeen reglement op de bescherming van de bevolking, van de werknemers en het leefmilieu tegen het gevaar van de ioniserende stralingen.

Bovendien worden de meer technische bepalingen m.b.t. de overdracht van de resultaten van het dosimetrisch toezicht naar het register, de raadpleging van doses in het blootstellingregister en de aflevering van het stralingspaspoort apart behandeld in de FANC-besluit van de XX tot vaststelling van de uitvoeringsmodaliteiten voor de overdracht aan het Agentschap van de resultaten van het individueel dosimetrisch toezicht alsook van de modaliteiten voor het raadplegen van de doses in het blootstellingsregister en het verkrijgen van een stralingspaspoort zodat er een zeker manoeuvreerruimte wordt behouden voor eventuele aanpassingen om rekening te houden met de progressieve ontwikkeling van het blootstellingsregister (ARBIS).

De voornoemde wet van 26 januari 2014 heeft tot gevolg dat de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg (FOD WASO) niet alleen ontheven wordt van zijn opdracht om het blootstellingsregister aan te maken en te beheren, maar ook van alles wat betrekking heeft op het dosimetrisch toezicht van de werknemers. Bijgevolg moeten de ter zake geldende bepalingen in titel 5 (Ioniserende stralingen) van het boek V van de Code op het welzijn op het werk (die de bepalingen van het Koninklijk Besluit van 25 april 1997 betreffende de bescherming van de werknemers tegen de risico's voortkomende uit ioniserende straling overneemt) eveneens worden geschrapt en in voorkomend geval worden overgenomen of anders geformuleerd in het ARBIS. De daartoe vereiste wijzigingen in de regelgeving van de FOD WASO worden eveneens geregeld bij een Koninklijk Besluit tot wijziging dat door de FOD WASO wordt beheerd.