Overslaan en naar de inhoud gaan

Veelgestelde vragen

Hoe verloopt het vergunnings- en opleveringsproces voor inrichtingen waar gebruik wordt gemaakt van röntgentoestellen voor geneeskundige en/of diergeneeskundige toepassingen ?

Een schematische voorstelling van de stappen die u dient te volgen alvorens u de bronnen die ioniserende straling kunnen uitzenden, mag in gebruik nemen, vindt u hier.

Ik ben als practicus (tandarts, (huis)arts, radioloog, dierenarts, ..) werkzaam in mijn eigen kabinet en reeds in het bezit van een individuele vergunning voor het gebruik van röntgentoestellen, dien ik ook een vergunning aan te vragen voor mijn praktijk, en zo ja waar vind ik de aanvraagformulieren ?

Er dient, naast het bezitten van een van persoonlijke vergunning voor het gebruik van röntgentoestellen, in het geval van een opstart van eigen kabinet ook een aanvraag te worden ingediend voor de uitbating ervan.

Om de procedure te standaardiseren en om onnodige briefwisseling in verband met bijkomende inlichtingen te vermijden, stelt het FANC voor om hiervoor een invulformulier te gebruiken voor wat betreft de administratieve aspecten en aangaande de te verstrekken technische inlichtingen.

Ik ben reeds in het bezit van een exploitatievergunning voor mijn praktijk, maar heb nog geen persoonlijke vergunning voor het gebruik, waar kan ik hiervoor informatie terugvinden ?

Informatie over de soorten vergunningen en de bijgaande vergunningsvoorwaarden voor gebruikers vindt u onder de rubriek Medische professionelen.

Ik wens mijn radiografietoestel te vervangen, of wens er één toe te voegen, dien ik hiervoor een wijziging van vergunning aan te vragen bij het FANC, en zo ja waar vind ik hiervoor de invulformulieren ?

Ieder ontwerp tot wijziging of uitbreiding van een inrichting moet met uitvoerige uitleg aan het FANC aangegeven worden (kenmerken en type van toestellen, geplande bijkomende veiligheidsmaatregelen...).
In deze aangifte dienen alle wijzigingen aan de inlichtingen, gebeurd sinds de datum van verlening van de huidige vergunning en/of ten gevolge van de voorgestelde wijziging van de inrichting te worden vermeld.
Het FANC beslist of dit ontwerp van wijziging het voorwerp van een nieuwe vergunning zal uitmaken.
Om de procedure te standaardiseren en om onnodige briefwisseling in verband met bijkomende inlichtingen te vermijden, stelt het FANC voor om hiervoor een invulformulier te gebruiken voor wat betreft de administratieve aspecten en aangaande de te verstrekken technische inlichtingen.

Tevens dient ieder ontwerp van wijziging of uitbreiding van de inrichting (beschermingsmiddelen, werkprocedures, lokalisatie van de bronnen die ioniserende stralingen kunnen uitzenden,...) die een potentiële impact kan hebben op het radiologische risico voorafgaandelijk goedgekeurd te worden door de dienst voor fysische controle en vermeld te worden in het register van de fysische controle.
Gelieve in dit verband dus ook contact op te nemen met uw erkende instelling.

Wat wordt bedoeld met 'Administratieve wijziging' en 'Niet -administratieve wijziging' ?

De bij het FANC ingediende of ter kennis gebrachte voorstellen tot wijziging zijn in twee types onderverdeeld.
Een beschrijving en voorbeelden van wat wordt bedoeld met een wijziging die louter van administratieve aard is en anderzijds een niet-administratieve wijziging kan u hier terugvinden.
Tevens vindt u onder deze rubriek ook de van toepassing zijnde invuldocumenten.

Ik wens een dentale Cone beam in mijn praktijk (bij) te plaatsen, welke formaliteiten moet ik vervullen ?

Ieder ontwerp tot wijziging van een inrichting moet met uitvoerige uitleg aan het FANC aangegeven worden (kenmerken en type van toestellen, geplande bijkomende veiligheidsmaatregelen...).
In deze aangifte dienen alle wijzigingen aan de inlichtingen, gebeurd sinds de datum van verlening van de huidige vergunning en/of ten gevolge van de voorgestelde wijziging van de inrichting te worden vermeld.
Het FANC beslist of dit ontwerp van wijziging het voorwerp van een nieuwe vergunning zal uitmaken.
Om de procedure te standaardiseren en om onnodige briefwisseling in verband met bijkomende inlichtingen te vermijden, stelt het FANC voor om hiervoor een invulformulier te gebruiken voor wat betreft de administratieve aspecten en aangaande de te verstrekken technische inlichtingen.

