Overslaan en naar de inhoud gaan

Melding significante gebeurtenis onder verantwoordelijkheid van de nuclearist

Melding significante gebeurtenis onder verantwoordelijkheid van de nuclearist

Sedert de publicatie van het Technisch reglement van het FANC betreffende de aangifte aan het FANC van significante gebeurtenissen bestaat er een aangifteplicht voor significante gebeurtenissen wanneer zij beantwoorden aan een aantal criteria.

Een significante gebeurtenis wordt gedefinieerd als: “elke gebeurtenis (met inbegrip van een menselijke fout, een bijna-ongeval, een ongeval, een niet toegestane handeling,...) die gevolgen, zelfs potentiële gevolgen heeft op de veiligheid, stralingsbescherming, gezondheid en/of levenskwaliteit van een patiënt en het milieu.”

Verplichte melding

Medische blootstellingen vallen onder verantwoordelijkheid van de practicus, zo ook het melden van een accidentele of onbedoelde blootstelling die in dat kader plaatsvindt.

De aangifte aan het FANC van volgende types significante gebeurtenissen valt onder de verantwoordelijkheid van de nuclearist:

 1. Dosisoverschrijding van 1 mSv voor een ongeboren kind na de toediening van een niet- ingekapseld radioactief product aan een zwangere vrouw waarvan de zwangerschap niet gekend was door de nuclearist op het moment van de toediening.
  Deze dosisoverschrijding kan het gevolg zijn van
  a. De toediening van het niet-ingekapseld radioactief product
      en/of
  b. De blootstelling aan röntgenstraling bij het scannen in een SPECT-CT of PET-CT camera.

  Aangifteformulier ongeboren kind nucleaire geneeskunde
   

 2. Toediening van een niet-ingekapseld radioactief product voor radiotherapeutische doeleinden die geleid heeft, of mogelijk kan leiden tot het optreden van onvoorziene deterministische effecten en/of waarbij de toegediende activiteit 10% of meer afwijkt van de bedoelde activiteit.

  Aangifteformulier radiotherapeutische nucleaire geneeskunde

Vrijwillige melding

Naast bovenstaande verplichte aangifte moedigen we sterk aan om ook andere accidentele of onbedoelde blootstellingen van de patiënt te melden. 

Enkele voorbeelden:

 • Verkeerde patiënt
 • Het verkeerde radiofarmacon
 • Toegediende activiteit die significant afwijkt van de bedoelde activiteit voor diagnostische toepassingen

Aangifte formulier vrijwillige melding

Hoe melden?

Het aangifteformulier dient verstuurd te worden naar event@fanc.fgov.be met als onderwerp PATIENTINCIDENT yyyy/mm/dd waarbij dit laatste de datum van de vaststelling van de gebeurtenis is.

Wat doet het FANC met uw melding?

Het melden van (significante) gebeurtenissen heeft niet tot doel personen of instellingen te sanctioneren, maar dit moet gezien worden binnen een optiek van preventie en ervaringsuitwisseling.

Na de melding van de (significante) gebeurtenis bekijken wij samen met u of de nodige stappen genomen worden voor een kwalitatieve behandeling van de gebeurtenis en voor het verkleinen van het risico op herhaling van dit type gebeurtenis in de toekomst. We geven waar aangewezen aanbevelingen.

Informatie uit de gemelde gebeurtenissen kan nadien op volledige geanonimiseerde wijze (zowel naar de persoon die aangifte deed, de patiënt als de inrichting toe)  gebruikt worden als feedback voor de sector.

Melding van significante gebeurtenissen onder de verantwoordelijkheid van de exploitant

Naast de gebeurtenissen die onder de verantwoordelijkheid van de practicus gemeld dienen te worden, is er ook een aangifteplicht voor enkele andere gebeurtenissen (bijvoorbeeld overschrijden van de dosislimiet voor het personeel), dit echter onder de verantwoordelijkheid van de exploitant. Meer informatie over de aangifte van significante gebeurtenissen onder de verantwoordelijkheid van de exploitant vindt u hier.