Modaliteiten voor erkenningsaanvraag, -wijziging en -verlenging

Iedere erkenningsaanvraag, ‑wijziging (inclusief de wijzigingen van organistorische of technische aard) en ‑verlenging wordt per mail gestuurd naar het Agenschap naar het mailadres WorkerDose@fanc.fgov.be.

Erkenningsaanvraag

Een erkenningsaanvraag van een dosimetrische dienst bevat:

 • de identificatiegegevens van de dosimetrische dienst en, desgevallend, van de instelling waartoe de dienst behoort;
 • de naam van de verantwoordelijke van de dosimetrische dienst en zijn kwalificaties;
 • de deelgebieden;
 • voor de externe dosimetrie: de dosimetrie systemen.
  voor de radiotoxicologische analyses: de beproevingsmethoden en/of meettoestellen;
 • de toepassingsgebieden;
 • een geldig accreditatiecertificaat, samen met de technische bijlage waaruit blijkt dat de dienst voldoet aan de ISO/IEC 17025-norm (en aan de ISO 28128-norm voor de radiotoxicologische analyses) voor de deel- en toepassingsgebieden waarvoor de erkenning wordt aangevraagd, met dien verstande dat dit accreditatiecertificaat werd toegekend door BELAC of een buitenlandse accreditatie-instelling waarmee BELAC een overeenkomst inzake wederzijdse erkenning heeft; bij de eerste erkenningsaanvraag volstaat een bewijs van de aanvrager waaruit blijkt dat de accreditatieprocedure loopt;
 • een dossier bevattende:
  1. voor de externe dosimetrie: 
   - technische fiches met informatie over de specificaties van de dosimetrie systemen die gebruikt worden. Hieraan dienen rapporten van typetesten of andere documenten te worden toegevoegd waaruit blijkt dat deze dosimetrie systemen minstens voldoen aan de volgende internationale normen:
   IEC 62387 voor passieve personendosimeters voor fotonen en bètastraling; 
   * IEC 21909-1 voor passieve personendosimeters voor neutronen; 
   IEC 61526 voor personendosimeters met directe uitlezing; 
   - een beschrijving van het dosisregistratiesysteem met inbegrip van de structuur en de velden van de databank, en een schematische voorstelling van de gegevensstromen ;
   voor de radiotoxicologische analyses:
   - technische fiches met de specificaties van de meettoestellen die gebruikt worden;
   - de standaardprocedures voor het uitvoeren van de analyses en indien van toepassing, een beschrijving van de methode die gebruikt wordt voor de bepaling van de equivalente en/of effectieve volgdosis op basis van de metingen, inclusief een beschrijving van de procedures die gebruikt worden voor de dosisbepaling en de omschrijving van de gebruikte, internationaal erkende methodiek zoals: 
   ICRP 74ICRP 119 et ICRP 130
   IAEA Safety Standards Series No. GSG-7 
   Radiation Protection 188
   ISO 27048:2011 
  2. de resultaten van de deelname aan nationale of internationale prestatieonderzoeken.
   Voor de externe dosimetrie moet er minstens een deelname zijn geweest in de periode van drie jaar voorafgaand aan de erkenningsaanvraag;
  3. een beschrijving van de organisatiestructuur van de dosimetrische dienst;
  4. een beschrijving van het kwaliteitsmanagement systeem;
  5. een overzicht van de vernieuwingen of veranderingen doorgevoerd in de dienst gedurende en periode van drie jaar voorafgaand aan de erkenningsaanvraag;
  6. een overzicht van de geplande vernieuwingen of veranderingen, over een periode van drie jaar volgend op de erkenningsaanvraag;
     
 • in voorkomend geval, voor de deelgebieden, dosimetrie systemen, beproevingsmethoden en/of meettoestellen, en bijbehorende toepassingsgebieden waarvoor de dosimetrische dienst beroep doet op onderaannemers:
 1. het bewijs van accreditatie van de onderaannemers;
 2. de resultaten van deelnames aan nationale of internationale prestatieonderzoeken die uitgevoerd werden door de onderaannemers.
  Voor de externe dosimetrie moet er minstens een deelname zijn geweest in de periode van drie jaar voorafgaand aan de erkenningsaanvraag;
 3. voor de radiotoxicologische analyses: de standaardprocedures die gebruikt zijn door de onderaannemers voor het uitvoeren van de radiotoxicologische analyses.

