Overslaan en naar de inhoud gaan

Jaarlijkse heffingen

Jaarlijkse heffingen

De bedragen van de jaarlijkse heffingen, die ten bate van het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle (FANC) worden geheven ten laste van houders van vergunningen en erkenningen en geregistreerden, worden als volgt vastgesteld in art 30 bis/2 van de wet van de 15 april 1994.

Omschrijving van de vergunde inrichting, de vergunde of
geregistreerde activiteit of de erkende persoon of diensten

Bedrag van toepassing
vanaf het voorheffingsjaar 2019
Reactoren
Vermogensreactor Doel 1 1 737 128
Vermogensreactor Doel 2 1 737 128
Vermogensreactor Doel 3 3 474 256
Vermogensreactor Doel 4 3 474 256
Vermogensreactor Tihange 1 3 474 256
Vermogensreactor Tihange 2 3 474 256
Vermogensreactor Tihange 3 3 474 256
Kernreactoren voor onderzoek met een thermisch
vermogen van maximaal 5 megawatt
6 867
Kernreactoren voor onderzoek met een thermisch
vermogen groter dan 5 megawatt
35 167
Ontmanteling van kernreactoren voor
elektriciteitsproductie
412 021
Ontmanteling van kernreactoren voor onderzoek met
een thermisch vermogen groter dan 5 megawatt
17 584
Ontmanteling van kernreactoren voor onderzoek met
een thermisch vermogen van maximaal 5 megawatt
3 434
Inrichtingen van klasse I
Inrichtingen van klasse I, andere dan kernreactoren
voor elektriciteitsproductie en onderzoeksreactoren   
35 137        
Ontmanteling van inrichtingen van klasse I, andere
dan kernreactoren voor elektriciteitsproductie
en onderzoeksreactoren
17 584
Inrichtingen van klasse II
Inrichtingen van klasse II waar radioactieve stoffen
worden gewonnen uit bestraalde splijtstoffen en
waar deze worden geconditioneerd voor de verkoop  
12 849    
Ontmanteling van de inrichtingen van klasse II waar
radioactieve stoffen worden gewonnen uit bestraalde
splijtstoffen en waar deze worden geconditioneerd
voor de verkoop 

6 424

Inrichtingen van klasse II met een of meerdere
deeltjesversnellers die gebruikt worden voor onderzoek
of voor de productie van radionucliden (met
uitzondering van elektronische microscopen) alsook de
inrichtingen waar deze deeltjesversnellers worden
vervaardigd en/of getest
6 424
Inrichtingen van klasse II met een of meerdere
deeltjesversnellers voor de rechtstreekse
behandeling van patiënten
2 057
Andere inrichtingen van klasse II met een of meerdere
deeltjesversnellers
6 424
Ontmanteling van inrichtingen van klasse II met een of
meerdere deeltjesversnellers
3 212
Inrichting van klasse II waar zich bestralingsinstallaties
bevinden met een bron waarvan de activiteit gelijk is
aan of hoger ligt dan 100TBq, met uitzondering van
bestralingseenheden voor de behandeling van
patiënten en met uitzondering van bronnen die in alle
omstandigheden in hun afscherming blijven
6 424
Inrichtingen van klasse II waar radioactieve stoffen
worden verpakt voor verkoop in industriële
hoeveelheden
6 424
Andere inrichtingen van klasse II, dan deze reeds
vermeld in deze tabel
2 057
Inrichtingen van klasse III
Inrichtingen van klasse III bestaande uit een of  
meerdere RX-toestellen    

121

Inrichtingen van klasse III, andere dan
inrichtingen met een of meerdere
RX-toestellen

241

Mobiele installaties
Voertuigen en vaartuigen met kernaandrijving   41 126     
De mobiele installaties en de tijdelijke of bij
gelegenheid uitgevoerde werkzaamheden,
uitgezonderd de mobiele toestellen uitsluitend
gebruikt in het kader van de humane of
diergeneeskunde, die röntgenstralen
voortbrengen waarbij de normale piekspanning
200 kV niet overschrijdt.
257
Mobiele toestellen uitsluitend gebruikt in het
kader van de humane of diergeneeskunde, die
röntgenstralen voortbrengen waarbij de
normale piekspanning 200kV niet overschrijdt.

257

Activiteiten
Beroepsactiviteiten waarbij natuurlijke stralingsbronnen
aangewend worden en die door het Agentschap                   
vergund zijn
823
Geregistreerde invoerders die enkel radioactieve stoffen
invoeren bestemd voor eigen gebruik
617
Geregistreerde invoerders die radioactieve stoffen
invoeren bestemd voor verdere verdeling
1 234
Vervoerders van radioactieve stoffen, houders van één of
meerdere algemene vervoervergunningen (het specifieke
vervoer van ontmantelde bliksemafleiders uitgezonderd)
2 467
Vervoerders van radioactieve stoffen, voor elke speciale
vervoervergunning
1 646
Vervoerder UN groep 1 - over de weg 681
Vervoerder UN groep 1 - anders dan over de weg 681
Vervoerder UN groep 1 - over de weg - met onderaannemers 1 493
Vervoerder UN groep 1 - anders dan over de weg - met onderaannemers 1 493
Vervoerder UN groep 2 - over de weg 4 573
Vervoerder UN groep 2 - anders dan over de weg 2 221
Vervoerder UN groep 2 - over de weg - met onderaannemers 7 704
Vervoerder UN groep 2  - anders dan over de weg - met onderaannemers 4 151
Vervoerder UN groep 3 - over de weg 12 714
Vervoerder UN groep 3 - anders dan over de weg 4 588
Vervoerder UN groep 3 - over de weg - met onderaannemers 17 949
Vervoerder UN groep 3  - anders dan over de weg - met onderaannemers 6 882
Vervoerder UN groep 4 - over de weg 13 746
Vervoerder UN groep 4 - anders dan over de weg 5 426
Vervoerder UN groep 4 - over de weg - met onderaannemers 18 495
Vervoerder UN groep 4  - anders dan over de weg - met onderaannemers 6 882
Exploitant met een onderbrekingssite 11 472
Afhandelaar luchthaven 2 440
Havenskaai uitbater 2 440
Houders van vervoervergunningen waarbi jde geldigheidsduur van de vergunning of de vergunningen langer is dan een jaar 2 549
Houders van een vergunning voor het in de handel
brengen van radioactieve producten bestemd voor in
vivo gebruik of voor therapie in de geneeskunde of
diergeneeskunde
4 113
Houders van een vergunning voor het in de handel
brengen van radioactieve producten bestemd voor in
vitro gebruik in de geneeskunde of de
diergeneeskunde
1 370