Overslaan en naar de inhoud gaan

Criteria en modaliteiten m.b.t. de erkenning van de diensten voor externe dosimetrie

Criteria en modaliteiten m.b.t. de erkenning van de diensten voor externe dosimetrie

Verplichting tot erkenning van de dosimetrische diensten

Zoals gespecificeerd in artikel 30.6 van de referentie moet de individuele monitoring van de werknemers berusten op metingen die door een door het Agentschap erkende dosimetrische dienst worden uitgevoerd.

Een besluit van het Agentschap waarin de erkenningscriteria en –modaliteiten van de dosimetrische diensten voor het uitvoeren van de externe dosimetrie werden opgesteld, werd op 1 juli 2008 in het Belgisch Staatsblad (referentie 2) gepubliceerd.

Sindsdien kunnen de dosimetrische diensten een erkenningsaanvraag indienen en zal de erkenning verplicht zijn vanaf augustus 2010.

Erkenningsaanvraag

1. Deelgebied(en) en toepassingsgebied(en) van een erkenning (artikels 2 en 6 van referentie 2)

Een erkenning kan op een of meerdere van de volgende deelgebieden betrekking hebben:

 • De bepaling van het individueel dosisequivalent Hp(d) door uitlezing en/of interpretatie van dosimeters, met uitzondering van actieve dosimeters;
 • De kalibratie en het onderhoud van actieve dosimeters met het oog op het garanderen van de betrouwbaarheid van de uitgelezen doses.

De volgende toepassingsgebieden worden eveneens bepaald in de erkenning:

 • Het bereik van de meetbare doses;
 • De soorten straling en voor elke soort het gebied van de meetbare energiëen;
 • De eventuele beperkingen voor de toepassingen waarvoor de dosimeters geschikt zijn.
2. Erkenningscriteria

Om erkend te kunnen worden, moet de dosimetrische dienst aan de volgende voorwaarden beantwoorden:

 • Hij moet erkend zijn volgens de norm ISO/IEC 17025 : 2005-General requirements for the competence of testing and calibration laboratories;
 • Hij moet de aanbevelingen volgen die opgenomen worden in het Europees document Radiation Protection n°160*;  
 • Hij moet aanvaarden om deel te nemen aan periodieke nationale of internationale prestatieonderzoeken. Voor de X en Y-stralen moeten de criteria worden nageleefd, vermeld in de norm ISO 14146 : 2000-Radiation protection - Criteria and performance limits for the periodic evaluation of processors of personal dosemeters for X and gamma radiation.

* Nieuwe versie van "Technical Recommendations for Monitoring Individuals Occupationally Exposed to External Radiation" gepubliceerd in 2009. Dit vervangt de vorige publicatie, "Radiation Protection 73", aangehaald in referentie 2 die dateerde van 1994.

3. Eerste erkenning

De erkenningsaanvraag wordt per aangetekend schrijven aan het Agentschap gericht met vermelding van:

 • De identificatiegegevens van de dosimetrische dienst en, desgevallend, van de instelling waartoe de dienst behoort;
 • De naam van de verantwoordelijke van de dosimetrische dienst en zijn kwalificaties;
 • De deelgebieden waarvoor de erkenning wordt aangevraagd;
 • De toepassingsgebieden waarvoor de erkenning wordt aangevraagd.
 • De aanvraag omvat tevens de volgende stukken:
  • Een accreditatiecertificaat, samen met de technische bijlage waaruit blijkt dat de dienst voldoet aan de ISO/IEC 17025-norm voor de deel -en toepassings waarvoor de erkenning wordt aangevraagd, met dien verstande dat dit accreditatiecertificaat maximum drie jaar voorafgaand aan de erkenningsaanvraag wordt toegekend door BELAC of een buitenlandse accreditatieinstantie waarmee BELAC een wederzijdse overeenkomst heeft afgesloten; bij de eerste erkenningsaanvraag volstaat een bewijs van de aanvrager waaruit blijkt dat de accreditatieprocedure lopende is;
  • Een technisch dossier met de volgende elementen:
   1. Technische fiches met informatie over de specificaties van de verschillende types van gebruikte dosimeters. Bij die fiches moeten verslagen van typetesten of andere documenten worden toegevoegd die bewijzen dat deze types dosimeters aan de geldende internationale normen beantwoorden (voor referenties van deze normen, zie artikel 5 van referentie 2);
   2. De resultaten van de deelname aan intervergelijkingen waarbij er minstens een deelname moet zijn geweest in de periode van drie jaar voorafgaand aan de erkenningsaanvraag;
   3. Een beschrijving van het dosisregistratiesysteem met inbegrip van de structuur en de velden van de databank, een schematische voorstelling van de gegevensstromen en vermelding van de drager;
   4. Een beschrijving van de organisatiestructuur van de dosimetrische dienst;
   5. Een beschrijving van het kwaliteitssysteem;
   6. Een overzicht van de vernieuwingen of veranderingen die in de dienst in de loop van de drie jaar voorafgaand aan de erkenningsaanvraag werden uitgevoerd;
   7. Een overzicht van de vernieuwingen of veranderingen die gepland zijn binnen de drie jaar volgend op de erkenningsaanvraag;
   8. In voorkomend geval, het bewijs van de accreditatie van de onderaannemer aan wie bepaalde deelgebieden worden uitbesteed.
4. Verlenging van een erkenning

De aanvraag tot verlenging van de erkenning wordt ten laatste zes maanden voor de geldende erkenning verstrijkt aan het Agentschap gericht.

Ze kan of betrekking hebben op een deel, of op alle deel- en toepassingsgebieden die reeds erkend werden.

De verlengingsaanvraag bevat dezelfde elementen als een eerste aanvraag, voor zover deze in de voorgaande erkenningsperiode gewijzigd werden of dit in de volgende erkenningsperiode zullen worden.

5. Uitbreiding of wijziging van een erkenning

Een aanvraag tot uitbreiding of wijziging omvat alle elementen van een erkenningsaanvraag die van toepassing zijn op de beoogde uitbreiding of wijziging (voor meer details, zie artikel 11 van referentie 2).

6. Retributies
 • Het tarief voor een nieuwe aanvraag is 3050€
 • Het tarief voor een verlengingsaanvraag is 2033€
7. Erkenningsduur

De eerste erkenning wordt afgeleverd voor een maximumduur van drie jaar en elke verlenging van de erkenning is geldig voor een maximumduur van zes jaar.

De gegevens die worden verzameld in het kader van deze aanvragen tot het bekomen van een erkenning, worden behandeld overeenkomstig de wettelijke bepalingen die erop van toepassing zijn (Wet van 15 april 1994 betreffende de bescherming van de bevolking en van het leefmilieu tegen de uit ioniserende stralingen voortspruitende gevaren en betreffende het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle, Koninklijk Besluit van 20 juli 2001 houdende algemeen reglement op de bescherming van de bevolking, van de werknemers en het leefmilieu tegen het gevaar van de ioniserende stralingen en FANC-Besluit van 1 juli 2008 tot vaststelling van de criteria en de modaliteiten voor de erkenning van de dosimetrische diensten voor het uitvoeren van de externe dosimetrie).  Het doel van de vraag voor gegevens is het verwerken van uw aanvraag tot het bekomen van een erkenning. Om het aanvraagdossier te kunnen vervolledigen, worden gegevens opgevraagd bij de contactpersoon alsook bij authentieke bronnen (Rijksregister, KBO, RIZIV, FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu). Deze gegevens worden enkel op het FANC verwerkt en kunnen eventueel doorgegeven worden aan andere toezichthoudende overheden, met name de FOD Werkgelegendheid, Arbeid en Sociaal Overleg, volgens de samenwerkingsovereenkomst tussen het FANC en de FOD Werkgelegendheid, Arbeid en Sociaal Overleg. De gegevens worden vernietigd overeenkomstig de wettelijke bepalingen na het verstrijken van 16 jaar te rekenen vanaf de laatste beslissing ten aanzien van de betrokken persoon. Voor verdere vragen over het behandelen van persoonsgegevens kan u terecht bij de Data Protection Officer.

 

Laatst aangepast op: 
02/12/2019