Tevens dient ieder ontwerp van wijziging of uitbreiding van de inrichting (beschermingsmiddelen, werkprocedures, lokalisatie van de bronnen die ioniserende stralingen kunnen uitzenden,...) die een potentiële impact kan hebben op het radiologische risico voorafgaandelijk goedgekeurd te worden door de dienst voor fysische controle en vermeld te worden in het register van de fysische controle.
Gelieve in dit verband dus ook contact op te nemen met uw erkende instelling.

Voor wat het gebruik van de tandheelkundige Cone Beam CT scanner betreft, dient de practicus een specifieke opleiding gevolgd te hebben en dient de persoonlijke vergunning uitgebreid te worden.
Informatie hieromtrent kan worden teruggevonden onder de rubriek Medische professionelen.

Ook dient elke dentale Cone beam CT die aanwezig is in de inrichting en gebruikt wordt, voor het attesteren van de verstrekkingen vermeld in artikel 6, § 17bis van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen, geregistreerd te worden bij het RIZIV aan de hand van een specifiek registratieformulier.
Een exemplaar van dit formulier wordt toegevoegd als bijlage van de exploitatievergunning.
De FANC-registratienummers voor de röntgentoestellen waarnaar wordt verwezen op het RIZIV-formulier (62ter onder punt 1.) zijn tot op heden nog niet toegekend.Het is daarom niet nodig dat u deze rubriek invult.

Voor meer informatie hieromtrent kan u terecht bij de dienst voor Geneeskundige Verzorging van het RIZIV op het nummer 02 739 78 52 of via email op ctd-ttr@riziv.fgov.be.

Ik wens een botdensitometer (bij) te plaatsen in mijn praktijk, dien ik hiervoor een (wijziging van mijn) exploitatievergunning aan te vragen ?

Een botdensitometer is een toestel dat ioniserende stralingen kan uitzenden (röntgenstralen), bijgevolg is hiervoor ook een exploitatievergunning vereist.

Om de procedure te standaardiseren en om onnodige briefwisseling in verband met bijkomende inlichtingen te vermijden, stelt het FANC voor om hiervoor een invulformulier te gebruiken voor wat betreft de administratieve aspecten en aangaande de te verstrekken technische inlichtingen.

Ik voorzie om mijn praktijk en toestellen te verhuizen naar een ander adres, hoe en wat moet ik daarvoor melden aan het FANC, waar vind ik hiervoor de nodige documenten ?

In het geval van een verhuis van de exploitatiezetel dient aan het Agenschap enerzijds melding te worden gemaakt van de definitieve stopzetting van de activiteit op het huidige adres, en anderzijds aangifte te worden gedaan voor de nieuwe exploitatiezetel. Gelieve in dit verband dus ook contact op te nemen met uw erkende instelling.

Een meldingsformulier en de verstrekken inlichtingen in het kader van een stopzetting van activiteit naar aanleiding een verhuis kan u hier terugvinden.
Een aanvraagdocument tot het bekomen van een exploitatievergunning voor uw nieuwe praktijk (toekomstig adres) kan u hier terugvinden.

Ik ga mijn professionele activiteiten definitief stopzetten (praktijk en gebruik van mijn toestellen), hoe en wat moet ik daarvoor melden aan het FANC, waar vind ik hiervoor de nodige documenten ?

In geval van een definitieve stopzetting van activiteit van een inrichting waarbij gebruik werd gemaakt van röntgentoestellen dient het FANC hiervan schriftelijk op de hoogte te worden gebracht.

Een meldingsformulier en de verstrekken inlichtingen in het kader van een definitieve stopzetting van activiteit kan u hier terugvinden.

Teneinde een officiële bevestiging te kunnen afleveren waarin de verleende vergunning aan deze inrichting wordt opgeheven, vragen wij u om ons deze documenten binnen een termijn van 2 maanden volgend op de datum van stopzetting te laten geworden.
Deze bekomen informatie zal het FANC toelaten de gegevens met betrekking tot dit kabinet te verwijderen uit het bestand van de ingedeelde inrichtingen die onderworpen zijn aan de van toepassing zijnde bepalingen van het KB van 20 juli 2001 houdende algemeen reglement op de bescherming van de bevolking, van de werknemers en het leefmilieu tegen het gevaar van de ioniserende stralingen en die daarvoor jaarlijks een heffing dienen te betalen.

