Overslaan en naar de inhoud gaan

Short news

Short news

De rubriek 'Short news' bevat informatieve berichten die bedoeld zijn om de bevolking snel te informeren.
Deze berichten blijven gedurende 48 uur zichtbaar op de homepage van onze website.

24/08/2021 - Gebeurtenis INES 1 - Doel 3

Op 11 augustus 2021 werd in Doel 3 tijdens een controle vastgesteld dat door een technisch defect 2 afsluiters van het noodkoelingssysteem gesloten waren en niet geopend konden worden. Dit noodkoelingssysteem treedt in werking wanneer er zich een extern ongeval zou voordoen. Het probleem werd direct verholpen en de andere afsluiters werden meteen ook gecontroleerd, maar die functioneerden correct. Deze anomalie had geen impact op de werknemers, de bevolking en het leefmilieu en werd ingedeeld op het niveau 1 van de INES-schaal.

07/07/2021 - Lot afgevoerde metalen had hogere activiteit dan aangegeven door Belgoprocess

Belgoprocess voert regelmatig licht radioactief besmette metalen af naar een smeltoven in Duitsland om de metalen te decontamineren en vrij te geven. Eind 2020 meldde de exploitant van de smeltoven in Duitsland dat een lot loden afschermblokken een hogere activiteit had dan Belgoprocess had aangegeven. Dat werd pas vastgesteld na de smelting, maar het verwerkingsproces verliep zonder problemen. Recente bijkomende laboanalyses hebben de hogere activiteit intussen bevestigd en de exploitant van de smeltoven heeft het voorval ook gemeld aan de Duitse autoriteiten. Belgoprocess paste zijn karakterisatieprocedures aan om dergelijke afwijkingen in de toekomst te voorkomen. Dit voorval had geen effect op de gezondheid van de werknemers en heeft geen impact op het milieu en omwonenden. Het FANC deelt het in op het niveau 1 van de internationale schaal voor nucleaire gebeurtenissen (INES-schaal).

27/05/2021 - TIhange 2: Sluitingstijd isolatieafsluiters hoofdstoomleidingen licht overschreden

Kernreactor Tihange 2 ligt sinds 14 mei 2021 stil voor een gepland onderhoud. Op 19 mei werd de sluitingstijd van een aantal isolatieafsluiters van de hoofdstoomleidingen getest. Die moeten normaal binnen de 5 seconden sluiten, maar voor een aantal isolatieafsluiters werd die sluitingstijd licht overschreden. Deze afwijking had geen gevolgen voor de werknemers, de bevolking of het milieu. Het probleem wordt verholpen vóór de heropstart van de reactor. Het FANC schaalt de afwijkende sluitingstijd in op het niveau 1 van de INES-schaal en zal erop toezien dat Electrabel de nodige maatregelen treft om dit soort afwijkingen in de toekomst sneller op te sporen.

22/05/2021 - Radioactieve bron geblokkeerd bij industriële gammagrafie

De firma Vinçotte controleerde op 20 mei 2021 de kwaliteit van een gasleiding aan de hand van fotografische opnames met een radioactieve bron (industriële gammagrafie). Daarbij raakte de radioactieve bron geblokkeerd en kon ze niet volledig terug in haar omhulsel worden geschoven. De nodige beschermingsmaatregelen werden getroffen en een medewerker van Vinçotte bewaakte de bron permanent tijdens de nacht van 20 op 21 mei. Er kwam geen ioniserende straling vrij en dus werd niemand aan straling blootgesteld. De bron werd intussen opnieuw ingekapseld in haar omhulsel, volgens de veiligheidsvoorschriften van het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle (FANC). Het technische probleem was wellicht te wijten aan een ontoereikend onderhoud van de gammagrafiecontainer. Daarom schaalt het FANC deze gebeurtenis in op het niveau 1 van de INES-schaal. Bovendien zal de fabrikant zorgen voor een preventief onderhoud van al zijn gammagrafiecontainers en zal het FANC een attest ontvangen van dat onderhoud.

