Vraag/antwoorden betreffende het veiligheidsdossier

Het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle (FANC) analyseerde het door de Nationale instelling voor radioactief afval en verrijkte splijtstoffen (NIRAS) ingediende dossier en ging na of bij deze op te richten installatie de veiligheid van de bevolking, het leefmilieu en de werknemers gewaarborgd is op korte en in dit geval ook middellange en lange termijn. Voor de beoordeling baseerden de experts van het FANC en Bel V zich, naast hun technische expertise, op de nationale en internationale regelgeving en op de door het FANC ontwikkelde leidraden.

Het FANC verklaarde de aanvraag van NIRAS in juni van 2013 onvolledig.

Tot midden 2014 stelde het FANC aan NIRAS ook een aantal bijkomende specifieke vragen.

NIRAS heeft op 8 december 2017 alle vragen die ze voor een eerste Wetenschappelijke Raad diende te beantwoorden, beantwoord. De antwoorden op deze vragen kunnen geraadpleegd worden via onderstaande structuur. Ze werden georganiseerd volgens de verschillende hoofdstukken van het veiligheidsdossier van NIRAS.

Hoofdstuk 1 : Organisatie van het dossier en algemene informatie

Bevat algemene informatie met betrekking tot de inrichting en geeft tevens een overzicht van hoe het dossier is opgebouwd. Betreffende dit hoofdstuk werden aan NIRAS geen specifieke vragen gesteld.

Hoofdstuk 2 : Veiligheidsbeleid, veiligheidsstrategie en veiligheidsconcept

Bevat een beschrijving van het gevoerde veiligheidsbeleid, de gevolgde veiligheidsstrategie om tot deze berging te komen en de opbouw van het veiligheidsconcept. Het veiligheidsconcept is een conceptuele voorstelling van de manier waarop de inrichting en zijn componenten de veiligheid zullen verzekeren, gebaseerd op het toekennen van veiligheidsfuncties aan deze componenten.

Antwoorden hoofdstuk 2: Veiligheidsbeleid en veiligheidsstrategie

Antwoorden hoofdstuk 2: Veiligheidsconcept en synthese van de veiligheidsargumentatie

Hoofdstuk 3 : Beheersysteem

Bevat de beschrijving van het geïntegreerd beheersysteem, de processen en de organisatiestructuur van NIRAS op het moment van de aanvraag, maar ook hoe deze zullen evolueren in de toekomstige fasen van het bergingsproject.

Antwoorden hoofdstuk 3

Hoofdstuk 4 : Karakteristieken van de site en haar omgeving

Bevat een beschrijving van alle elementen van de site en haar omgeving die een rol spelen in de veiligheid van de bergingsinstallatie, met name aspecten als geografie, hydrogeologie, meteorologie, seismologie, geotechnische eigenschappen, biosfeer…

Antwoorden hoofdstuk 4

Hoofdstuk 5 : Kennis van de fenomenologie van de technische barrières in hun omgeving

Bevat de beschrijving van de fenomenologie van de technische barrières, waarbij men de degradatiefenomenen van deze barrières, dewelke hun levensduur zullen bepalen, onder de loep neemt teneinde een zo goed mogelijk beeld te krijgen van hun mogelijke evolutie op lange termijn.

Antwoorden hoofdstuk 5

Hoofdstuk 6 : Afval

Bevat de beschrijving van de karakteristieken van het afval dat momenteel voorzien is voor de berging. Het gaat niet alleen om de beschrijving van de radiologische inhoud, maar ook bijvoorbeeld de chemisch inhoud. Ze geeft de indeling weer in families die NIRAS zal hanteren bij de samenstelling van de bronterm voor de opvulling van de modules.

Antwoorden hoofdstuk 6: Afval algemeen

Antwoorden hoofdstuk 6: Afvalinventaris

Hoofdstuk 7 : Ontwerp en constructie van de bergingscolli

Bevat de beschrijving van het ontwerp (vereisten, gebruikte normen, plannen) van de bergingscolli (monolieten) en de manier waarop deze gefabriceerd zullen worden.