Ik zou melding willen maken van een stopzetting van een praktijk wegens een overlijden, hoe en wat moet ik daarvoor melden aan het FANC, waar vind ik hiervoor de nodige documenten ?

In geval van een definitieve stopzetting van activiteit van een inrichting waarbij gebruik werd gemaakt van röntgentoestellen dient het FANC hiervan schriftelijk op de hoogte te worden gebracht.

Een meldingsformulier en de verstrekken inlichtingen in het kader van een definitieve stopzetting van activiteit kan u hier terugvinden.

Teneinde een officiële bevestiging te kunnen afleveren waarin de verleende vergunning aan deze inrichting wordt opgeheven, vragen wij u om ons deze documenten binnen een termijn van 2 maanden volgend op de datum van stopzetting te laten geworden.
Deze bekomen informatie zal het FANC toelaten de gegevens met betrekking tot dit kabinet te verwijderen uit het bestand van de ingedeelde inrichtingen die onderworpen zijn aan de van toepassing zijnde bepalingen van het KB van 20 juli 2001 houdende algemeen reglement op de bescherming van de bevolking, van de werknemers en het leefmilieu tegen het gevaar van de ioniserende stralingen en die daarvoor jaarlijks een heffing dienen te betalen.

Ik zou een bestaande bestaande praktijk willen overnemen, inclusief de aanwezige röntgentoestellen, hoe en wat moet ik daarvoor melden aan het FANC, waar vind ik hiervoor de nodige documenten ?

Indien u een praktijk uitgerust met röntgentoestellen wenst over te nemen (voortzetting van de activiteit door een andere exploitant op hetzelfde exploitatie-adres) dient u het FANC hiervan op de hoogte te brengen.

Een oprichtings- en exploitatievergunning kan namelijk, geheel of gedeeltelijk, van de ene exploitant naar de andere worden overgedragen, op voorwaarde dat de overdracht onverwijld aan het Agentschap wordt bekendgemaakt.

Een kennisgevingsformulier voor een vraag tot overdracht van een exploitatievergunning kan u hier terugvinden.
Dit document dient te worden ingevuld en ondertekend door de nieuwe exploitant, alsook te worden mede-ondertekend door de huidige exploitant.

Let wel, bij een vraag tot overdracht dienen tevens alle wijzigingen aan de inlichtingen, gebeurd sinds de datum van verlening van de huidige vergunning en/of ten gevolge van een eventuele voorgestelde wijziging van de inrichting te worden vermeld.
Voor het melden van deze wijzigingen kan u gebruik maken van een invulformulier dat u hier kan terugvinden.

Mijn praktijk zal weldra worden overgenomen, inclusief de aanwezige röntgentoestellen, hoe en wat moet ik daarvoor melden aan het FANC, waar vind ik hiervoor de nodige documenten ?

Indien u een praktijk uitgerust met röntgentoestellen wenst over te laten (voortzetting van de activiteit door een andere exploitant op hetzelfde exploitatie-adres) dient het FANC hiervan op de hoogte te worden gebracht.

Een oprichtings- en exploitatievergunning kan namelijk, geheel of gedeeltelijk, van de ene exploitant naar de andere worden overgedragen, op voorwaarde dat de overdracht onverwijld aan het Agentschap wordt bekendgemaakt.

Een kennisgevingsformulier voor een vraag tot overdracht van een exploitatievergunning kan u hier terugvinden.
Dit document dient te worden ingevuld en ondertekend door de nieuwe exploitant, alsook te worden mede-ondertekend door de huidige exploitant.

Let wel, bij een vraag tot overdracht dienen tevens alle wijzigingen aan de inlichtingen, gebeurd sinds de datum van verlening van de huidige vergunning en/of ten gevolge van een eventuele voorgestelde wijziging van de inrichting te worden vermeld.
Voor het melden van deze wijzigingen kan u gebruik maken van een invulformulier dat u hier kan terugvinden.

Ik ben overgegaan in een vennootschap, moet mijn exploitatievergunning worden aangepast ?

Bij een verandering van exploitant, in dit geval, een overgang van een exploitant als natuurlijk persoon naar een exploiterende onderneming (BVBA, NV, ..) dient het FANC hiervan op de hoogte te worden gebracht.