14/04/2021 - “Radioactieve containers” gevonden bij schroot verwerkende bedrijven

Het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle (FANC) werd door Be.Sure op de hoogte gebracht van 7 “radioactieve containers” bij 2 verschillende bedrijven. Het betreft containers van de fabrikant TEHAWE BV (Nederland). Deze containers zijn te herkennen aan de structuur van hun deuren. De radioactiviteit wordt veroorzaakt door oude leidingen uit de olie- en gasindustrie die gebruikt worden om de randen van containers te verstevigen. Aangezien alleen de binnenzijde van de leidingen radioactief besmet is, is er weinig risico op besmetting naar buiten toe.

Gebruikt u dergelijke containers? Weet u waar dergelijke containers gebruikt worden? Doe een extra controle om de aan- of afwezigheid van radioactiviteit vast te stellen. Verwittig het FANC onmiddellijk indien u in het bezit bent van een “radioactieve container” via radioactivity@fanc.fgov.be.

Meer informatie: https://fanc.fgov.be/nl/professionelen/industriele-activiteiten/afval-en...

09/03/2021 - Defect veiligheidssysteem in AZ Groeninge (Kortrijk)

In het AZ Groeninge in Kortrijk heeft op 15 januari 2021 een veiligheidssysteem gehaperd ter hoogte van de deur die leidt naar de ‘bunker’ waarin radiotherapie wordt toegepast. Als het bestralingstoestel in werking is, kan er in principe niemand binnen in de bunker. Als iemand de deur opent, zorgt een veiligheidssysteem ervoor dat het toestel in de bunker automatisch stilvalt, om te vermijden dat de persoon die binnenkomt zou worden blootgesteld aan ioniserende straling. Dat veiligheidssysteem bleek defect toen een verpleegkundige van de dienst radiotherapie de bunker toch kon binnengaan tijdens de bestraling. Dankzij het back-upsysteem werd de bestraling toch onderbroken en liep de verpleegkundige dus geen stralingsdosis op. Aangezien het gaat om een veiligheidssysteem dat heeft gefaald, wordt dit defect ingedeeld op niveau 1 van de INES-schaal.

Het ziekenhuis heeft het defect meteen verholpen en laat alle overige bunkerdeuren preventief controleren. Bovendien zal er vanaf nu een jaarlijks preventief onderhoud van de bunkerdeuren plaatsvinden. Om gelijkaardige incidenten in de toekomst te vermijden, zal het FANC alle Belgische radiotherapiediensten op de hoogte brengen van dit incident en zal worden onderzocht hoe de veiligheid van dit type systemen verder kan worden verbeterd.

08/02/2021 - Ontmanteling van de Belgische kerncentrales

Op 1 oktober 2022 wordt de eerste van de 7 vermogensreactoren die ons land telt, definitief stilgelegd. Het gaat om Doel 3. Begin 2023 is Tihange 2 aan de beurt. De overblijvende reactoren stoppen hun elektriciteitsproductie allemaal in 2025, volgens de huidige planning. Om meer te weten te weten over het ontmantelingsproces, publiceert het FANC een speciale infopagina over de verschillende fasen (de risico's, het afvalbeheer, de rol van het FANC tijdens dit proces, enz.): https://fanc.fgov.be/nl/dossiers/kerncentrales-belgie/stopzetting-van-de-activiteiten-en-ontmanteling-van-de-belgische

22/01/2021 - Gebeurtenis INES 1 - Tihange 2

De reactor Tihange 2 ligt sinds 12 november 2020 stil voor een gepland onderhoud. Op 19/01/2021, terwijl de reactor zich in de herstartfase bevond, leidde een gebeurtenis tot een automatische stop van de reactor. De stop verliep correct, en de back-upsystemen functioneerden allemaal naar behoren. De gebeurtenis had geen invloed op de medewerkers, de bevolking of het milieu.
Het voorval is te wijten aan de onjuiste opvolging van een procedure en een tekortkoming in de bewaking van de parameters. Het FANC volgt de situatie op de voet.
Het FANC heeft deze anomalie ingedeeld op het niveau 1 van de internationale schaal voor nucleaire gebeurtenissen (INES-schaal).

