Tandheelkunde

Deze pagina is bedoeld voor iedere persoon die betrokken is bij het gebruik van ioniserende stralingen in de tandheelkunde.

Algemene voorwaarden en verantwoordelijkheden

Ik ben exploitant/zaakvoerder en in het bezit van tandradiografietoestellen

 • Ik heb een contract afgesloten met een erkende instelling voor fysische controle (Be.Sure/Techni-Test/Vinçotte), voor onder andere:
  • de oplevering van nieuwe of gewijzigde installaties;
  • de evaluatiebezoeken stralingsbescherming: 1x/jaar (om de 10 - 14 maanden).
 • Ik heb een contract afgesloten met een erkende deskundige in de medische stralingsfysica, voor onder andere: 
  • de indienststelling van nieuwe of gewijzigde installaties (de indienststelling door de erkende deskundige in de medische stralingsfysica is een onderdeel van het opleveringsproces);
  • de kwaliteitscontrole van de installaties Deze zijn minimaal driejaarlijks voor toestellen voor eenvoudige dentomaxillofaciale radiografie en jaarlijks voor cone beam CT toestellen;
  • advies bij het opstellen van de technische specificaties voor nieuwe apparatuur en deelname aan de evaluatie van offertes.
 • Ik beschik en bewaar de relevante documenten gedurende 30 jaar. Dit kan op papier of elektronisch.

 • Ik meld wijzigingen aan mijn erkende instelling voor fysische controle en/of het FANC.
 • Ik meld significante gebeurtenissen < 48 uur na het incident via event@fanc.fgov.be:
  = elke gebeurtenis (met inbegrip van een menselijke fout, een bijna-ongeval, een niet toegestane handeling,…) die gevolgen of potentiële gevolgen kan hebben, op de veiligheid, de stralingsbescherming en het milieu (vb. diefstal van een röntgentoestel, onverwacht hoge dosis op een werknemer tgv een defect toestel, …).
 • Ik hou een fysieke inventaris bij en maak via mijn erkende instelling voor fysische controle bepaalde gegevens over aan het FANC. Ik kan die gegevens ook zelf raadplegen via het DXP (Data eXchange Platform).
 • Ik zorg ervoor dat het dosimetrisch toezicht van beroepshalve blootgestelde studenten/zelfstandigen/externe werkers passend is en ten minste equivalent aan die van de beroepshalve blootgestelde werknemers in mijn praktijk

 • Als de risico-analyse – goedgekeurd door de deskundige erkend in de fysische controle -  aangeeft dat ik werknemers heb die beroepshalve blootgesteld zijn aan ioniserende straling, dan: 
  • zorg ik voor een aangepast medisch en dosimetrisch toezicht;
  • sluit ik een contract af met een erkende arbeidsarts;
  • zie ik er op toe dat de beroepshalve doses van de blootgestelde werknemers van mijn inrichting worden geregistreerd in het nationale blootstellingsregister;
  • vergewis ik mij ervan dat zij, vóór hun tewerkstelling en nadien jaarlijks, worden op de hoogte gesteld van de risico's, basisnormen en veiligheidsmaatregelen en -middelen in verband met ioniserende straling en deze informatie vooraf door mijn deskundige erkend in de fysische controle werd goedgekeurd en steeds schriftelijk ter beschikking is.

 • Ik richt een interne dienst voor fysische controle (IDFC) op en zie toe op de goede werking ervan. Deze dienst bestaat uit :
  • een hoofd van de dienst* dat instaat voor de goede organisatie;
  • Agent(en) voor de stralingsbescherming (ASB)**
   *Het hoofd van de dienst en de ASB('s) moeten voor deze functie een bijkomende basisopleiding en permanente vorming volgen. Als tandarts bent u vrijgesteld voor de basisopleiding op voorwaarde dat u als vergund wordt beschouwd voor het gebruik van röntgenstraling voor dentomaxillofaciale beeldvorming, maar bent u niet vrijgesteld voor de permanente vorming.
   **In de praktijk kan dit dezelfde persoon zijn als het hoofd van de dienst maar beide functies moeten in ieder geval worden uitgeoefend door personen die deel uitmaken van het personeel in loondienst van de exploitant. Indien u meer dan één praktijk uitbaat, dient ten minste één ASB per site te worden aangesteld.
 •  Ik zorg voor een document waarin de organisatie van mijn interne dienst voor fysische controle en de door de ASB(s) uit te voeren taken worden beschreven en dat zowel door mezelf als mijn deskundige erkend in de fysische controle is goedgekeurd.

 • Ik ga na of de tandartsen, gemachtigden die zelf röntgenopnames maken onder de verantwoordelijkheid van een vergunde tandarts of de tandarts hierbij assisteren en de medewerkers van de IDFC de passende opleiding hebben voltooid en de jaarlijkse permanente vorming genieten.
 • Ik kan aantonen dat de informatie over de risico’s van ioniserende straling en over de basisnormen en veiligheidsmaatregelen en -middelen om zich ertegen te beschermen aan de werknemers, alsook de externe werkers, studenten en stagairs, die in mijn praktijk aan ioniserende stralingen kunnen worden blootgesteld:
  • is goedgekeurd door de deskundige erkend in de fysische controle;
  • deze schriftelijk beschikbaar is;
  • aan hen werd gegeven vóór hun tewerkstelling in de praktijk en nadien minstens jaarlijks wordt herhaald.
 • Ik ga na of de tandartsen die gebruik maken van de röntgentoestellen hiervoor vergund zijn.

Ik ben tandarts en gebruik tandradiografietoestellen

 • Ik ben geregistreerd als gebruiker van röntgenstraling voor dentomaxillofaciale beeldvorming. 
 • Ik ben zelf gebruiker van de tandradiografietoestellen of delegeer het gebruik ervan aan een gemachtigde onder bepaalde voorwaarden.
 • Ik heb de vereiste basisopleiding gevolgd en volg permanente vorming
 • Ik rechtvaardig en optimaliseer de individuele blootstellingen.
 • Ik pas de veiligheidsmaatregelen toe die zijn goedgekeurd door de deskundige erkend in de fysische controle (werkprocedures).

Ik ben mondhygiënist of verpleegkundige in een tandheelkundige praktijk en werk met röntgentoestellen (= gemachtigde)

 • Indien ik zelf röntgenopnames maak onder de verantwoordelijkheid van een vergunde tandarts of de tandarts hierbij assisteer, dan word ik beschouwd als gemachtigde
  Noot: een tandartsassistent kan nooit beschouwd worden als gemachtigde.
 • Als gemachtigde heb ik de vereiste basisopleiding gevolgd en volg ik permanente vorming. 
 • Ik pas de  veiligheidsmaatregelen toe die zijn goedgekeurd door de deskundige erkend in de fysische controle (werkprocedures).

Specifieke regelgeving / Informatie

Gebruik van draagbare intra-orale tandradiografietoestellen 

Aanbevelingen voor goede praktijk en andere studies 

Inspecties door het FANC (tandheelkunde) 

 

Laatst aangepast op: 06/10/2023