Antwoorden hoofdstuk 7

Hoofdstuk 8 : Ontwerp en constructie van de berging

Bevat de beschrijving van het ontwerp (vereisten, gebruikte normen, plannen, conformiteitscriteria) van de bergingscomponenten (barrières) en de manier waarop deze geconstrueerd zullen worden.

Antwoorden hoofdstuk 8: Technische aspecten

Antwoorden hoofdstuk 8: Algemene aspecten

Hoofdstuk 9 : Uitbating

Bevat een beschrijving van de uitbating en uitbatingsprocessen tijdens de operationele periode.

Antwoorden hoofdstuk 9

Hoofdstuk 10 : Sluiting van de berging

Bevat de handelingen die zullen gebeuren, en maatregelen die worden genomen, bij de sluiting van de berging en zijn overgang naar de controlefase. Betreffende dit hoofdstuk werden aan NIRAS geen specifieke vragen gesteld.

Hoofdstuk 11 : Maatregelen na sluiting (controlefase)

Bevat de beschrijving van de opvolging en overwaking die zullen gebeuren tijdens de controlefase, alvorens de nucleaire reglementaire controle zal worden opgeheven.

Antwoorden hoofdstuk 11

Hoofdstuk 12 :  Stralingsbescherming

Bevat de stralingsbeschermingsmaatregelen tijdens de operationele periode, dewelke er voor dienen te zorgen dat de radiologische gevolgen voor werknemers en bevolking de opgelegde wettelijke dosisbeperkingen respecteren en zo laag als redelijkerwijze mogelijk zijn.

Antwoorden hoofdstuk 12

Hoofdstuk 13 : Veiligheidsevaluatie – operationele veiligheid

Bevat de evaluatie van de veiligheid tijdens de operationele periode, via het evalueren van mogelijke incidenten en ongevallen, alsook de identificatie van de maatregelen om er zich tegen te beschermen.

Antwoorden hoofdstuk 13

Hoofdstuk 14 : Veiligheidsevaluatie – langetermijn veiligheid

Bevat de evaluatie van de veiligheid op de lange termijn, waarbij wordt nagegaan dat de radiologische impact, zowel bij de voorziene, als bij onvoorziene (menselijke intrusie, ongevallen) evoluties steeds de geldende dosisbeperking, risicobeperking en dosisreferentiewaarden respecteert. Daarnaast bevat het hoofdstuk ook een sectie die beschrijft welke de radiologische criteria zijn die zullen worden opgelegd aan de bronterm op de schaal van de site, modules en monolieten.

Antwoorden hoofdstuk 14: Veiligheidsevaluatie algemeen

Antwoorden hoofdstuk 14: Intrusie- en penaliserende scenario’s

Antwoorden hoofdstuk 14: Hydrogeologie en biosfeer (a)

Antwoorden hoofdstuk 14: Hydrogeologie en biosfeer (b)

Antwoorden hoofdstuk 14: Hydrogeologie en biosfeer (c)

Antwoorden hoofdstuk 14: Expected evolution scenario

Antwoorden hoofdstuk 14: Altered evolution scenarios

Hoofdstuk 15 : Conformiteitscriteria voor bergingscolli

Bevat de criteria waaraan de bergingscolli (monolieten) zullen moeten voldoen om conform te worden verklaard voor berging. Het gaat om criteria met betrekking tot het ingebrachte afval, de caisson en opvulmortel van de monolieten.

Antwoorden hoofdstuk 15

Hoofdstuk 16 : Monitoring

Bevat de beschrijving van de monitoring die zal worden uitgevoerd op en rond de site. Het gaat hierbij om zowel radiologische monitoring als andere monitoringsaspecten met link naar de veiligheid zoals de opvolging van zettingen van de installatie.

Antwoorden hoofdstuk 16

Hoofdstuk 17 : Technische specificaties

Bevat de technische specificaties van de installaties tijdens de operationele periode.

Antwoorden hoofdstuk 17

Opm : Wanneer in de nummering antwoorden ontbreken betreft het vragen die pas tegen een tweede Wetenschappelijke Raad beantwoord dienen te worden.

 

 

Laatst aangepast op: 05/02/2019