Criteria voor de erkenning van de arbeidsartsen

De arbeidsartsen belast met het gezondheidstoezicht van de beroepshalve blootgestelde personen moeten door het Agentschap worden erkend (referentie 2, artikel 75).

1. Gezondheidstoezicht in inrichtingen van klasse II en III

Om erkend te worden voor het uitoefenen van het gezondheidstoezicht van de beroepshalve blootgestelde personen en de externe werkers in inrichtingen van klasse II en III, voldoet de kandidaat aan de volgende algemene voorwaarden:

 • wettelijk gemachtigd zijn om de arbeidsgeneeskunde te mogen uitoefenen conform de vereiste bedoeld in artikel II.3-30, §1, punt 2° van referentie 6
 • met succes een vorming van universitair niveau gevolgd hebben bestaande uit :
Een opleidingsprogramma

Het opleidingsprogramma voldoet aan de volgende criteria :

Het opleidingsprogramma omvat minstens 150 lesuren theorie en minstens 45 lesuren praktijk. Volgende onderwerpen komen minstens aan bod :

 1. Fysische en radiochemische basisbegrippen met betrekking tot radioactiviteit en ioniserende stralingen
 2. Gebruik van radioactieve stoffen en ioniserende stralingen in het kader van industriële en medische toepassingen
 3. Principes, regelgeving en methoden inzake stralingsbescherming en dosimetrie
 4. Studie van de gevolgen van de blootstelling aan ioniserende stralingen voor de gezondheid met inbegrip van de ethische implicaties, door middel van de radiobiologie, radiogenetica, radiotoxicologie, radiopathologie en epidemiologie
 5. Gezondheidstoezicht van beroepshalve blootgestelde personen, waaronder de diagnostische en therapeutische aspecten betreffende de risico's van besmetting en bestraling met name in geval van een radiologisch incident of ongeval
Een stage

Deze stage voldoet aan de volgende criteria :

 1. De stage omvat minstens 160 uren en wordt doorlopen binnen een periode van maximaal 1 jaar
 2. De stage gebeurt onder nauw toezicht van een academische stagemeester-coördinator met minstens acht jaar beroepservaring inzake stralingsbescherming en, voor elke stageplaats, ten minste één aan de stageplaats verbonden stagemeester. Iedere aan de stageplaats verbonden stagemeester voldoet aan de volgende voorwaarden :
  • zelf werkzaam zijn als erkend geneesheer in inrichtingen van klasse II en III
  • minstens acht jaar relevante ervaring hebben als erkende geneesheer werkzaam in inrichtingen van klasse II en III
  • jaarlijks het gezondheidstoezicht uitvoeren bij meer dan honderd beroepshalve blootgestelde personen in inrichtingen van klasse II en III
  • ervaring hebben met de verschillende types van werkomstandigheden en met de risico's waaraan de beroepshalve blootgestelde personen worden geconfronteerd in inrichtingen van klasse II en III.
   De academische stagemeester-coördinator en de aan de stageplaats verbonden stagemeesters zien er samen op toe dat de stagecriteria worden nageleefd.
 3. Voor aanvang van de stage stelt de stagiair in overleg met de academische stagemeester-coördinator een stageplan op dat per stageplaats, de aan de stageplaats verbonden stagemeester(s), het aantal stage-uren en de te verwachten risico's vermeldt.
 4. De stage maakt de stagiair vertrouwd met alle risico's die voorkomen in de inrichtingen van klasse II en III, en met name met:
  • uitwendige blootstelling eigen aan deze inrichtingen
  • uitwendige en inwendige besmetting eigen aan deze inrichtingen
 5. De stage vindt plaats in minstens twee verschillende inrichtingen van klasse II of III teneinde in contact te komen met alle risico's bedoeld in punt 4°.
 6. De stage wordt besteed aan :
  • het bezoeken van werkposten met risico's inherent aan de blootstelling aan ioniserende stralingen in de inrichtingen van klasse II en III om zich vertrouwd te maken met de volgende werkzaamheden :
   • het uitvoeren van risicoanalyses inherent aan ioniserende stralingen
   • het onderzoek van de aangewende of te voorziene preventiemaatregelen ten opzichte van de risico's inherent aan ioniserende stralingen
   • de verificatie van de toepassing van de rechtvaardiging van de handeling, de optimalisering van de bescherming en de officiële dosislimieten  
  • het gezondheidstoezicht van de beroepshalve blootgestelde personen in inrichtingen van klasse II en III om zich met de volgende werkzaamheden vertrouwd te maken :
   • de interpretatie en evaluatie van de dosissen bedoeld in artikel 24.2,5° van de referentie 2
   • de opsporing en medische interpretatie van de biologische effecten, mogelijks gerelateerd aan de blootstelling aan ioniserende stralingen door het gebruik van de geschikte diagnostische hulpmiddelen: procedures, onderzoeksapparaten, klinisch-biologische technieken zoals bloedonderzoek en urineonderzoek en andere biologische dosimetrietechnieken
   • het correcte gebruik van apparaten bestemd voor de controle en meting van interne en externe besmetting van personen
   • het uitvoeren van therapeutische procedures in geval van besmetting met radioactieve stoffen of bestraling met ioniserende stralingen
  • de informatie te verstrekken aan de werknemers zoals bedoeld in artikel 25 van het ARBIS
  • het bezoeken van externe instellingen zoals laboratoria van externe dosimetrie, interne dosimetrie of biologische dosimetrie, centra gespecialiseerd in de behandeling van besmetting met radioactieve stoffen of bestraling met ioniserende stralingen, centra gespecialiseerd in de verwerking van radioactief afval.
 7. Gedurende de stage onderhoudt de stagiair contact met de deskundige erkend voor de fysische controle van de inrichting waar de stage plaatsvindt en vergezelt de erkende deskundige tijdens bezoeken aan werkposten teneinde zichvertrouwd te maken met de rol van erkende deskundige en de relatie die de erkende arbeidsarts ermee onderhoud.
 8. De stagiair maakt een stageverslag bevattende maximaal 50 pagina’s met de eventuele bijlagen inbegrepen die de volgende onderwerpen behandelt: 
  1° een persoonlijke beschrijving van de uitgevoerde bezoeken aan werkposten en geneeskundige onderzoeken
  2° voor ieder type van werkpost een persoonlijke analyse van de risico's inherent aan de ioniserende straling;
  3° een persoonlijke bespreking van de historiek van eventuele incidenten die zich tijdens de stage of in het verleden hebben voorgedaan en de opvolging ervan;
  4° een overzicht van de medische opvolgingsprocedure die de stagiair zelf voorziet voor elk risico, alsook de aanwijzingen waar specifiek moet op gelet worden bij elk risico;
  5° de persoonlijke verslagen van de bezoeken aan externe inrichtingen of instellingen;
  6° een persoonlijke evaluatie van de tijdens de stage opgedane ervaring waaruit blijkt dat de kandidaat de nodige vaardigheden ter uitvoering van het gezondheidstoezicht bedoeld in artikel 24 van het ARBIS heeft eigen gemaakt.
  Het verslag moet medeondertekend worden door de academische stagemeester-coördinator.
 9. De stagiair vult het stageattest in, dat hij door alle betrokken stagemeesters laat ondertekenen.

