Overslaan en naar de inhoud gaan

Blootstellingsregister

Blootstellingsregister

Het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle (FANC) heeft een blootstellingsregister voor beroepshalve blootstelling opgezet en zal dit beheren.

Algemeen

Het reglementair kader van het blootstellingsregister wordt beschreven in de volgende teksten:

​​Het blootstellingsregister bevat de doses van de aan dosimetrisch toezicht onderworpen personen die, als werknemer, of als zelfstandige onder het Belgisch stelsel voor sociale zekerheid vallen.

De doelstellingen van het blootstellingsregister zijn:

 • Uitvoeren van een individuele dosimetrische follow-up gedurende de gehele loopbaan van een werknemer;
 • Controleren van de goede werking van het systeem voor dosimetrisch toezicht, zoals beschreven in artikel 30.6 van het ARBIS;
 • Erop toezien dat de dosislimieten, of de interventierichtwaarden bij noodsituaties worden nageleefd;
 • Identificeren van de optimalisatiemarges van de bestaande blootstelling, zodat er, indien nodig, dosisbeperkingen kunnen worden bepaald en er vervolgens kan worden nagegaan of ze werden nageleefd;
 • Opstellen van dosisoverzichten voor (groepen) personen die aan dosimetrisch toezicht zijn onderworpen, of dosisstatistieken voor groepen personen die aan dosimetrisch toezicht zijn onderworpen.

Dosisoverdracht

Frequentie en deadline

De doses van de aan dosimetrisch toezicht onderworpen personen, moeten momenteel jaarlijks aan het blootstellingsregister worden overgemaakt. Elk jaar moeten uiterlijk op 30 juni de doses die de werknemers in het voorgaande kalenderjaar hebben opgelopen, aan het blootstellingsregister worden overgemaakt. Natuurlijk kunnen deze doses sneller overgemaakt worden. 

Wie zorgt voor deze overdracht?

Exploitanten van inrichtingen die onderworpen zijn aan een vergunning uit hoofde van hoofdstuk II van het ARBIS, of aan de reglementaire voorschriften die van toepassing zijn op beroepsactiviteiten die, overeenkomstig artikel 9 van het ARBIS, het voorwerp hebben uitgemaakt van een beslissing van het Agentschap, de hoofden van ondernemingen die vliegtuigen exploiteren, de hoofden van ondernemingen, zoals bedoeld in artikel 5.7 van het ARBIS, de hoofden van ondernemingen die betrokken zijn bij het multimodaal vervoer van gevaarlijke goederen van de klasse 7, of die verantwoordelijk zijn voor een onderbrekingssite voor radioactieve stoffen, zijn verantwoordelijk voor de overdracht van de doses van hun werknemers.

Deze overdrachten vinden plaats onder toezicht van de deskundige erkend in de fysische controle of, bij ontstentenis, van de preventieadviseur, of de exploitant/het ondernemingshoofd zelf.

In de praktijk kan de overdracht gebeuren door de interne of externe persoon/entiteit die daartoe door de exploitant/het ondernemingshoofd is gemachtigd. De vereiste rechten voor het gebruik van het blootstellingsregister moeten worden toegekend aan de hiervoor aangewezen personen (zie Modaliteiten voor het gebruik van het blootstellingsregister).

Indien de overdracht in de praktijk door een externe entiteit/persoon wordt uitgevoerd (niet rechtstreeks afhankelijk van de exploitant/het ondernemingshoofd), moet een goede organisatie en samenwerking tot stand worden gebracht (idealiter door middel van een schriftelijke overeenkomst) tussen de betrokken partijen om ervoor te zorgen dat de overdracht correct gebeurt en dat het geplande toezicht mogelijk is.

Zo kan met de erkende dosimetrische dienst een regeling worden getroffen opdat deze het bestand zou opmaken en doorsturen. In dat geval deelt de erkende dosimetrische dienst, vooraleer het bestand aan het Agentschap over te maken, de doses mee aan de deskundige erkend in de fysische controle (of, bij ontstentenis, aan de preventieadviseur of de exploitant/het ondernemingshoofd zelf) zodat deze, na eventuele correcties, de doses kan valideren en zo groen licht geeft voor de overdracht. Om ervoor te zorgen dat de databank geen overlappingen bevat, moet er worden vermeden dat dezelfde doses via verschillende kanalen worden overgemaakt.