25/11/2020 - Procedurefout tijdens test van een veiligheidssysteem

De reactor Tihange 2 ligt sinds 12 november 2020 stil voor een gepland onderhoud. In de nacht van 20 op 21 november heeft ENGIE Electrabel de werking van een veiligheidssysteem getest. Door een procedurefout is de test uitgevoerd met een hogere druk dan bedoeld, waardoor er water onder een hogere druk dan verwacht in het primaire circuit werd geïnjecteerd.
Het FANC volgt de lessen die uit deze gebeurtenis worden getrokken op de voet.
Er is niemand gewond geraakt tijdens de test en de gebeurtenis heeft geen invloed op de bevolking of het milieu.
Het FANC schaalt deze anomalie in op het niveau 1 van de internationale schaal voor nucleaire gebeurtenissen (INES-schaal).

17/11/2020 - Heropstart Tihange 1

De kernreactor Tihange 1 mag heropstarten. ENGIE Electrabel heeft de werkzaamheden aan de reactor afgerond en het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle (FANC) heeft ze gecontroleerd en goedgekeurd. De werkzaamheden kaderden in de langetermijnuitbating van de reactor. Meer info: https://fanc.fgov.be/nl/dossiers/kerncentrales-belgie/langetermijnuitbat...

10/11/2020 - Gezamenlijk Verdrag: zevende Belgisch nationaal verslag

Het Gezamenlijk Verdrag inzake de veiligheid van het beheer van verbruikte splijtstof en de veiligheid van het beheer van radioactief afval is een internationaal verdrag over het beheer van radioactief afval op wereldschaal. In het kader van dat verdrag rapporteert ook België regelmatig aan het Internationaal Agentschap voor Atoomenergie (IAEA). In oktober 2020 bezorgde België zijn zevende nationaal verslag aan het IAEA. Het verslag werd opgemaakt door het FANC, Bel V, NIRAS, ENGIE Electrabel en het SCK CEN. Het biedt een volledig overzicht van de Belgische aanpak inzake de veiligheid van het beheer van bestraalde splijtstof en radioactief afval en beschrijft hoe ons land de verschillende artikels van het Gezamenlijk Verdrag toepast. Meer info: Verdrag inzake de veiligheid van het beheer van bestraalde splijtstof en van radioactief afval.

04/11/2020 - Transport van bestraalde splijtstof van Nederland naar Frankrijk

Op dinsdag 3 november 2020 vond een transport van bestraalde splijtstof plaats van de Nederlandse kerncentrale in Borssele naar het Franse opwerkingsbedrijf voor bestraalde splijtstof ORANO. Het transport verliep via België en is veilig verlopen, onder toezicht van het FANC. Het gaat om het eerste van in totaal zes transporten van bestraalde splijtstof die in de periode 2020-2022 van Nederland naar Frankrijk, via België, zullen plaatsvinden.

29/10/2020 - Korte uitval ventilatie bij Belgoprocess

Op site 2 van Belgoprocess ontstond er op 27 oktober een spanningsuitval bij de elektrische aankoppeling van een lasmachine. Daardoor viel de extractie van de ventilatie in verschillende installaties stil. De ventilatie kon snel worden heropgestart en de nodige controlemetingen werden onmiddellijk uitgevoerd. Het voorval heeft geen impact gehad op de gezondheid van de werknemers, de bevolking of het leefmilieu. Het FANC schaalt deze anomalie in op het niveau 1 van de internationale schaal voor nucleaire gebeurtenissen.

