Overslaan en naar de inhoud gaan

Melden van wijziging van inrichting

Melden van wijziging van inrichting

Wijzigingen worden verdeeld in 2 types:

Administratieve wijziging

Een administratieve wijziging kan zijn :

 • overdracht van vergunning (u neemt een ingedeelde inrichting over van een andere exploitant OF uw inrichting neemt een andere rechtspersoonlijkheid aan)
 • naamswijziging van de onderneming
 • verandering van het hoofd van uw inrichting
 •  verandering van het hoofd van de interne dienst voor fysische controle
 • straatnaam- of huisnummerwijziging door de gemeente
 • wijziging van uw facturatiegegevens
 • ….

Een administratieve wijziging kan worden gemeld via het onderstaand formulier "Kennisgeving administratieve wijziging medische inrichting van klasse II of klasse III"

Niet-administratieve wijzigingen

Van ieder ontwerp tot wijziging van de inrichting die een impact kan hebben op de stralingsbescherming en/of veiligheid moet aangifte gedaan worden aan het Agentschap.

Een wijzigingsontwerp kan leiden tot een lager, hoger of equivalent radiologisch risico voor de werknemers, bevolking en/of het leefmilieu. Daarnaast kunnen deze wijzigingsontwerpen een tijdelijk of permanent karakter hebben.

In het kader van een lopend regelgevend project zal een wijziging aan de huidige reglementering hieromtrent worden voorgesteld. Hierdoor zal het mogelijk worden om wijzigingsontwerpen die geen of weinig impact kunnen hebben op de stralingsbescherming en/of veiligheid vrij te stellen van een aangifte.

In afwachting van deze reglementaire wijziging, wordt het gebruik van onderstaande criteria voor aangifte van een wijzigingsontwerp als een goede praktijk beschouwd:

 • wijziging van een installatie en/of handeling die niet vergund is volgens artikel 1 van de huidige oprichtings- en exploitatievergunning,
 • wijziging van de bestemming van een lokaal waar bronnen die ioniserende stralingen kunnen uitzenden, zich kunnen bevinden met uitzondering van verplaatsbare en draagbare röntgentoestellen,
 • wijziging met impact op de inhoud van het deeldossier radioactieve afvalstoffen en/of deeldossier ontmanteling,
 • definitieve stopzetting van een bepaalde soort handeling met bronnen die ioniserende stralingen kunnen uitzenden,
 • verwijderen en/of vervangen van een lineaire versneller met een maximale spanning hoger dan 11 MV,
 • afbraak van één of meerdere bunkers waarin lineaire versnellers met een maximale spanning hoger dan 11 MV, werden gebruikt,
 • verwijderen en/of vervangen van opslaginstallaties voor vloeibaar radioactief afval met een maximaal volume hoger dan 1000 l,

In geval het wijzigingsontwerp aan geen van deze criteria beantwoordt, dient het enkel voorafgaandelijk te worden onderzocht en goedgekeurd door een deskundige erkend in de fysische controle.

In de aangifte dienen alle wijzigingen aan de inlichtingen, opgesomd in artikel 7 (klasse II), (uitgezonderd klasse IIA), of 8 (klasse III) van het ARBIS, gebeurd sinds de datum van vorige aangifte en/of ten gevolge van de voorgestelde wijziging van uw inrichting, te worden vermeld.

Hiervoor kan u gebruik maken van een standaard aangifteformulier :

Daarnaast dient u, indien van toepassing, eveneens volgende inlichtingen/documenten toe te voegen :

 • De attesten van de bestemmeling van de verwijderde radioactieve bronnen/stoffen
 • De attesten van de bestemmeling van de verwijderde industriële röntgentoestellen
 • De attesten van de bestemmeling van de medische lineaire versnellers
 • Informatie betreffende de bestemming van medische röntgentoestellen. Het FANC hanteert hierbij specifieke voorschriften in geval van verwijdering van een medisch röntgentoestel.
 • Een up-to-date inventaris van alle bronnen en/of toestellen die ioniserende straling kunnen uitzenden in de gewijzigde installaties .
 • Indien voor de eerste maal in België een vergunning wordt aangevraagd voor een nieuw type handeling met een bron die ioniserende straling kan uitzenden, dan dient u het aanvraagdossier aan te vullen met een studie ter rechtvaardiging.

Meer informatie met betrekking tot de uitbreiding van de huidige oprichtings- en exploitatievergunning om therapieën uit te voeren op basis van Ra-223 binnen een medische inrichting klasse II kan u hieronder terugvinden.

  AANDACHT : 
  • Uw KBO gegevens moeten up-to-date zijn alvorens een vergunning/wijziging aan te vragen.
    
  • Indien naast een overdracht van vergunning er tevens wijzigingen aan de inrichting zullen plaatsvinden, moet u naast het formulier “Kennisgeving administratieve wijziging medische inrichting van klasse II of klasse III” eveneens de inlichtingen en documenten indienen zoals beschreven boven : "Aangifte (wijziging) medische inrichting van klasse II of klasse III" of "Aangifte (wijziging) medische inrichting van klasse III – RX".

  Downloads :

   

   

  Laatst aangepast op: 
  21/06/2021