Een oprichtings- en exploitatievergunning kan namelijk, geheel of gedeeltelijk, van de ene exploitant naar de andere worden overgedragen, op voorwaarde dat de overdracht onverwijld aan het Agentschap wordt bekendgemaakt.

Een kennisgevingsformulier voor een vraag tot overdracht van een exploitatievergunning kan u hier terugvinden.

Mijn gemeente heeft de straatnaam en/of huisnummer gewijzigd, hoe en wat moet ik daarvoor melden aan het FANC, waar vind ik hiervoor de nodige documenten ?

Wijzigingen die van louter administratieve aard zijn kunnen worden meegedeeld via het meldingsformulier dat u hier kan terugvinden.

Wat verstaat men onder de verzekering 'nucleaire activiteiten' voor wat betreft mijn röntgentoestellen ?

Bij het indienen van een vergunningsaanvraag dient de aanvrager zich er toe te verbinden om een verzekeringspolis af te sluiten om de burgerlijke aansprakelijkheid te dekken die uit nucleaire activiteiten voortspruit.

De verzekering BA 'nucleaire activiteit' betreft in dit geval de schade die kan berokkend aan derden door het gebruik van röntgenstralen.

Wij adviseren u om hiervoor te informeren bij uw verzekeraar en na te kijken of de betrokken activiteit (hier het gebruik van röntgentoestellen) reeds behoort tot uw normale beroepsactiviteit en of deze al dan niet reeds wordt afgedekt door uw huidige contract.
Indien dit niet het geval is, is het noodzakelijk dat u hiervoor een nieuwe verzekeringspolis afsluit of een uitbreiding van een bestaande afsluit.

Bij de oplevering van de (gewijzigde) installatie verifieert de erkende instelling of deze aan al de van toepassing zijnde reglementaire bepalingen en bijkomende vergunningsvoorwaarden voldoet.
Een van de aspecten betreft de verificatie van de beschikking over een verzekering BA voor de radiologische risico’s. Hier vindt u een overzicht van de minimale opleveringscriteria.

Wat  verstaat men onder 'Persoon die werd aangeduid als aangestelde voor de bewaking' ?

In deze rubriek van het aangifteformulier wordt gevraagd naar de naam van de persoon, aangeduid door het ondernemingshoofd, die er in hoofdzaak zorg voor draagt dat binnen de praktijk de veiligheidsmaatregelen worden nageleefd en dat de beschermingsmiddelen in goede staat van werking verkeren.

Concreet kan dit, bijvoorbeeld in het geval van een éénmanszaak, de naam van het ondernemingshoofd zelf betreffen (exploitant-practicus).

Meer informatie over de opdrachten van 'Aangestelde voor de bewaking' is terug te vinden onder artikel 30.4 van het ARBIS.

Mijn exploitatievergunning vergunning gaat komen te vervallen, wat moet ik doen indien ik mijn activiteit met gebruik van röntgentoestellen al dan niet wens verder te zetten ?

Indien u wenst verder gebruik te maken van medische röntgentoestellen in uw praktijk na de vervaldatum van uw vergunning, dient u een aanvraag tot verlenging van vergunning in te dienen.
Een aanvraagdocument met vraag tot verlenging van een exploitatievergunning kan u hier terugvinden.

Ter vervollediging van uw dossier vragen wij u om ons tevens de volgende informatie te willen verstrekken :

  • een kopie van het laatste controleverslag van de instelling belast met de fysische controle ;
  • informatie over de bestemming van de uit dienst gestelde röntgentoestellen indien deze werden buiten gebruik gesteld en/of verwijderd sinds het verlenen van de bestaande vergunning ;
  • een actueel plan van de praktijk met aanduiding van alle röntgentoestellen indien de situatie is gewijzigd sinds het verlenen van de huidige vergunning.

Let wel, dit is kosteloos indien de nieuwe vergunning kan verleend worden voor het vervallen van de huidige vergunning.
Gelet op de gemiddelde behandelingstermijn hiervoor wordt aanbevolen om minstens 2 maanden voor het verstrijken van uw vergunning een verlenging aan te vragen.
In alle andere gevallen is de aanvraag onderworpen aan een retributie.

