Overslaan en naar de inhoud gaan

Mol: RECUMO

Mol: RECUMO

Openbaar onderzoek naar aanleiding van de aanvraag van het SCK CEN voor de uitbreiding van de inrichting te Mol met de RECUMO installatie

Middels een schrijven van 20 december 2019 (ref 1) heeft SCK CEN een aanvraag ingediend op basis van artikel 12 van het Koninklijk besluit van 20 juli 2001 houdende algemeen reglement op de bescherming van de bevolking, van de werknemers en het leefmilieu tegen het gevaar van de ioniserende stralingen (ARBIS), voor de uitbreiding van de SCK CEN inrichting te Mol met de RECUMO installatie.

De aanvraag betreft de RECUMO installatie waarin uraniumresiduen die voortkomen uit het 99Mo productieproces van het IRE worden gezuiverd en omgezet in een bruikbare vorm, te weten (laag verrijkt) uraniumoxide.

Conform art. 6.3.1. van het ARBIS heeft het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle (FANC) advies gevraagd aan NIRAS over de deeldossiers rond radioactieve afvalstoffen en ontmanteling. NIRAS verleende op 10 april 2020, binnen de gestelde termijn, een gunstig gemotiveerd advies.

Het FANC heeft het dossier, samen met de veiligheidsevaluatie van het FANC en zijn technisch filiaal Bel V, voorgelegd aan de Wetenschappelijke Raad van het FANC. De Wetenschappelijke Raad heeft op 11 september 2020 een gunstig voorlopig voorafgaand advies uitgebracht betreffende het dossier.

Conform artikel 6.4 van het ARBIS maakte het FANC op 16 maart 2021 een exemplaar van de aanvraag samen met diverse andere relevante documenten over aan alle burgemeesters van de gemeenten die zich bevinden binnen een straal van 5 kilometer rond het voorwerp van de vergunningsaanvraag. Het betreft hierbij de gemeentes Mol, Geel, Retie, Balen en Dessel gelegen in het Vlaamse gewest  De burgemeesters werd gevraagd om een openbaar onderzoek te organiseren aangaande de vergunningsaanvraag met inbegrip van het milieueffectbeoordelingsrapport (MER). Dat openbaar onderzoek werd in alle betrokken gemeenten georganiseerd over een periode van 30 kalenderdagen (zie onderstaande tabel)

Daarna maakten de gemeenten de resultaten van het openbaar onderzoek samen met de adviezen van de schepencolleges over aan het FANC. Het dossier werd vervolgens naar de bestendige deputatie van de provincie Antwerpen gestuurd voor advies.

Op grond van de verleende adviezen en de resultaten van het openbaar onderzoek heeft het FANC het project-milieueffectrapport (project-MER) goedgekeurd voor wat betreft de radiologische milieuaspecten. Er was ook afstemming met het Departement Omgeving van de Vlaamse overheid.

De goedkeuring van het volledige project-milieueffectrapport vindt u hier.

Het FANC zal het dossier nu opnieuw voor advies voorleggen aan de Wetenschappelijke Raad. Ten slotte zal het volledige dossier ter besluit worden voorgelegd aan de Koning.

Hieronder vindt u de documenten met betrekking tot de vergunningsaanvraag voor de uitbreiding van de SCK CEN inrichting te Mol met de RECUMO installatie.

Algemene documenten:

Veiligheidsrapport: 

  • Veiligheidsrapport: ref 7
  • Deeldossier afval en ontmanteling: ref 8

Milieueffectbeoordelingsrapport (MER):

  • MER: samenvatting en volledige MER: ref 9

Data van het openbaar onderzoek per gemeente:

Mol 26/03/2021 - 24/04/2021 gunstig met bezwaren
Geel  29/03/2021 - 30/04/2021 voorwaardelijk gunstig
Retie 19/03/2021 - 17/04/2021 gunstig
Balen 26/03/2021 - 25/04/2021 gunstig
Dessel 24/03/2021 - 23/04/2021 gunstig

 

Laatst aangepast op: 
13/07/2021