Overslaan en naar de inhoud gaan

Vergunning voor het gebruik van radioactieve producten in het kader van de nucleaire geneeskunde

Radioactieve producten bestemd voor medische doeleinden in het kader van de nucleaire geneeskunde mogen alleen worden gebruikt door artsen die hiervoor vergund zijn door het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle (artikel 53.4).

Een arts-specialist kan vergund worden voor het gebruik van radioactieve producten in het kader van de nucleaire geneeskunde voor verschillende toepassingsgebieden, met name:

  • Diagnostiek
  • Ambulante metabole therapie
  • Metabole therapie met hospitalisatie in een afgeschermde kamer

De vergunningen die na 1 januari 2015 worden uitgevaardigd aangaande de toepassingsgebieden “diagnostiek” en “ambulante metabole therapie”, vermelden niet langer de plaatsen waar deze mogen uitgevoerd worden. Dit betekent dat de nuclearist die in het bezit is van dergelijke vergunning, deze twee types toepassingen mag uitvoeren in alle correct vergunde Belgische diensten en niet langer zijn/haar persoonlijke vergunning moet laten wijzigen bij verandering van dienst op voorwaarde dat hij/zij binnen deze twee toepassingsgebieden blijft.

De vergunningen die na 1 januari 2015 worden uitgevaardigd en die o.a. slaan op de “metabole therapie met hospitalisatie in een afgeschermde kamer”, vermelden nog steeds de plaatsen waar deze mag uitgevoerd worden. Bij verandering van dienst moet de nuclearist een wijziging van zijn/haar persoonlijke vergunning aanvragen.

Alle vergunningen uitgevaardigd voor 1 januari 2015 zullen bij de eerstvolgende wijziging/verlenging omgevormd worden in dit type vergunning.

Iedere aanvraag voor een eerste persoonlijke vergunning dient te gebeuren aan de hand een online aanvraag of het downloadbare aanvraagformulier voor een vergunning voor het gebruik van radioactieve producten in het kader van de nucleaire geneeskunde, dat bij voorkeur elektronisch wordt ingevuld en per e-mail wordt opgestuurd naar: medicaljury@fanc.fgov.be.

Iedere aanvraag tot wijziging van een persoonlijke vergunning dient te gebeuren aan de hand van een online aanvraag of het dowloadbare aanvraagformulier voor een wijziging van een vergunning voor het gebruik van radioactieve producten in het kader van de nucleaire geneeskunde, dat bij voorkeur elektronisch wordt ingevuld en per e-mail wordt opgestuurd naar: medicaljury@fanc.fgov.be.

Online aanvraag of documenten om te downloaden:

De gegevens die worden verzameld in het kader van deze aanvragen tot het bekomen van een vergunning of erkenning, worden behandeld overeenkomstig de wettelijke bepalingen die erop van toepassing zijn (Wet van 15 april 1994 betreffende de bescherming van de bevolking en van het leefmilieu tegen de uit ioniserende stralingen voortspruitende gevaren en betreffende het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle en Koninklijk Besluit van 20 juli 2001 houdende algemeen reglement op de bescherming van de bevolking, van de werknemers en het leefmilieu tegen het gevaar van de ioniserende stralingen).  Het doel van de vraag voor gegevens is het verwerken van uw aanvraag tot het bekomen van een vergunning of erkenning. Om het aanvraagdossier te kunnen vervolledigen, worden gegevens opgevraagd bij de persoon zelf alsook bij authentieke bronnen (Rijksregister, KBO, RIZIV, FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu). Deze gegevens worden enkel op het FANC verwerkt en kunnen eventueel doorgegeven worden aan andere toezichthoudende overheden, met name het RIZIV en de FOD Volksgezondheid, volgens het Koninklijk Besluit van 20 december 2016 betreffende de uitwisseling en koppeling van informatie en gegevens tussen het Federaal Agentschap voor nucleaire controle en het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering en het Koninklijk Besluit van 20 december 2016 betreffende de uitwisseling en koppeling van informatie en gegevens tussen het Federaal Agentschap voor nucleaire controle en de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu. De gegevens worden vernietigd overeenkomstig de wettelijke bepalingen na het verstrijken van 20 jaar te rekenen vanaf de laatste beslissing ten aanzien van de betrokken persoon. Voor verdere vragen over het behandelen van persoonsgegevens kan u terecht bij de Data Protection Officer.