Overslaan en naar de inhoud gaan

Ontwerp van aanpassing van het reglementair kader m.b.t. de medische blootstelling en de blootstellingen bij niet-medische beeldvorming met medisch-radiologische uitrustingen

Ontwerp van aanpassing van het reglementair kader m.b.t. de medische blootstelling en de blootstellingen bij niet-medische beeldvorming met medisch-radiologische uitrustingen

Het reglementair kader met betrekking tot de medische blootstellingen en de blootstellingen bij niet-medische beeldvorming met medisch-radiologische uitrustingen diende te worden herzien in het kader van de omzetting van de Richtlijn 2013/59/EURATOM in onze nationale regelgeving en ook om rekening te houden met de medische, technische en wetenschappelijke evoluties inzake stralingsbescherming.

Het nieuwe reglementair kader met betrekking tot de medische blootstellingen en de blootstellingen bij niet-medische beeldvorming met medisch-radiologische uitrustingen bestaat uit de volgende reglementaire teksten :

 • Een  wijziging van de FANC-wet.
  Het gaat om een update van de bevoegdheden van het Agentschap inzake medische en diergeneeskundige toepassingen van ioniserende stralingen, in het bijzonder :
  • Een verduidelijking van de resp. erkenningen, vergunningen en goedkeuringen die het Agentschap verleent;
  • Het toezicht dat het Agentschap uitvoert in dit domein;
  • De rol van het Agentschap bij de rechtvaardiging van soorten van handelingen waarbij ioniserende stralingen gebruikt worden;
  • De organisatie van de medische stralingsfysica. 
   Nieuw is hier dat de vergunninghouder van een inrichting met medisch-radiologische installaties een dienst voor medische stralingsfysica moet inrichten, naar analogie met de dienst voor fysische controle en de dienst voor preventie en bescherming op het werk. Er zijn overgangsmaatregelen voorzien voor de fasering van deze verplichting, en de verplichting geldt niet voor klasse III-inrichtingen waar geen CT-toestel of een toestel voor interventionele radiologie aanwezig is. Deze dienst voor medische stralingsfysica wordt belast met de organisatie van de medische stralingsfysica binnen de inrichting, met inbegrip van de identificatie van de middelen, noodzakelijk om te voldoen aan de reglementaire eisen bepaald door de Koning en aan de doelstellingen van de inrichting in het domein van de medische stralingsfysica. De organisatie en de middelen van de dienst voor medische stralingsfysica zijn afhankelijk van de specifieke activiteitendomeinen, van de technische uitrustingen en hun complexiteit, van het aantal behandelingen en onderzoeken en hun complexiteit, van activiteiten inzake patiëntveiligheid, kwaliteit en risicobeheer, en van, in voorkomend geval, onderwijs- en navormingsactiviteiten in de inrichting. De wet bepaalt ook welke aspecten vastgelegd worden door de Koning in koninklijke besluiten.
 • Een ontwerp van koninklijk besluit betreffende de medische blootstellingen aan ioniserende stralingen en de blootstellingen bij niet-medische beeldvorming met medisch-radiologische uitrustingen.
  Op 28 september 2017 heeft het FANC dit project voorgesteld aan de betrokken stakeholders tijdens een rondetafel waarna de stakeholders tot 20 oktober commentaren konden geven op de ontwerptekst. De ontwerptekst van het Koninklijk Besluit werd daarna verder aangepast en verfijnd, rekening houdend met de inbreng van de stakeholders. De tekst werd in de zomer van 2018 aan diverse adviesorganen verstuurd.
 • Een ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 20 juli 2001 houdende algemeen reglement op de bescherming van de bevolking, van de werknemers en het leefmilieu tegen het gevaar van de ioniserende stralingen houdende de herschikking van de voorschriften inzake de medische en diergeneeskundige blootstellingen en betreffende de medische jury.
  Aangezien alle bepalingen betreffende medische blootstellingen uit het hoofdstuk VI van het ARBIS werd gelicht en ondergebracht in een apart Koninklijk Besluit, dient ook het ARBIS te worden herzien.

De Koninklijke Besluiten, en daarmee de omzetting van de richtlijn 2013/59/EURATOM voor wat betreft de medische blootstellingen, treden in werking na de publicatie ervan en op de datum voorzien in het Koninklijk besluit Medische Blootstellingen. Voor een aantal bepalingen zijn bovendien overgangsmaatregelen voorzien.

Documenten om te downloaden:

Voor meer informatie over dit onderwerp, kan u terecht bij : medicalexposures@fanc.fgov.be