2. Gezondheidstoezicht in inrichtingen van klasse I

Om erkend te worden voor het uitoefenen van het gezondheidstoezicht van beroepshalve blootgestelde personen en externe werkers in inrichtingen van klasse I, moet de kandidaat :

Aan de erkenningsvoorwaarden voor het gezondheidstoezicht in inrichtingen van klasse II en III voldoen

 

Een bijkomende theoretische vorming volgen

Deze vorming voldoet aan de volgende criteria :

 1. De vorming omvat minimum 50 lesuren.
 2. De vorming heeft betrekking op de verschillende aspecten van stralingsbescherming in inrichtingen van klasse I.
 3. In de vorming komen de volgende risico's aan bod :
  • uitwendige blootstelling eigen aan deze inrichtinge
  • uitwendige en inwendige besmetting eigen aan deze inrichtingen
  • criticaliteit
 4. De vorming kan ad hoc worden samengesteld door het bijwonen van seminaries, studiedagen en specifieke opleidingssessies in binnen- en buitenland.
Een bijkomend stage doorlopen

De stage voldoet aan de volgende criteria :

 1. De stage omvat minimum 750 uren en wordt doorlopen over een periode van maximaal dertig maanden.
 2. Voor elke stageplaats, gebeurt de stage onder nauw toezicht van ten minste een stagemeester verbonden aan de stageplaats die voldoet aan de volgende voorwaarden :
  • zelf werkzaam zijn als erkend geneesheer in een of meerdere inrichtingen van klasse I
  • minstens vijf jaar relevante ervaring hebben als erkende geneesheer werkzaam in inrichtingen van klasse I
  • jaarlijks het gezondheidstoezicht van meer dan honderd beroepshalve blootgestelde personen in inrichtingen van klasse I verzekeren
  • ervaring hebben met de verschillende types van werkomstandigheden en met de risico's waaraan de beroepshalve blootgestelde personen worden geconfronteerd in inrichtingen van klasse I
 3. Vóór de aanvang van de stage stelt de stagiair in overleg met de stagemeesters een stageplan op dat per stageplaats de aan de stageplaats verbonden stagemeesters, het aantal stage-uren, en de te verwachten risico's vermeldt. Als er een professionele band bestaat tussen de aan de stageplaats verbonden stagemeester en de stagiair of als de stagiair door een contract aan de stageplaats verbonden is, wordt dit vermeld in het stageplan. Het stageplan wordt voorafgaandelijk aan de stage ter goedkeuring voorgelegd aan het Agentschap dat hierover het advies inwint van de medische jury bedoeld in Hoofdstuk VI van referentie 2. Iedere wijziging van het stageplan wordt onverwijld aan het Agentschap gemeld.
 4. De stage vindt plaats in één of meerdere inrichtingen van klasse I teneinde in contact te komen met de volgende risico's bedoeld:  
  • uitwendige blootstelling eigen aan deze inrichtingen;
  • uitwendige en inwendige besmetting eigen aan deze inrichtingen;
  • criticaliteit.
 5. De stage wordt besteed aan :
  • het bezoeken van werkposten met risico's inherent aan de blootstelling aan ioniserende stralingen in de inrichtingen van klasse I om zich vertrouwd te maken met de volgende werkzaamheden :
   • het uitvoeren van risicoanalyses inherent aan ioniserende stralingen;
   • het onderzoek van de aangewende of te voorziene preventiemaatregelen ten opzichte van de risico's inherent aan ioniserende stralingen;
   • de verificatie van de toepassing van de rechtvaardiging van de handeling, de optimalisering van de bescherming en de officiële dosislimieten.
  • het gezondheidstoezicht van beroepshalve blootgestelde personen in inrichtingen van klasse I om zich vertrouwd te maken met de volgende werkzaamheden :
