Procedure voor het opvragen van informatie

Hoe kan ik documenten opvragen?

U kunt uw verzoek om een document te raadplegen of om een kopie ervan te ontvangen via verschillende manieren indienen:

 • Via e-mail: meldpunt@fanc.fgov.be
 • Schriftelijk:
  Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle (FANC)
  Ter attentie van de directeur-generaal
  Markiesstraat 1, bus 6A
  1000 Brussel
 • Via het standaardformulier of het webformulier
 • Door u persoonlijk aan te melden op de hoofdzetel van het FANC, waar u het standaardformulier kan invullen

Vermeld zo duidelijk mogelijk wat u precies wenst. Telefonische vragen komen niet in aanmerking. Uiteraard is het mogelijk om louter informatieve vragen telefonisch te stellen. Deze vragen vallen echter niet onder de noemer ‘openbaarheid van bestuur'.

Als uw aanvraag te algemeen of te vaag zou zijn, dan zal men u vragen om deze te specificeren of te vervolledigen. Zolang hierop geen reactie werd verkregen, is het FANC niet verplicht te antwoorden.

Zodra uw volledige aanvraag is ontvangen, wordt ze geregistreerd. Het register kan worden geraadpleegd om de verdere behandeling van uw aanvraag te kunnen volgen.

Iedereen kan bestuursdocumenten opvragen: natuurlijke personen, rechtspersonen, feitelijke verenigingen of groeperingen, bedrijven (...). 

Weigeringsgronden

Het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle (FANC) moet het verzoek afwijzen wanneer hiermee afbreuk wordt gedaan aan het algemeen belang of aan een recht toegekend aan een derde persoon die hierdoor schade kan ondervinden.

We onderscheiden hierbij:

 • absolute weigeringsgronden: het FANC kan onmiddellijk weigeren, na vaststelling dat er afbreuk wordt gedaan aan bovengenoemd belang
 • relatieve weigeringsgronden: er moet een tweede beoordeling volgen om na te gaan of het belang van de openbaarmaking niet belangrijker is dan het beschermde belang. Dit vereist een beoordeling van geval tot geval, waarbij de uiteindelijke beslissing – tot afwijzing of niet – gemotiveerd moet worden en kenbaar gemaakt aan diegene die het verzoek heeft ingediend.

Geclassificeerde informatie

Geclassificeerde informatie mag enkel worden overgemaakt aan personen die daartoe speciaal zijn gemachtigd op basis van een betrouwbaarheidsonderzoek en voor zover dit noodzakelijk is voor het uitoefenen van hun opdracht. Op de bewaring en de verspreiding van zulke documenten zijn bijzondere veiligheidsmaatregelen van kracht. De classificatie kan enkel ongedaan worden gemaakt door de auteur van het document. Vandaar dat de beroepsinstanties die tussenkomen in de wetten op de openbaarheid van bestuur terzake onbevoegd zijn.

Het FANC heeft informatie die op last van andere instanties is geclassificeerd, waaronder Europese of internationale instanties. Het Agentschap heeft van de wetgever de bevoegdheid gekregen om zelf informatie te classificeren.

 

Laatst aangepast op: 23/08/2023