07/09/2020 - Eindrapporten van de weerstandstesten

Naar aanleiding van het kernongeval dat op 11 maart 2011 plaatsvond in de centrale van Fukushima-Daiichi in Japan, werd het nucleaire stresstestprogramma opgestart. Kerncentrales moesten beter worden beschermd tegen extreme natuurverschijnselen (aardbevingen, overstromingen, enz.), maar ook tegen andere scenario's (bv. gasexplosies). België evalueerde ook de weerstand van de andere grote Belgische nucleaire inrichtingen. In de loop van dit jaar werden alle verbeteringswerkzaamheden afgerond. Het FANC publiceert vandaag de eindrapporten van de weerstandstesten voor de kerncentrales van Doel en Tihange en voor de andere nucleaire vestigingen.
>> Raadpleeg hier de verslagen: https://fanc.fgov.be/nl/dossiers/kerncentrales-belgie/nucleaire-stresste...

29/06/2020 - Ongewone toename van de radioactiviteit in Noord-Europa

In Noord-Europa werd de afgelopen dagen een ongewone stijging van radioactiviteit gemeld. Tot op heden werd in België geen abnormale verhoging van het radioactiviteitsniveau waargenomen door de meetstations van het meetnetwerk TELERAD. Op dit moment is er op het Belgische grondgebied dus geen enkel risico voor de bevolking of het milieu en moeten er geen specifieke maatregelen worden getroffen. Het FANC volgt de situatie op de voet en blijft regelmatig contact houden met het SCK CEN, het KMI en zijn internationale partners.

26/06/2020 - Wijziging van het ARBIS

De wijziging van 29 mei 2020 van het ARBIS (KB van 20 juli 2001) werd op 11 juni 2020 gepubliceerd in het staatsblad. De aanpassingen hebben betrekking op de vergunningsprocedure voor inrichtingen van klasse I en de milieueffectbeoordeling. Ze vloeien voornamelijk voort uit de wijziging van de FANC-wet (15 april 1994) van 6 december 2018. Een belangrijke nieuwigheid is dat voortaan niet langer de gemeentes, maar het FANC zelf zal instaan voor de organisatie van het openbaar onderzoek voor een vergunningsaanvraag. Meer info: https://www.jurion.fanc.fgov.be/jurdb-consult/consultatieLink?wettekstId...

19/06/2020 - Gebeurtenis INES 1 - Doel 1&2

Op 8 juni 2020 werd tijdens een controle vastgesteld dat eenzelfde testafsluiter van een sas naar het reactorgebouw bij zowel Doel 1 als Doel 2 onterecht open stond. De afsluiters werden onmiddellijk gesloten en de procedures worden aangepast.Deze anomalie werd ingedeeld op het niveau 1 van de INES-schaal.

17/06/2020 - Gebeurtenis INES 1 - Doel 4

Op 6 juni 2020 werd tijdens een periodieke test de opgelegde sluittijd van een aantal isolatieafsluiters van de hoofdstoomleidingen overschreden. Bij een herhaling van de test voldeden alle afsluiters weer aan de opgelegde sluittijd. Deze anomalie werd ingedeeld op het niveau 1 van de INES-schaal.

29/05/2020 - Heropstart Doel 1

Ook de kernreactor Doel 1 mag heropstarten. ENGIE Electrabel heeft de werkzaamheden aan de reactor afgerond en het FANC heeft ze gecontroleerd en goedgekeurd. De werkzaamheden kaderden in de langetermijnuitbating van de reactor. Meer info: https://fanc.fgov.be/nl/dossiers/kerncentrales-belgie/langetermijnuitbat....

28/05/2020 - Tihange 1: waterreservoir gebeurtenis

Tijdens werken aan een waterreservoir op de kernreactor Tihange1, is, door verstopping van de luchttoevoer, onderdruk ontstaan in het reservoir. Hierdoor zijn de wanden van het reservoir vervormd geraakt.
De nucleaire veiligheid is op geen enkel moment in het geding geweest gezien de reactor al stil lag. Deze gebeurtenis heeft dan ook geen impact gehad op de veiligheid van de werknemers, de bevolking of het leefmilieu. Het FANC heeft de exploitant gevraagd een onderzoek uit te voeren naar de precieze oorzaak. De reactor wordt niet heropgestart totdat de herstellingswerken zijn voltooid.