   • de interpretatie en evaluatie van de dosissen bedoeld in artikel 24.2, 5° van de referentie 2;
   • de opsporing en medische interpretatie van de biologische effecten mogelijk gerelateerd aan de blootstelling aan ioniserende stralingen door het gebruik van de geschikte diagnostische hulpmiddelen: procedures, onderzoeksapparaten, klinisch-biologische technieken zoals bloedonderzoek en urineonderzoek en andere biologische dosimetrietechnieken;
   • het correcte gebruik van apparaten bestemd voor de controle en meting van interne en externe besmetting van personen;
   • het uitvoeren van therapeutische procedures in geval van besmetting met radioactieve stoffen of bestraling met ioniserende stralingen;
  • de informatie te verstrekken aan de werknemers zoals bedoeld in artikel 25 van het ARBIS.
  • het deelnemen aan :
   • een oefening in het kader van het nucleair en radiologisch noodplan voor het Belgische grondgebied;
   • wetenschappelijke vergaderingen betreffende het gezondheidstoezicht van beroepshalve blootgestelde personen in inrichtingen van klasse I.
  • het bezoeken van :
   • inrichtingen belast met de verwerking, de opslag of de berging van radioactieve afvalstoffen;
   • instanties belast met het ingrijpen bij nationale of grensoverschrijdende incidenten.
 6. Gedurende de stage onderhoudt de stagiair contact met de deskundige erkend voor de fysische controle van de inrichting waar de stage plaatsvindt en vergezelt deze erkende deskundige tijdens bezoeken aan werkposten teneinde zich vertrouwd te maken met de rol van die dienst en de relatie die de erkende geneesheer ermee onderhoudt.
 7. De stage kan deels in het buitenland plaatsvinden, op voorwaarde dat dit is opgenomen in het stageplan zoals bedoeld in punt 3°.
 8. De stagiair maakt een stageverslag bevattende maximaal 100 pagina’s met de eventuele bijlagen inbegrepen en die de volgende onderwerpen behandelt:
  1° een persoonlijke beschrijving van de uitgevoerde bezoeken aan werkposten en geneeskundige onderzoeken;
  2° voor ieder type van werkpost een persoonlijke analyse van de risico's inherent aan de ioniserende straling;
  3° een persoonlijke bespreking van de historiek van eventuele incidenten die zich tijdens de stage of in het verleden hebben voorgedaan en de opvolging ervan;
  4° een overzicht van de medische opvolgingsprocedure die de stagiair zelf voorziet voor elk risico, alsook de aanwijzingen waar specifiek moet op gelet worden bij elk risico;
  5° de persoonlijke verslagen van de bezoeken aan externe inrichtingen of instellingen;
  6° een persoonlijke evaluatie van de tijdens de stage opgedane ervaring waaruit blijkt dat de kandidaat de nodige vaardigheden ter uitvoering van het gezondheidstoezicht bedoeld in artikel 24 van de referentie 2 heeft eigen gemaakt.
  Het verslag moet medeondertekend worden door de aan de stageplaatsen verbonden stagemeesters.
 9. De stagiair vult het stageattest in, dat hij door alle betrokken stagemeesters laat ondertekenen.
Een persoonlijk werk uitvoeren

Dit werk bestaat uit een grondige en persoonlijke analyse en evaluatie uit op het vlak van één of meerdere specifieke maatregelen van stralingsbescherming welke worden toegepast in inrichtingen van klasse I, met inbegrip -waar van toepassing- van verbeteringsvoorstellen. De stagiair beschrijft dit geheel in een document.

 

Laatst aangepast op: 24/03/2021