Zevende vergadering van de verdragsluitende landen

De zevende voltallige bijeenkomst van de verdragsluitende landen van het Verdrag inzake Nucleaire Veiligheid werd van 26 maart tot 7 april 2017 gehouden op de zetel van het Internationale Atoomenergieagentschap (IAEA) te Wenen.

Zeven maanden voor deze bijeenkomst heeft België, zoals voorgeschreven, een nationaal verslag opgesteld, dat op 15 augustus 2016 aan de IAEA werd overgemaakt. Dit verslag wordt door de andere verdragsluitende landen onderzocht en zij hebben schriftelijke vragen geformuleerd over het Belgische nationale verslag.

Voor de conferentie van de verdragsluitende landen heeft het Agentschap het proces gecoördineerd om een antwoord te formuleren op deze vragen. In februari 2017 heeft zij de antwoorden aan de IAEA overgemaakt.

Tijdens de eerste week van de voltallige bijeenkomst van de verdragsluitende landen, heeft de Belgische delegatie, die bestaat uit experts van het FANC, Bel V en ENGIE-Electrabel, een presentatie gegeven voor de onderzoeksgroep van (12) landen die aan de Belgische delegatie was toegewezen en heeft zij mondeling geantwoord op de vragen die er werden gesteld.

Door deze onderzoeksgroep werd er een onderzoeksverslag opgemaakt van de Belgische situatie.

Volgens dit verslag werd er op de volgende domeinen goed gescoord :

  1. Het beheersproces dat werd ingevoerd met betrekking tot de foutindicaties in de reactorkuipen van Tihange 2 en Doel 3 die op problemen zouden kunnen wijzen, waarbij meerdere wetenschappelijke organisaties en internationale regelgevende instanties waren betrokken, evenals de open toegang tot de beschikbare informatie
  2. De gekruiste inspecties die samen met de buurlanden werden uitgevoerd.
  3. Een extra niveau voor de melding van noodsituaties (“reflexmodus”) die samenhangen met snel ontwikkelende ongevallen.
  4. Het LTO-proces (Long term operation) met het verplichte actieplan, inclusief de continue verbetering van de veiligheid van de kernreactoren dankzij de vele plannen voor verbetering.

Er werden eveneens uitdagingen geïdentificeerd:

  1. De afronding van het Nationaal Noodplan.
  2. De uitvoering, door de operator, van de lopende actieplannen (veiligheidscultuur, stresstests, LTO, brandrisico en probabilistische veiligheidsstudie, referentieniveaus WENRA 2014), en de daarmee samenhangende controle door de toezichthouder.
  3. De afronding van de voorbereiding van de definitieve stillegging en de toekomstige ontmanteling van de centrales.
  4. De afronding van de actieplannen die voortvloeien uit de IRRS

Tijdens de tweede week van de bijeenkomst werden belangrijke onderwerpen die het toetsingsproces aan het licht heeft gebracht, geïdentificeerd en behandeld, wat dan heeft geleid tot het eindverslag.

Daarbij werden vooral de volgende punten besproken en onderzocht :

  • de opvolging van de problemen die tijdens de zesde toetsingsconferentie werden geïdentificeerd;
  • de inspanningen die werden geleverd in het kader van de Verklaring van Vienne, die in februari 2015 werd goedgekeurd tijdens een diplomatieke conferentie van de verdragsluitende landen.

België heeft, net als de voorgaande keren, zijn verplichtingen voor deze zevende toetsingsconferentie nageleefd.

Meer informatie : IAEA News

Voorgaande verslagen 

 

Laatst aangepast op: 12/07/2022