Management System van het FANC

Een professioneel en performant managementsysteem

Sinds begin 2017 heeft het Federaal Agentschap voor Nucleaire controle beslist om de ISO 9001-certificering, een norme m.b.t. zijn kwaliteitssysteem, niet meer te verlengen en het te vervangen door het Management System, een beheersysteem dat werd aanbevolen door het Internationaal Agentschap voor Atoomenergie (IAEA) en aan de hierdoor en door de Europese richtlijn 2014/87/Euratom bepaalde criteria beantwoordt. Dit beheersysteem spitst zich toe op de begrippen veiligheid en veiligheidscultuur en garandeert dat alle aspecten die verband houden met de nucleaire veiligheid transversaal beheerd worden. Het FANC ontwikkelt een geïntegreerd beheersysteem, waarbij ook naar de aspecten veiligheid en stralingsbescherming wordt gekeken.

Het Management System dient te garanderen dat de opdrachten van het Agentschap doeltreffend en efficiënt worden uitgevoerd via de in de beleidsintenties beschreven processen. Het is opgebouwd rond een aantal beleidsintenties die betrekking hebben op de verschillende activiteiten van het Agentschap. In deze beleidsintenties worden, voor elk van de domeinen, de basisregels en de ermee verbonden processen bepaald. Hierdoor wil het FANC de ideeën en vernieuwingen met toegevoegde waarde valoriseren, waardoor de samenwerking tussen de collega’s onderling wordt versterkt. Het wil tevens die gedragingen en houdingen aanmoedigen die de weerspiegeling zijn van zijn institutionele waarden.

Het Management System is beter aangepast aan de activiteitssector van het Agentschap en aan zijn missie en beantwoordt aan de Europese vereiste terzake

Deze wijziging kwam er omwille van verschillende redenen:

  • De invoering van een managementsysteem gericht op de nucleaire veiligheid is een Europese verplichting: artikel 8 ter-2 van de richtlijn 2014/87/Euratom legt aan de nucleaire veiligheidsautoriteiten op om een « geïntegreerd managementsysteem op te stellen dat de vereiste prioriteit geeft aan de nucleaire veiligheid », wat het geval is met het Management System van het IAEA, in tegenstelling tot het ISO 9001-systeem. Het Management System legt het accent op de veiligheidscultuur en garandeert dat alle aspecten m.b.t. de nucleaire veiligheid transversaal beheerd worden.
  • Het Management System  sluit beter aan bij de missie van het FANC: deze missie bestaat erin er op toe te zien dat de bevolking, de werknemers en het leefmilieu doeltreffend tegen de negatieve effecten van de ioniserende straling beschermd worden. Het Management System, zoals het door het IAEA wordt aanbevolen, is gericht op de veiligheid en de veiligheidscultuur, in tegenstelling tot de ISO 9001-norm waarbij, zelfs in de meest recente versie (ISO 9001/2015), de focus enkel ligt op het begrip ‘dienst’.
  • Het Management System is een door het IAEA opgezet systeem, waardoor het dus beter aangepast is aan de activiteitssector van het Agentschap.

Het beheersysteem van het FANC wordt regelmatig aan een audit onderworpen door deskundigen die vertrouwd zijn met de notie nucleaire veiligheid

Een Integrated Regulatory Review Service-missie (IRRS) is een dienst die het IAEA aanbiedt en waarbij een internationaal deskundigenteam het wettelijk en reglementair kader analyseert dat door de veiligheidsautoriteit werd ingevoerd. Ook wordt daarbij geëvalueerd in welke mate het wettelijk en reglementair kader, de structuur en de nationale regulatoren aan de internationale normen en richtlijnen, zoals het IAEA ze in de Safety Standards definieert, beantwoorden. In dit kader onderzoeken de aanwezige deskundigen, die vertrouwd zijn met het begrip nucleaire veiligheid, het beheersysteem van het Agentschap. Een IRRS-missie wordt minimaal om de 10 jaar georganiseerd en omvat tevens tussentijdse opvolgingsmissies.

 

 

Laatst aangepast op: 05/06/2018