Openbaarheid van bestuur: veelgestelde vragen

Is elk bestuursdocument opvraagbaar?

In het kader van de openbaarheid van bestuur kunnen alle bestuursdocumenten worden opgevraagd, behalve vertrouwelijke documenten. Dat betekent dat in principe alle informatie waarover het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle (FANC) beschikt, kan worden opgevraagd, ongeacht de informatiedrager.

De aanvraag moet wel betrekking hebben op bestaande documenten en een finale versie zijn.

Wie kan deze documenten aanvragen?

Iedereen kan bestuursdocumenten opvragen: natuurlijke personen, rechtspersonen, feitelijke verenigingen of groeperingen, bedrijven (...) De nationaliteit of de woonplaats van de aanvrager speelt geen rol.

Zijn er uitzonderingen?

Het feit dat het gevraagde als een bestuursdocument wordt beschouwd, betekent niet dat het gevraagde ook automatisch openbaar moet worden gemaakt: het FANC kan immers uitzonderingsgronden inroepen als het document vertrouwelijke gegevens bevat. Zoals persoonlijke belangen of informatie die valt onder het geheim van gerechtelijk onderzoek. Daarbij komt nog de geheimhoudingsplicht die te maken hebben met de beveiliging van de nucleaire installaties in het kader van de bestrijding van het terrorisme. Openbaarheid van Bestuur mag de missie van het FANC niet in het gedrang brengen. Deze missie bestaat erin om de veiligheid van de burgers en de bescherming van het leefmilieu te waarborgen.

Kan ik rekenen op hulp vanwege het FANC?

Het FANC is verplicht om iedereen die informatie zoekt, behulpzaam te zijn. Dat betekent bijvoorbeeld dat we moeten antwoorden op de vraag of een bepaald bestuursdocument bestaat of op de vraag waar een bepaald document zich bevindt.

Het FANC is ook verplicht om de aanvrager te helpen als zijn aanvraag niet concreet genoeg is: ze moet contact opnemen met de aanvrager als zijn aanvraag onduidelijk, onredelijk, te algemeen of te vaag geformuleerd is. Eventueel stuurt het FANC de aanvraag door naar een andere bevoegde instantie.

Zijn verslagen van vergarderingen openbaar?

De verslagen van de meeste vergaderingen worden wel degelijk beschouwd als bestuursdocumenten en kunnen dus opgevraagd worden. Wel is het mogelijk dat, afhankelijk van de aard van de vergadering en van het verslag, het verslag vertrouwelijke elementen bevat, zoals namen van personen, hun persoonlijk standpunt, of beleidsinformatie waarvan de vertrouwelijkheid noodzakelijk is om de politieke besluitvorming niet in gevaar te brengen. In dat geval kan het verslag gedeeltelijk openbaar gemaakt worden, dat wil zeggen met weglating van de vertrouwelijke gegevens.

Wat als het gevraagde document nog niet af is?

Een document dat niet af is of onvolledig is, hoeft niet te worden vrijgegeven. Een document wordt beschouwd als af als het een definitieve status heeft gekregen, dat wil zeggen dat het ondertekend is door de bevoegde personen (meestal de opsteller van het document, de controlleurs en de personen die het document goedkeuren).

Hoe kan ik documenten opvragen?

U kunt uw verzoek om een document te raadplegen of om een kopie ervan te ontvangen via verschillende manieren indienen:

 • Via e-mail: meldpunt@fanc.fgov.be
 • Schriftelijk:
  Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle (FANC)
  Ter attentie van de directeur-generaal
  Markiesstraat 1, bus 6A
  1000 Brussel
 • Via het standaardformulier of het webformulier
 • Door u persoonlijk aan te melden op de hoofdzetel van het FANC, waar u het standaardformulier kan invullen
Welke gegevens moet ik vermelden in de aanvraag?

Vermeld zo duidelijk mogelijk wat u precies wilt: de aangelegenheid waarover het gaat en indien mogelijk de bestuursdocumenten in kwestie + eventueel formaat waarin u de informatie wenst.
Vermeld ook uw naam en correspondentieadres (ook e-mailadres of postbusadres zijn mogelijk). Om u te helpen uw aanvraag zo goed mogelijk in te dienen, heeft het FANC een standaardformulier en een webformulier opgesteld dat u op onze website aantreft.

Hoe weet ik mijn aanvraag wel in behandeling is?

Nadat u uw aanvraag hebt ingediend, wordt uw verzoek ingeschreven in een register. Vervolgens wordt uw vraag getoetst en wordt bekeken of er eventueel uitzonderingsgronden van toepassing zijn. U krijgt in principe binnen veertien dagen een antwoord om u te informeren of uw aanvraag ontvankelijk is verklaard. U krijgt het gevraagde document dan binnen 30 dagen toegestuurd, ofwel wordt meegedeeld dat uw aanvraag in behandeling is genomen met informatie over het tijdstip waarop u het gevraagde document kan verwachten, ofwel wordt meegedeeld dat uw aanvraag geweigerd is met de daarvoor geldende argumenten.

Wat zijn vertrouwelijke documenten? Kan het FANC weigeren om bepaalde documenten openbaar te maken?

Het uitgangsprincipe is dat alle bestuursdocumenten in aanmerking komen voor openbaarheid. Dat betekent niet dat alle documenten op eenvoudig verzoek verplicht worden vrijgegeven. Bepaalde informatie kan als vertrouwelijk worden beschouwd omdat het onder een uitzonderingsgrond valt of onder een door de wet ingevoerde geheimhoudingsplicht.

Het FANC beoordeelt elke aanvraag van geval per geval.

Moet ik betalen voor de gevraagde documenten?

Het bekomen van inzage en uitleg is kosteloos. Voor het maken van kopieën: het FANC hanteert evenwel het principe dat ook afschriften in beperkte mate (< 50 pagina's) gratis zijn. 

Wat kan ik doen als het antwoord van het FANC mij geen voldoening schenkt?

De wijze waarop uw klacht wordt behandeld is verschillend voor milieu-informatie en andere bestuursdocumenten:

 • Voor gewone bestuursdocumenten kan u een verzoek richten tot het FANC om de eerder genomen beslissing opnieuw te heroverwegen. Gelijktijdig verzoekt u de Commissie voor de toegang tot bestuursdocumenten om een advies uit te brengen over de beslissing van het FANC waarmee u niet akkoord gaat. Het FANC zal bij zijn beslissing met dit advies rekening houden.
 • Voor milieu-informatie kan u tegen de beslissing van het FANC in beroep gaan bij de Federale Beroepscommissie voor de toegang tot Milieu-informatie, die als een onafhankelijke beroepsinstantie optreedt, en brengt u het FANC hiervan op de hoogte. 

In geval van beroep moet u dus een keuze maken tussen één van beide procedures. Tegen de weigering van het Agentschap tot het vrijgeven van geclassificeerde informatie is geen beroep mogelijk.

 

 

Laatst aangepast op: 20/02/2024