22/05/2020 - Doel 2

De kernreactor Doel 2 mag heropstarten. ENGIE Electrabel heeft de werkzaamheden aan de reactor afgerond en het FANC heeft ze gecontroleerd en goedgekeurd. De werkzaamheden kaderden in de langetermijnuitbating van de reactor. Meer info: https://fanc.fgov.be/nl/dossiers/kerncentrales-belgie/langetermijnuitbating-lto-van-de-belgische-kerncentrales.

27/04/2020 - Overdracht vergunning voormalige site EZB in Seneffe

Het FANC heeft de vergunning voor de voormalige site van EZB in Seneffe overgedragen aan Telix Pharmaceuticals Belgium. Lees er meer over in ons infodossier: https://fanc.fgov.be/nl/dossiers/industriele-inrichtingen/industriele-in....

06/04/2020 - Bosbrand in de buurt van Tsjernobyl

Op zondag 5 april vond een bosbrand plaats in de buurt van Tsjernobyl. Oekraïne meldt een verhoogde radioactiviteit door de brand, maar de radiologische invloed van zo'n brand is zeer lokaal. In België meten we op dit moment dan ook geen verhoogde radioactiviteit en de kans is zeer klein dat dat de komende dagen zal veranderen. Het FANC volgt de situatie uiteraard verder op.

05/03/2020 - Valse e-mails

We hebben gemerkt dat onlangs enkele van onze contacten valse e-mails ontvingen in naam van het FANC.
Dergelijke frauduleuze e-mails bevatten doorgaans bijlagen of attachments met een verzoek om persoonlijke informatie of kunnen ook een weblink bevatten met het doel om persoonlijke informatie in te winnen.
Mocht u twijfelen aan de authenticiteit van een mail vanuit het FANC, aarzel dan niet contact op te nemen met uw contactpersoon binnen onze organisatie om de echtheid te verifiëren.

21/02/2020 - Incidentmelding

Op 5 februari 2020 werd in Tihange 2 een klep gesloten zonder toelating van het reactorcontroleteam. Er werd daarop een alarm geactiveerd in de controlekamer en de situatie werd binnen de voorgeschreven termijnen genormaliseerd. Het voorval heeft geen impact gehad op de veiligheid van de werknemers, de bevolking of het leefmilieu. Het FANC schaalt deze anomalie in op het niveau 1 van de internationale schaal voor nucleaire gebeurtenissen (INES-schaal).

06/02/2020 - Gebeurtenis Ines 1 - Tihange 2

Op 6 februari 2020 daalde het peil van de waterreservoirs van het behandelingscircuit van de opslagdokken voor bestraalde kernbrandstof van Tihange 2 als gevolg van een verkeerde handeling tijdens een test op een pomp. Het herstel van het waterpeil duurde 20 minuten langer dan verwacht. Deze gebeurtenis werd ingedeeld op het niveau 1 van de INES-schaal en had geen impact op de veiligheid van de werknemers, de bevolking of het leefmilieu.

04/12/2019 - Automatische stilstand Tihange 1

Op woensdag 4 december 2019 werd de kernreactor Tihange 1 automatisch uitgeschakeld vanwege een storing in het besturingssysteem van pompen in het niet-nucleaire deel van de centrale.
Deze gebeurtenis heeft geen impact gehad op het welzijn van de werknemers, de bevolking of het leefmilieu. Het FANC is op de hoogte en volgt de situatie op.

20/11/2019 - Negende transport van bestraalde splijtstof van Nederland naar Frankrijk

Het negende transport van bestraalde splijtstof vanuit het Nederlandse Borssele (EPZ) naar Frankrijk (AREVA) over Belgisch grondgebied op dinsdag 19 november 2019 is in goede veiligheidsomstandigheden verlopen. In de toekomst zullen nog andere transporten van bestraalde splijtstof vanuit Nederland naar Frankrijk door België plaatsvinden. 