Externe werkers 

Er moet contractueel bepaald worden wie van de exploitant/het ondernemingshoofd, of van de externe onderneming de doses van de externe werkers overdraagt. De goede praktijken die het Agentschap op dit niveau aanbeveelt zijn de volgende:

 • Indien de dosimetrie door de exploitant/het ondernemingshoofd wordt georganiseerd, gebeurt de overdracht bij voorkeur via de exploitant/het ondernemingshoofd;
 • Indien de dosimetrie door de externe onderneming wordt georganiseerd, gebeurt de overdracht bij voorkeur via de externe onderneming;
 • In geval van een dubbele dosimetrische opvolging (tegelekertijd dragen van een dosimeter van de werkgever en een dosimeter van de exploitant/het ondernemingshoofd), komen beide partijen overeen wie de doses aan het Agentschap overmaakt, om overlappingen te voorkomen.

Indien de externe onderneming zorgt voor de overdracht, dan gebeurt dit onder supervisie van de deskundige erkend in de fysische controle of, bij ontstentenis, onder supervisie van de preventieadviseur of van het extern ondernemingshoofd. Het extern ondernemingshoofd wijst de entiteit/persoon aan die de overdrachten praktisch regelt. Hij kan deze overdracht delegeren aan zijn dosimetrische dienst, of zich in elk geval hierdoor laten bijstaan bij de opmaak van het bestand.

Modaliteiten voor het gebruik van het blootstellingsregister

Toegang tot het blootstellingsregister

Professionals hebben toegang tot het blootstellingsregister voor het raadplegen of overdragen van doses via de applicatie National Dose Register (NDR). De toegang tot de NDR-applicatie, via de link https://dxp.fanc.be op het FANC Data eXchange Platform, is beveiligd via het CSAM-authenticatiesysteem.

Personen die een rol moeten vervullen op het gebied van de personeelsdosimetrie van een organisatie (bv. erkend geneesheer, deskundige erkend in de fysische controle, agent voor de stralingsbescherming, preventieadviseur, enz.) en hiervoor over toegangs- en andere rechten binnen de NDR-applicatie moeten kunnen beschikken, moeten hiervoor vooraf door de wettelijke vertegenwoordiger van de organisatie zijn aangeduid, waarbij hen tevens de vereiste rollen, overeenkomstig de toegangsrechten bepaald in artikel 25/7 van de FANC-wet van 15 april 1994, werden toegekend. De procedure voor het verlenen van de toegang en het toekennen van de rollen wordt beschreven in de Acces Guide die op het FANC Data eXchange Platform kan worden geraadpleegd.

Werknemers kunnen hun doses via de beveiligde applicatie (CSAM) MyProDose raadplegen op de volgende link: https://myprodose.afcn.be

Gebruik van de applicatie National Dose Register (NDR) en opmaak van de dosisbestanden

De gebruiksvoorwaarden van de NDR-applicatie staan in de gebruikershandleiding.

De dosisbestanden moeten worden opgesteld volgens het formaat, de structuur en de regels die het Agentschap hiervoor heeft opgesteld. Gelieve de documentatie m.b.t. de samenstelling van de dosisbestanden te raadplegen.

De volgende documenten zijn daarin terug te vinden :

 • een verklarend document over de structuur van de uitwisselingsgegevens;
 • technische documenten met betrekking tot de XSD-structuur van de gegevens;
 • de lijst met codes en te gebruiken veldwaarden;
 • een Excel-template.
Uw feedback als professioneel gebruiker van de NDR-applicatie

Sinds 19 mei is er een nieuwe interface voor gegevensconsultatie beschikbaar in de NDR-applicatie. U kan er alvast er vertrouwd mee raken. De interface is vrij intuïtief, maar indien nodig vindt u alle instructies voor het gebruik ervan in de gebruikershandleiding.

U kan ons uw gebruikersfeedback over deze nieuwe interface sturen via het onderstaande feedbackformulier.

We zijn ook van plan om in deze interface enkele analyse- en overzichttools te implementeren die voldoen aan de behoeften van gebruikers. Daarom kan u ook uw suggesties op dat vlak doorgeven via hetzelfde feedbackformulier.

FEEDBACK OVER RAADPLEGINGSINTERFACE EN SUGGESTIES ANALYSE- EN OVERZICHTTOOLS

Het formulier kan tot 15 juli worden ingevuld.

Vragen 

Voor vragen met betrekking tot het blootstellingsregister kan u gebruik maken van het contactformulier met de vermelding "blootstellingsregister”.

 

 

Laatst aangepast op: 
25/05/2020