Indien u echter het gebruik van medische röntgentoestellen in deze praktijk reeds heeft stopgezet of zal stopzetten bij het verstrijken van uw vergunning, verzoeken wij u ons dit schriftelijk te melden.
Gelieve in dat geval deze formulieren in te vullen en ons deze binnen een termijn van 2 maanden volgend op de datum van stopzetting terug te sturen.

In de aangiftedocumenten is er een rubriek 'Voorstel Erkende Instelling', welke zijn de contactgegevens en wanneer moet ik contact opnemen ?

De exploitant dient een aanvraag in bij het FANC tot het bekomen van een oprichtings- en exploitatievergunning voor een ingedeelde inrichting.
In deze aanvraag doet de exploitant een voorstel voor een erkende instelling die de taken fysische controle op zich zal nemen.
Indien de exploitant van een inrichting niet beschikt over een eigen dienst voor fysische controle, dient hij voor het uitvoeren van deze taken beroep te doen op een erkende instelling.

We raden de exploitant ten stelligste aan om in het kader van een aangifte te overleggen met de dienst fysische controle en hen de aangifte mee te laten ondertekenen.
Dit laat deze dienst toe de technische gegevens te verifiëren op correctheid en volledigheid waardoor de behandelingsduur van het dossier kan verkorten.
Bovendien kan de toekomstige inbedrijfstelling van de nieuwe of gewijzigde installaties al voorzien worden in hun planning.

De contactgegevens van de erkende instellingen kan u hier terugvinden.
Een schematische voorstelling van de stappen die u dient te volgen alvorens u de bronnen die ioniserende straling kunnen uitzenden, mag in gebruik nemen, vindt u hier.

Wanneer gebeurt de oplevering en indienststelling en wanneer moet ik de expert fysische controle en de medische stralingsfysicus contacteren voor mijn röntgentoestellen ?

Indienststelling :
Eens u uw oprichtings- en exploitatievergunning ontvangen hebt, of een brief die bevestigt dat uw bestaande vergunning geldig blijft, dient de installatie door 2 verschillende partijen gecontroleerd te worden. 
Eerst en vooral dient een erkend deskundige voor de fysische controle het toestel in dienst te stellen.
Deze persoon is ofwel intern aan uw organisatie of maakt deel uit van uw erkende instelling.
Daarna dient een inontvangstname te gebeuren door een erkend deskundige in de medische stralingsfysica.
De gunstige beslissingen dienen te worden gecontroleerd en goedgekeurd door uw erkende instelling.

Oplevering :
Eens beide controles uitgevoerd werden, dient de (gewijzigde) installatie opgeleverd te worden door uw erkende instelling.
Hierbij wordt geverifieerd of de installatie voldoet aan al de van toepassing zijnde reglementaire bepalingen en bijkomende vergunningsvoorwaarden.
Deze verificatie is van toepassing in het geval van een nieuwe inrichting en in het geval van wijzigingen van installaties die resulteerden tot het verlenen van een nieuwe vergunning.
De verificatie is niet van toepassing na het verlenen van een nieuwe vergunning naar aanleiding van een administratieve wijziging.

Hier vindt u een overzicht van de minimale opleveringscriteria.

Wat verstaat men onder 'Fysische controle' wat zijn de taken en wie kan ze waarnemen ?

Het belangrijkste doel van de fysische controle is het garanderen van de bescherming van het personeel, de bevolking en het leefmilieu tegen de gevaren van de ioniserende stralingen.
De fysische controle wordt uitgeoefend door deskundigen in de fysische controle, die hiervoor erkend zijn door het FANC.

Informatie betreffende de taken inzake fysische die worden gedefinieerd in artikel 23 van het koninklijk besluit van 20 juli 2001 kan u hier terugvinden.

Indien de exploitant van een inrichting niet beschikt over een eigen dienst voor fysische controle, dient hij voor het uitvoeren van deze taken beroep te doen op een erkende instelling.

Voor inrichtingen van klasse III dient de erkende instelling voor fysische controle of een filiaal van het FANC minstens één maal per jaar langs te komen voor de reglementaire fysische controle.
Fysische controle is daarnaast echter een permanente opdracht, en staat dus altijd ter beschikking voor advies inzake stralingsbescherming.

Waar vind ik de naam van een expert medische stralingsfysica en zijn contactgegevens ?

Lijsten van erkende deskundigen in de medische stralingsfysica per bevoegdheidsdomein :

Wat verstaat men onder de 'Minimumcriteria' bij diergeneeskundige toepassingen ?

