Stress tests: de grote Belgische nucleaire sites zijn steeds beter beschermd tegen extreme natuurlijke omstandigheden

De exploitanten van de kerncentrales van Doel en Tihange, het IRE, het SCK•CENBelgoprocess en JRC-Geel boekten vooruitgang bij de uitvoering van hun actieplan, als gevolg van de weerstandstesten in 2011.

Na Fukushima 2011 besliste de Europese Raad dat alle Europese kerncentrales een stress test moesten ondergaan. Het doel van deze stress tests was om te evalueren in hoeverre de kerncentrales in Europa beschikken over voldoende grote veiligheidsmarges om te weerstaan aan extreme natuurlijke omstandigheden (zoals overstromingen, aardbevingen, extreme weersomstandigheden,...). Deze omstandigheden kunnen leiden tot het uitvallen van de elektriciteitsaanvoer en/of koeling van de reactor, wat in het ergste geval een kernsmelting kan veroorzaken.

België besloot om het toepassingsgebied van de stress tests uit te breiden naar andere scenario's die verband houden met foutief of kwaadwillig menselijk handelen (bijv. een vliegtuigcrash, cyberattack, terrorisme, gasexplosie) en om ook de andere nucleaire inrichtingen van klasse I (m.a.w het IRE, het SCK•CENBelgoprocessJRC-Geel en FBFC-International) te onderwerpen aan een stress test.

Intussen ondergingen alle nucleaire inrichtingen van klasse I in België een stress test. Op basis van de resultaten van deze stress tests moest elke exploitant zelf een actieplan opstellen en voorleggen aan het FANC om het veiligheidsniveau van zijn installaties verder te verhogen. Het FANC evalueerde de voorgestelde actieplannen en formuleerde waar nodig bijkomende eisen en aanbevelingen. Het FANC keurde alle nationale actieplannen voor de kerncentrales en voor de andere nucleaire inrichtingen van klasse I goed tussen december 2012 en juli 2013.

Vandaag publiceert het FANC de voortgangsverslagen van het jaar 2016 voor de kerncentrales van Doel en Tihange en voor de andere nucleaire inrichtingen van klasse I.

Eind 2016 had ENGIE Electrabel meer dan 85% van zijn actieplan afgerond voor de kerncentrales van Doel en Tihange.

De strategie bij een volledige black-out op de site (dit betekent het verlies van de externe elektrische voeding en de nooddieselgeneratoren) en de strategie in geval van verlies van de ultieme koudebron (een koelwatersysteem dat zowel tijdens normale uitbating als tijdens een noodsituatie kan dienen) zijn goed gedefinieerd op de twee sites. De werkzaamheden hieromtrent zijn afgerond in Doel (met bijvoorbeeld de ter beschikking stelling van extra pompen en mobiele diesels). In Tihange is het merendeel van de acties afgerond.

ENGIE Electrabel boekte tevens vooruitgang op vlak van de voorbereiding van het beheer van ongevallen.

Het einde van 2017 wordt besteed aan het finaliseren van de aanwending van de strategie omtrent de volledige black-out, net als aan de constructie van de gefilterde ventilatiesystemen op alle reactorgebouwen van de twee sites (behalve Doel 1 en 2, daar worden deze werken in 2019 afgerond).

Alle andere inrichtingen van klasse I kenden een aanzienlijke vooruitgang wat de implementatie van hun actieplan betreft. Eind 2016 hadden het SCK•CEN, het IRE en JRC-Geel 77% van hun acties afgerond. De cijfers van Belgoprocess tonen aan dat 59% werd afgesloten, maar meerdere acties bevinden zich in de laatste fase. FBFC-International had al zijn acties al in 2014 afgesloten.

De exploitanten verstevigden onder andere de verankeringen van essentiële uitrustingen (elektrisch, ventilatie,...)  om hun seismische weerstand te verbeteren. Naast deze preventieve maatregelen werden middelen ingezet om eventuele branden na een aardbeving te detecteren en te bestrijden.

Alle exploitanten pasten intussen hun intern noodplan aan en kochten mobiele dieselgroepen aan die de autonomie van hun installaties kunnen waarborgen, in geval van verlies van de externe elektrische voeding. Daardoor zijn de veiligheidsfuncties dus verzekerd.

Op vlak van de voorbereiding van het beheer van ongevallen werden tenslotte extra mobiele verlichtings- en communicatiemiddelen ingezet. Bovendien beschikken alle exploitanten voortaan over een noodcontrolezaal, die zich buiten de site bevindt. Op die manier is het mogelijk om acties te coördineren bij een crisis, als de site ontoegankelijk zou zijn. Ook werden de interne noodplannen van de verschillende exploitanten verbeterd om gebeurtenissen (zoals aardbevingen) die meerdere installaties en gebouwen tegelijkertijd kunnen treffen, beter te beheren.

We blijven aandachtig toezien op de vooruitgang van de acties als gevolg van de weerstandstesten, dit in het licht van onze missie: het beschermen van de populatie en het leefmilieu tegen de gevaren van ioniserende straling.

Begin 2018 publiceren we de nieuwe opvolgingsverslagen op onze website.