Erkenningswijziging

Iedere wijziging van de inhoud of de omvang van de erkenning, die betrekking heeft tot de toevoeging of de uitbreiding van deelgebieden, dosimetrie systemen, beproevingsmethoden, meettoestellen en/of bijbehorende toepassingsgebieden van de lopende erkenning, maakt het voorwerp uit van een voorafgaandelijke aanvraag tot wijziging die naar het Agentschap wordt gestuurd.

De wijzigingsaanvraag omvat alle elementen van een erkenningsaanvraag die van toepassing zijn op de beoogde wijziging.

Andere wijzigingen van organisatorische of technische aard dan deze bedoeld hierboven worden uiterlijk één maand na het doorvoeren van de wijziging gemeld aan het Agentschap.

Erkenningsverlenging

De aanvraag voor erkenningsverlenging wordt uiterlijk zes maanden voor het verstrijken van de lopende erkenningsduur gericht aan het Agentschap.

De verlengingsaanvraag omvat alle elementen van een erkenningsaanvraag, voor zover gewijzigd tijdens de erkenningsperiode of sinds de laatste aanvraag voor erkenningswijziging.

De verlengingsaanvraag omvat ten minste de resultaten van deelnames aan nationale of internationale prestatieonderzoeken. Voor de externe dosimetrie moet er minstens één deelname zijn geweest in de periode van drie jaar voorafgaand aan de aanvraag.

Erkenningsduur

De eerste erkenning wordt afgeleverd voor een maximumduur van drie jaar.

Elke verlenging van de erkenning is geldig voor een maximumduur van zes jaar.

Retributies

 • Het tarief voor een nieuwe aanvraag is 3239€.
 • Het tarief voor een wijzigings- en/of verlengingsaanvraag is 2159€.

 

De gegevens die worden verzameld in het kader van deze aanvragen tot het bekomen van een erkenning, worden behandeld overeenkomstig de wettelijke bepalingen die erop van toepassing zijn (Wet van 15 april 1994 betreffende de bescherming van de bevolking en van het leefmilieu tegen de uit ioniserende stralingen voortspruitende gevaren en betreffende het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle, Koninklijk Besluit van 20 juli 2001 houdende algemeen reglement op de bescherming van de bevolking, van de werknemers en het leefmilieu tegen het gevaar van de ioniserende stralingen en FANC-Besluit van 1 juli 2008 tot vaststelling van de criteria en de modaliteiten voor de erkenning van de dosimetrische diensten voor het uitvoeren van de externe dosimetrie).  Het doel van de vraag voor gegevens is het verwerken van uw aanvraag tot het bekomen van een erkenning. Om het aanvraagdossier te kunnen vervolledigen, worden gegevens opgevraagd bij de contactpersoon alsook bij authentieke bronnen (Rijksregister, KBO, RIZIV, FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu). Deze gegevens worden enkel op het FANC verwerkt en kunnen eventueel doorgegeven worden aan andere toezichthoudende overheden, met name de FOD Werkgelegendheid, Arbeid en Sociaal Overleg, volgens de samenwerkingsovereenkomst tussen het FANC en de FOD Werkgelegendheid, Arbeid en Sociaal Overleg. De gegevens worden vernietigd overeenkomstig de wettelijke bepalingen na het verstrijken van 16 jaar te rekenen vanaf de laatste beslissing ten aanzien van de betrokken persoon. Voor verdere vragen over het behandelen van persoonsgegevens kan u terecht bij de Data Protection Officer.

 

Laatst aangepast op: 25/02/2022