In samenwerking met de erkende instellingen voor fysische controle werden volgens art. 51.6.3 tweede lid van het ARBIS een aantal minimale criteria voor röntgenapparatuur voor diagnostisch gebruik in de dierengeneeskunde opgesteld, gebaseerd op de IEC-norm 60601-1-3c (Ed. 2).
Deze criteria werden op 29 juli 2009 gepubliceerd in het Besluit houdende de minimumcriteria waaraan röntgenapparatuur voor diagnostisch gebruik in de diergeneeskunde dient te voldoen.

De controle van de röntgenapparatuur a.d.h.v. de minimumcriteria is van toepassing op de kwaliteit van het toestel zelf.
Deze controle is vergelijkbaar met de conformiteitscontrole van röntgenapparatuur in de menselijke geneeskunde door een erkend deskundige in de medische stralingsfysica. 
Hoewel deze conformiteitscontrole in de humane geneeskunde vooral gericht is op de bescherming van de patiënt door het opleggen van kwaliteitseisen aan het toestel, is deze in de diergeneeskunde niet ter bescherming van het dier ('patiënt'), maar vooral ter bescherming van de gebruiker en eventueel de persoon die assisteert (publiek) op te vatten.

Deze minimale criteria moeten voor de eerste ingebruikname en vervolgens driejaarlijks of jaarlijks voor respectievelijk vaste röntgenapparatuur en mobiele röntgenapparatuur gecontroleerd worden. In de praktijk zal deze extra controle op hetzelfde moment gebeuren als de verplichte jaarlijkse fysische controle van de inrichting.

De erkende deskundige in de fysische controle maakt tijdens de controle gebruik van een gestandaardiseerd formulier, waarvan een kopie na de eerste controle van de röntgenapparatuur door de dierenarts dient opgestuurd te worden samen met de aanvraag voor een oprichtings- en exploitatievergunning voor een inrichting. Wanneer een dierenarts al gecontroleerd wordt door een erkende instelling, dient deze extra controle bij de eerstvolgende fysische controle van de inrichting te gebeuren.
Indien de dierenarts zijn aanvraag tot een oprichtings- en exploitatievergunning al heeft ingediend bij het FANC vóórdat de controle van de minimumcriteria van zijn toestel heeft plaatsgevonden, zal zijn aanvraag in behandeling genomen worden en zal deze controle plaatsvinden bij de eerstvolgende fysische controle.

In de aangiftedocumenten voor mijn praktijk wordt er gevraagd om een plan met de 'Inplanting' van de installaties toe te voegen, wat wordt hieronder concreet verstaan ?

Het aanvraagdossier bevat onder andere ook een plan van de plaats waar de röntgentoestellen in bezit gehouden of aangewend worden.
Dit betreft een plattegrond opgemaakt op schaal, met aanduiding van de plaats van inplanting van alle toestellen en van de lokalen die ze bevatten met hun toegangen, alsook de lokalen die op minder dan 20 m van de toestellen gelegen zijn en de bestemming van die lokalen (nabije omgeving) : aangrenzende en naburige lokalen, toegang, onthaal, wachtzaal, buitenruimtes, gemeenschappelijke muren…

Wat verstaat men onder de 'gebruikswijze' van de toestellen : 'vast', 'verplaatsbaar' en 'draagbaar' ?

Onder 'vast' toestel wodt verstaan een toestel dat uitsluitend in één enkel lokaal binnen de inrichting zal gebruikt worden, ook al staat het op wielen.
Onder 'verplaatsbaar' toestel, een toestel dat in meerdere lokalen binnen de inrichting zal gebruikt worden.
Onder 'draagbaar' toestel, een toestel dat de gebruiker in de hand kan houden tijdens het gebruik.

Wat verstaat men onder 'mobiele toestellen' ?

Onder 'mobiele' toestellen worden toestellen verstaan die ook buiten de vergunde inrichting gebruikt worden.
Vaste toestellen zijn deze toestellen die enkel binnen een inrichting op een vast exploitatieadres gebruikt worden, hierin inbegrepen de toestellen die binnen deze inrichting verplaatsbaar zijn.

Concreet kan men dus stellen dat vanaf het moment dat een toestel ook buiten de inrichting wordt aangewend, het beschouwd wordt als een mobiel toestel.
De mobiele installaties zijn evenwel vrijgesteld van de formaliteiten die verband houden met de lokalisatie van de inrichting (plannen, …).