08/10/2019 - Kleine brand bij Belgoprocess

Op 8 oktober ontstond er op de site van Belgoprocess een kleine brand tijdens het persen van een afvalvat. Belgoprocess staat in voor de verwerking en opslag van het Belgische radioactieve afval.
Belgoprocess heeft het FANC op de hoogte gebracht en de medewerkers uit voorzorg geëvacueerd. De brand was snel onder controle en de medewerkers konden kort na het incident terug aan het werk. De brand had geen impact op de veiligheid van de werknemers, de bevolking of het leefmilieu.

06/10/2019 - Stilstand Tihange 2

Op zondag 6 october 2019 werd de kernreactor van Tihange 2 stigelegd om exploitatieredenen.
Deze gebeurtenis heeft geen impact gehad op het welzijn van de werknemers, de bevolking of het leefmilieu. Het FANC is op de hoogte en volgt de situatie op.

12/09/2019 - Gebeurtenis Ines 1 - JRC Geel

Op 11 september 2019 werd bij graafwerken op de site van JRC Geel een gasleiding geraakt, waardoor er gas vrijkwam. Dit gaslek werd vrij snel gedicht en de leiding werd hersteld. De gebeurtenis werd gerangschikt op niveau 1 van de INES-schaal en had geen impact op de veiligheid van de werknemers, de bevolking of het leefmilieu.

04/09/2019 - Eerste transport van uraniumresiduen van Fleurus naar Mol goed verlopen

Op 4 september heeft, onder toezicht van het FANC, het eerste transport van uraniumresiduen, afkomstig van de productie van medische radio-isotopen, van het IRE in Fleurus naar het SCK in Mol plaatsgevonden, waar de residuen opnieuw zullen worden verwerkt. Het transport is vlot verlopen. In de toekomst zullen nog meer transporten van uraniumresiduen plaatsvinden van het IRE in Fleurus naar het SCK in Mol. Het FANC zal erop toezien dat ook die veilig verlopen.

20/08/2019 - Uitstoot van kleine hoeveelheid radioactief selenium bij Studiecentrum voor Kernenergie (SCK) 

Op 19 augustus kwam er bij het Studiecentrum voor Kernenergie (SCK) in Mol via een ventilatieschoorsteen een kleine hoeveelheid radioactief selenium vrij. Dat gebeurde tijdens een manipulatie van selenium-75 in een afgeschermde cel. Selenium-75 is een radio-isotoop die voor industriële toepassingen wordt gebruikt. Het SCK heeft het FANC op de hoogte gebracht van het incident. De gebeurtenis had geen impact op de veiligheid van de werknemers, de bevolking of het leefmilieu.

12/08/2019 - ​Hoofdvoedingskabel JRC Geel doorgesneden tijdens graafwerken

Tijdens graafwerkzaamheden op de site van JRC Geel werd op 7 augustus een van de twee hoofdvoedingskabels doorgesneden, waardoor de stroomtoevoer naar de site uitviel. De dieselgeneratoren werden opgestart en alle daarop aangesloten veiligheidssystemen waren actief. Aangezien er twee hoofdstroomkabels op de site zijn, kon er worden overgeschakeld op de tweede kabel. De elektriciteitstoevoer was binnen het uur hersteld. Deze gebeurtenis had geen impact op de veiligheid van de werknemers, de bevolking of het leefmilieu.

21/06/2019 - Gebeurtenis Ines 1 - Tihange 2 

Op 15 juni 2019 stelde Electrabel tijdens de verificatie van de toestand van de reactor Tihange 2, die wordt heropgestart, vast dat een van de cellen die instaan voor de elektrische voeding van het sproeisysteem van het reactorgebouw (een veiligheidsuitrusting) niet correct geïnstalleerd was. De situatie is hersteld. De gebeurtenis werd ingedeeld op het INES-basisniveau 0, maar werd verhoogd naar 1 omdat het probleem onder andere werd veroorzaakt door de toepassing van een ongepaste procedure.

 

 

Laatst aangepast op: 
26/08/2021