Overslaan en naar de inhoud gaan

Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 20 juli 2001 (ARBIS) houdende de herschikking van de voorschriften inzake de medische jury

Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 20 juli 2001 (ARBIS) houdende de herschikking van de voorschriften inzake de medische jury

Gelijktijdig met dit koninklijk besluit zullen twee andere koninklijke besluiten worden gepubliceerd, met name het Besluit Medische Blootstellingen en het Besluit Diergeneeskundige Blootstellingen. Deze besluiten worden de facto ingevoerd ter vervanging van het huidige Hoofdstuk VI “Geneeskundige en diergeneeskundige toepassingen van ioniserende stralingen” van het koninklijk besluit van 20 juli 2001 houdende algemeen reglement op de bescherming van de bevolking, van de werknemers en het leefmilieu tegen het gevaar van de ioniserende stralingen (hierna verkort “ARBIS”).

De invoering van deze twee besluiten vereist naast de schrapping van de huidige bepalingen omtrent geneeskundige en diergeneeskundige toepassingen van ioniserende stralingen in het ARBIS nog een aantal andere wijzigingen om een goede afstemming tussen deze besluiten en het ARBIS mogelijk te maken.

Deze wijzigingen aan het ARBIS maken het voorwerp uit van dit besluit.

Daarnaast wordt aan de hand van dit besluit ook de samenstelling, de taken en de rol van de medische jury verduidelijkt en versterkt.

Onderhavig koninklijk besluit heeft tot doel om via wijzigingen aan het ARBIS:

  1. de (gevolgen van de) invoering van het Besluit Medische Blootstellingen en van het Besluit Diergeneeskundige Blootstellingen af te stemmen op de bepalingen van het ARBIS;
  2. de samenstelling, werking en rol van de medische jury te versterken en verduidelijken in het licht van de komst van voormelde twee besluiten.

Aangezien daarvoor ook een aantal bestaande definities moeten worden vervangen of nieuwe definities worden ingevoegd in het ARBIS die hun grondslag vinden in richtlijn 2013/59/EURATOM, dient dit besluit ook beschouwd te worden als een gedeeltelijke omzetting van deze richtlijn.