Hoe lang duurt de behandeling van een aanvraag ?

Als uw dossier ontvankelijk, volledig en van voldoende technische kwaliteit is en - indien van toepassing - retributie betaald werd, wordt uw vergunning binnen een termijn van dertig kalenderdagen verleend. De effectieve behandelingsduur van uw dossier is echter afhankelijk van verschillende factoren (volledigheid en technische kwaliteit van het initieel aanvraagdossier, datum betalen retributie, ...).

Het FANC adviseert de exploitant om de hier terug te vinden gemiddelde termijnen in acht te nemen.

Waarom dienen retributies en heffingen te worden betaald, welke zijn de bedragen ?

De retributies worden geheven bij de aanvraag van een vergunning of erkenning en kan men zien als een administratieve kost, gebruikt voor de afhandeling van het dossier.
Deze worden niet vastgelegd door het parlement, wel via KB.

Het KB van 27 oktober 2009 bepaalt de bedragen en de betalingsswijze van deze retributies.
Bij wijze van voorbeeld, voor een praktijk uitgerust met röntgentoestellen, zie het bedrag onder Art. 8 'Vergunning van inrichtingen van klasse III'.

De heffingen zijn jaarlijks verschuldigd eens men houder is van een vergunning of erkenning.
De bedragen van de jaarlijkse heffingen, die ten bate van het FANC worden geheven ten laste van houders van vergunningen en erkenningen en geregistreerden, worden vastgesteld in art. 30 bis/2 van de wet van de 15 april 1994.

Bij wijze van voorbeeld, voor een praktijk uitgerust met röntgentoestellen, zie het bedrag onder de omschrijving : 'Inrichtingen van klasse III bestaande uit een of meerdere RX – toestellen'.
Meer informatie voor exploitanten over de financiering van het Agentschap kan u hier terugvinden.

Wat verstaat men onder 'exploitant', zoals vermeld op de aanvraagformulieren ?

De exploitant is elke natuurlijke of rechtspersoon die verantwoordelijk is voor de inrichting of de beroepsactiviteit waarvoor een vergunning of aangifte in de zin van hoofdstuk II van het ARBIS vereist is.
De aanvrager van een vergunning is ofwel de exploitant zelf of een bevoegd vertegenwoordiger van een onderneming met rechtspersoonlijkheid.
Er kan slechts één exploitant (natuurlijke of rechtspersoon) verantwoordelijk zijn voor de inrichting.

Ik wens een assistent(e) in dienst te nemen onder arbeidscontract, zal deze persoon beschouwd worden als een 'beroepshalve blootgestelde persoon' en waarmee moet ik rekening houden ?

Beroepshalve blootgestelde personen in de zin van het Koninklijk Besluit van 20 juli 2001, zijn personen die, hetzijn als zelfstandige, hetzij in dienstverband, werkzaam zijn en die gedurende het werk, ten gevolge van de in dit reglement vermelde handelingen een blootstelling ondergaan die kan leiden tot doses die hoger zijn dan een van de dosislimieten vastgesteld voor de personen van het publiek, of die een blootstelling ondergaan gedurende beroepsactiviteiten die vergund zijn overeenkomstig de bepalingen van dit reglement.

Een persoon is beroepshalve blootgesteld wanneer hij of zij het risico loopt meer dan 1 mSv effectieve dosis per twaalf glijdende maanden te ontvangen.
De dienst voor fysische controle bepaalt, in samenwerking met de erkende arbeidsgeneesheer, of een persoon al dan niet beroepshalve blootgesteld is.
Het aantal beroepshalve blootgestelde personen wordt bepaald op basis van een werkpostanalyse. Deze moet beschikbaar zijn bij het opstellen van het PV van oplevering.

Meer informatie over de reglementaire verplichtingen indien men wordt beschouwd als zijnde beroepshalve blootgesteld is terug te vinden onder de volgende rubrieken :
Medisch toezicht, opleiding en informatie en dosimetrie van het personeel.

Waar vind ik de lijst met de arbeidsgeneesheren erkend voor het medisch toezicht op personen die beroepshalve zijn blootgesteld ?

Een lijst met de artsen erkend voor het medisch toezicht op personen die beroepshalve zijn blootgesteld kan u via deze link terugvinden.

Waar kan ik terecht met mijn vragen betreffende exploitatievergunningen ?

U kan met de medewerkers van het FANC contact opnemen via :