Oprichtings- en exploitatievergunning verleend aan nieuwe opslaginrichting in Tihange

Op 26 januari 2020 werd via koninklijk besluit de oprichtings- en exploitatievergunning verleend aan de nv Electrabel voor een nieuwe inrichting die zal dienen om verbruikte kernbrandstof tijdelijk op te slaan op de site van de kerncentrale van Tihange. Het besluit verscheen vandaag in het Belgisch Staatsblad en is dus van kracht geworden. Voor de bouw van de installatie heeft de uitbater ook nog een omgevingsvergunning nodig van het Waalse Gewest.

Het gaat om een zogenaamde Spent Fuel Storage Facility, een inrichting voor de tijdelijke opslag van de verbruikte kernbrandstof van de kerncentrale van Tihange.

Op 2 mei 2018 diende de nv Electrabel de vergunningsaanvraag voor de oprichting en exploitatie van de opslaginrichting in bij het FANC. De aanvraag werd vervolgens door het FANC onderworpen aan de verschillende stappen van het artikel 6 van het algemeen reglement. Na grondige analyse van de meer dan 250 bezwaren die werden ingediend tijdens het openbaar onderzoek in de ondervraagde gemeenten, legde het FANC op 13 december 2019 zijn positieve beoordeling voor aan de Wetenschappelijke Raad voor Ioniserende Stralingen. Die Raad bracht vervolgens een gunstig advies uit en ten slotte werd de vergunning op 26 januari 2020 verleend bij koninklijk besluit.

  • Raadpleeg hier het volledige dossier.