De kern van ons werk

Ons werk wordt georganiseerd rond 4 kernen:

Anticiperen, informeren en reglementeren

Een doeltreffende bescherming bieden tegen de gevaren van ioniserende straling is onmogelijk zonder de mogelijke risico’s vooraf in kaart te brengen. Om die reden organiseert het FANC preventie- en sensibiliseringsacties. Die inspanningen worden ondersteund door een continue verbetering van de beschermingsnormen aan de hand van leidraden of reglementaire initiatieven. Deze worden meestal opgesteld door internationale expertenteams en overstijgen het verplichte karakter van deze normen.

Vergunnen en controleren

De eerste stap in het controleproces van het FANC is het afleveren van vergunningen. Iedereen die een activiteit of installatie wil opstarten die gebruik maakt van ioniserende straling, moet daarvoor een vergunning aanvragen bij het FANC.

Het Agentschap ziet toe op de naleving van deze vergunningsvoorwaarden en controleert aan de hand van inspecties en metingen of toepassingen van radioactiviteit op een correcte manier gebruikt worden en of er zich geen abnormale situaties voordoen. Bij inbreuken op de regelgeving kan het FANC een proces-verbaal opmaken en de maatregelen opleggen die het noodzakelijk acht.

Het beheer van onvoorziene gebeurtenissen

Ondanks de uitgebreide preventie- en controleacties van het FANC, kunnen er zich toch onverwachte situaties voordoen die een reëel of potentieel gevaar inhouden. Daarom ontwikkelt het Agentschap  preventief en in overleg met zijn stakeholders adequate procedures, om te garanderen dat de betrokken spelers snel op de hoogte zijn en doeltreffend kunnen optreden in geval van een incident of ongeval.

Een blik op de toekomst

Om vooruitgang te kunnen boeken, moet de expertise op het gebied van de bescherming tegen de risico’s van ioniserende straling steeds opnieuw kritisch in vraag worden gesteld. Dit bevragingsproces verloopt via intensieve inspanningen op het niveau van de internationale gemeenschap, door permanente uitwisselingen met de stakeholders, door aanmoediging en opvolging van het wetenschappelijk onderzoek en door een continue opleiding van de actoren uit de betrokken sectoren.

>> Onze vacatures raadplegen en/of spontaan solliciteren

 

Laatst aangepast op: 04/12/2020